دانلود فایل مشاهده فایلشمارهتاریخعنوان
مشاهدهقانون یک210/4189/ل1403/09/11ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002649138 مورخ 1402/10/12 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از عبارت "در صورت درخواست کتبی" از دستورالعمل شماره 200/66125/د مورخ 1401/10/14 سازمان امور مالیاتی;
مشاهدهآیین نامه 145251251/4189/د1403/03/03موسسه دارالایتام مهدیه همدان
مشاهدهقانون یک210/82828/د1403/02/29ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002945698 مورخ 1402/11/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان و خانم‌ها، سید مسیح مولانا، مصطفی باتقوا، مرضیه امیدواریان، مریم فصیحی زاده و ... از بخشنامه شماره 200/1402/5 مورخ 1402/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور (به استثناء بند 5 بخشنامه مذکور);
مشاهدهقانون یک88228/4189/د1403/01/31ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003012807 مورخ 1402/11/18 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان مصطفی باتقوا و محمدعلی موثقی از بند‌های 1-2، 3 و 1-4 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1398/9/13 (ابلاغ شده در قالب بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/9/24) و بند 2-1-1 قسمت (و) و قسمتی از بند 4-1 دستور‌العمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 و نامه شماره 28499/232 مورخ 1400/5/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
مشاهدهقانون یک8228/4189/د1403/01/29جرایم موضوع بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده 37 آن قانون
مشاهدهقانون یک8228/4189/د1403/01/29جرایم موضوع بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده 37 آن قانون
مشاهدهقانون یک8228/4189/د1403/01/29جرایم موضوع بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده 37 آن قانون
مشاهدهقانون یک8228/4189/د1403/01/29بلاک آخر