شماره ۲۰۰/۲۸۶۴

مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

 ادارات کل امور مالیاتی

در اجرای ماده (۳) «قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان»، اظهارنامه «مالیات برارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲» طی فرآیندی جدید و با درج اطلاعات صورت حساب های الکترونیکی فروشندگان و خریداران و متعاقب آن تکمیل، اصلاح و مسترد نمودن آن توسط مودیان، انجام می شود. در همین رابطه به واسطه عدم اطلاع برخی از مودیان محترم مالیاتی از نحوه صدور صورت حساب الکترونیکی اصلی یا ارجاعی، نحوه واکنش به آن و یا نحوه احتساب مالیات بر ارزش افزوده آن ها و همچنین عدم درج اطلاعات سایر ذینفعان از جمله اطلاعات واردات کالا، در برخی از مواقع، میزان «مالیات بر ارزش افزوده در دوره مذکور» به شرح ذیل بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد نظر مودیان محترم منعکس شده است; که شایان ذکر است آثار موارد مذکور با انجام اصلاحات در قالب صورت حساب ارجاعی (اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش) و یا درج اطلاعات جدید مربوط به واردات کالا در دوره بهار لحاظ خواهد شد. لذا ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صددرصد جرایم موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بیش اظهاری یا کم اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده ۳۷ آن قانون در خصوص تأخیر در پرداخت تا سقف جرایم مذکور مربوط به آثار هر یک از موارد زیر که در جدول (ه‌) اظهارنامه دوره جاری به صورت صحیح درج می شود; در صورت پرداخت مانده بدهی ناشی از آثار موارد زیر در مرداد ماه ۱۴۰۳، با درخواست مودی مورد بخشودگی قرار گیرد.

-۱صدور صورت حساب های تکراری و صورت حساب با مبلغ اشتباه توسط مودیان در سامانه مودیان و متعاقب آن عدم ابطال آن به تاریخ زمستان و ابطال یا اصلاح آنها با صدور و تأیید صورتحساب ارجاعی در فصل بهار.

-۲اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت ‌شده توسط واردکنندگان مربوط به واردات کالاهای مودیان در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ که به هر دلیل در اظهارنامه آن دوره وارد نشده باشد.

-۳سایر اشتباهات شناسایی شده توسط مدیران کل امور مالیاتی یا به واسطه سایر اطلاعات واصله با تأیید مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.

همچنین در خصوص کلیه مودیانی که برای افزایش «حد مجاز دوره زمستان» نسبت به ارائه تضمین، از جمله تضمین بانکی یا چک صیادی (بنفش رنگ) به تاریخ بهار سال ۱۴۰۳ اقدام نموده اند، ادارات کل امور مالیاتی موظف اند از وصول یا هرگونه اقدام اجرایی در مورد تضامین بانکی (به شرط تمدید توسط مودی) و چک های أخذ شده بابت افزایش «حد مجاز دوره زمستان» تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ خودداری نمایند.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور