کمیسیون ها

مستفاد از آیین نامه اجرایی ماده (۳۶) قانون نظام صنفی

۱کميسيون امور اجتماعي و فرهنگي:
این کمیسیون برای پیگیری روابط کار صنوف، شناسایی ناهنجاري­هاي فرهنگي بازار و مطالعه عوامل موثر بر گسترش و تعمیق امور فرهنگی و فضایل اخلاقی نظیر برگزاری جشن‏ها و مراسم ملي، مذهبي و ورزشي موضوع بندهاي (ز) و (ف) ماده (۳۷) قانون و ارائه راهکارهای لازم برای ترویج فرهنگ کسب و کار حلال تشکیل می شود.
الف– طرز تشکيل جلسات کميسيون ها:
• جلسات کميسيون ها حداقل هرماه يک بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد.
• دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل کميسيون(بجز در موارد اضطراري) با امضاي رييس کميسيون و در غياب وي نائب رييس به اطلاع اعضاي اجلاس برسد.
• شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي کليه حاضرين نتيجه به هيأت رييسه اعلام مي شود.
ب دبير امور کميسيون يک نفر کارشناس مجرب انجام امور کارشناسي و اداري مربوط از قبيل ارتباط با اتاق و ساير کميسيون ها، تهيه صورتجلسات و ساير امور دفتري مي باشد.
۲وظايف و اختيارات مشترک کميسيون ها:
• بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي از هيأت رييسه و ارائه گزارشات لازم به هيأت رييسه.
• ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعاليت هاي مرتبط با کميسيون.
• ارائه گزارش ماهيانه از عملکرد کميسيون به هيأت رييسه براي طرح در اجلاس.
• دعوت از نماينده اتحاديه ذي ربط براساس دستور جلسه هر کميسيون.(دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کميسيون ها بدون داشتن حق رأي بلامانع است.)
• همکاري و معاضدت با ساير کميسيون ها و اتحاديه ها.

مستفاد از آیین نامه اجرایی ماده (۳۶) قانون نظام صنفی

۱کميسيون امور اقتصادي:
اين كميسيون براي بررسي و ارائه راهكارهاي لازم برای تسهیل و بهبود محیط کسب و کار اصناف و پیشنهاد جهت تنظيم ساعت­كار و ايام­ تعطيل واحدهاي صنفي موضوع بند (م) ماده (۳۷) قانون، بررسی مشکلات و نحوه اعمال سياست هاي تشويقي براي اصناف به ویژه صنوف توليدي بیمه، مالیات، ارتقاء بهره‏وري در توليد و صادرات كالا و عرضه خدمات، نرخ كالاها و خدمات، برگزاری نمایشگاه های صنفي، حراج ها، فروش فوق العاده، شناسایی نیازهای بنگاه­های كوچك و متوسط، افزایش سطح رقابت و تنظیم بازار، شفافیت عرضه و توزیع کالا و نیز تهیه گزارشات تحلیلی صنفی تشكيل مي‏شود.
الف– طرز تشکيل جلسات کميسيون ها:
• جلسات کميسيون ها حداقل هرماه يک بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد.
• دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل کميسيون(بجز در موارد اضطراري) با امضاي رييس کميسيون و در غياب وي نائب رييس به اطلاع اعضاي اجلاس برسد.
• شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي کليه حاضرين نتيجه به هيأت رييسه اعلام مي شود.
ب– دبير امور کميسيون يک نفر کارشناس مجرب انجام امور کارشناسي و اداري مربوط از قبيل ارتباط با اتاق و ساير کميسيون ها، تهيه صورتجلسات و ساير امور دفتري مي باشد.
۲وظايف و اختيارات مشترک کميسيون ها:
• بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي از هيأت رييسه و ارائه گزارشات لازم به هيأت رييسه.
• ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعاليت هاي مرتبط با کميسيون.
• ارائه گزارش ماهيانه از عملکرد کميسيون به هيأت رييسه براي طرح در اجلاس.
• دعوت از نماينده اتحاديه ذي ربط براساس دستور جلسه هر کميسيون.(دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کميسيون ها بدون داشتن حق رأي بلامانع است.)
• همکاري و معاضدت با ساير کميسيون ها و اتحاديه ها.

مستفاد از آیین نامه اجرایی ماده (۳۶) قانون نظام صنفی

۱-کميسيون آموزش و پژوهش
اين کميسيون براي ارائه راهکارهاي مناسب در زمينه ارتقاء دانش، آموزش و مهارت هاي فني و حرفه اي صنوف، ارتقاء فرهنگ تحقيق و پژوهش از قبيل انتشار مجلات تخصصي، برگزاري سمينار و کنفرانس ها و تهيه آيين نامه آموزشي مورد نياز موضوع بندهاي (ب) و (ف) ماده۳۷ قانون نظام صنفي، تشکيل مي شود.
الف– طرز تشکيل جلسات کميسيون ها:
• جلسات کميسيون ها حداقل هرماه يک بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد.
• دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل کميسيون(بجز در موارد اضطراري) با امضاي رييس کميسيون و در غياب وي نائب رييس به اطلاع اعضاي اجلاس برسد.
• شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي کليه حاضرين نتيجه به هيأت رييسه اعلام مي شود.
ب– دبير امور کميسيون يک نفر کارشناس مجرب انجام امور کارشناسي و اداري مربوط از قبيل ارتباط با اتاق و ساير کميسيون ها، تهيه صورتجلسات و ساير امور دفتري مي باشد.
۲وظايف و اختيارات مشترک کميسيون ها:
• بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي از هيأت رييسه و ارائه گزارشات لازم به هيأت رييسه.
• ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعاليت هاي مرتبط با کميسيون.
• ارائه گزارش ماهيانه از عملکرد کميسيون به هيأت رييسه براي طرح در اجلاس.
• دعوت از نماينده اتحاديه ذي ربط براساس دستور جلسه هر کميسيون.(دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کميسيون ها بدون داشتن حق رأي بلامانع است).
• همکاري و معاضدت با ساير کميسيون ها و اتحاديه ها.

مستفاد از آیین نامه اجرایی ماده (۳۶) قانون نظام صنفی

۱کميسيون بازرسي و رسيدگي به شکايات:
اين کميسيون براي بازرسي و نظارت بر عملکرد اتحاديه ها در اجراي قانون خصوصاً نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظايف محوله در ماده۳۹ قانون تشکيل مي شود. کميسيون موظف است به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي به صورت دوره اي، موردي و يا براساس شکايات و اعتراضاتي که به اتاق مي رسد، عملکرد اتحاديه ها را مورد بررسي و بازرسي قرارداده و نتيجه بررسي خود را از طريق هيأت رييسه به کميسيون نظارت گزارش کند.
الف– طرز تشکيل جلسات کميسيون ها:
• جلسات کميسيون ها حداقل هرماه يک بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد.
• دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل کميسيون(بجز در موارد اضطراري) با امضاي رييس کميسيون و در غياب وي نائب رييس به اطلاع اعضاي اجلاس برسد.
• شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي کليه حاضرين نتيجه به هيأت رييسه اعلام مي شود.
ب– دبير امور کميسيون يک نفر کارشناس مجرب انجام امور کارشناسي و اداري مربوط از قبيل ارتباط با اتاق و ساير کميسيون ها، تهيه صورتجلسات و ساير امور دفتري مي باشد.
۲وظايف و اختيارات مشترک کميسيون ها:
• بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي از هيأت رييسه و ارائه گزارشات لازم به هيأت رييسه.
• ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعاليت هاي مرتبط با کميسيون.
• ارائه گزارش ماهيانه از عملکرد کميسيون به هيأت رييسه براي طرح در اجلاس.
• دعوت از نماينده اتحاديه ذي ربط براساس دستور جلسه هر کميسيون.(دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کميسيون ها بدون داشتن حق رأي بلامانع است.)
• همکاري و معاضدت با ساير کميسيون ها و اتحاديه ها.

مستفاد از آيين نامه وظايف هيأت رييسه، طرز تشکيل جلسات و تعداد کميسيون هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها
(
آيين نامه تکميلي ماده ۳۶ قانون نظام صنفي)

۱کميسيون بودجه و تشکيلات:
اين کميسيون براي بررسي بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي اتحاديه ها و اتاق همچنين تهيه آيين نامه هاي مالي، استخدامي و تشکيلاتي مورد نياز، موضوع بندهاي(ب)، (س)، (ص) و (ق) ماده ۳۷ قانون نظام صنفي و ارايه راهکارهاي مناسب در اين خصوص تشکيل مي شود.
الف– طرز تشکيل جلسات کميسيون ها:
• جلسات کميسيون ها حداقل هرماه يک بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد.
• دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل کميسيون(بجز در موارد اضطراري) با امضاي رييس کميسيون و در غياب وي نائب رييس به اطلاع اعضاي اجلاس برسد.
• شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي کليه حاضرين نتيجه به هيأت رييسه اعلام مي شود.
ب– دبير امور کميسيون يک نفر کارشناس مجرب انجام امور کارشناسي و اداري مربوط از قبيل ارتباط با اتاق و ساير کميسيون ها، تهيه صورتجلسات و ساير امور دفتري مي باشد.
۲وظايف و اختيارات مشترک کميسيون ها:
• بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي از هيأت رييسه و ارائه گزارشات لازم به هيأت رييسه.
• ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعاليت هاي مرتبط با کميسيون.
• ارائه گزارش ماهيانه از عملکرد کميسيون به هيأت رييسه براي طرح در اجلاس.
• دعوت از نماينده اتحاديه ذي ربط براساس دستور جلسه هر کميسيون.(دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کميسيون ها بدون داشتن حق رأي بلامانع است.)
• همکاري و معاضدت با ساير کميسيون ها و اتحاديه ها.

مستفاد از آیین نامه اجرایی ماده (۳۶) قانون نظام صنفی

۱کميسيون حل اختلاف و تشخيص:
اين کميسيون به منظور بررسي اختلافات صنفي في مابين افراد و اتحاديه هاي صنفي موضوع تبصره۳ بند(ط) ماده۳۰ قانون، راهنمايي صنوف و اتحاديه ها، بررسي ضوابط داخلي اتحاديه ها، تشکيل، تقسيم و يا ادغام اتحاديه ها، نوع کالاها و خدمات و درجه بندي واحدهاي صنفي موضوع بندهاي (الف)، (ج)، (ي)، ماده۳۷ قانون نظام صنفي، تشکيل مي شود.
الف طرز تشکيل جلسات کميسيون ها:
• جلسات کميسيون ها حداقل هرماه يک بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد.
• دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل کميسيون(بجز در موارد اضطراري) با امضاي رييس کميسيون و در غياب وي نائب رييس به اطلاع اعضاي اجلاس برسد.
• شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي کليه حاضرين نتيجه به هيأت رييسه اعلام مي شود.
ب– رييس اتاق موظف است از بين کارکنان اتاق يک نفر کارشناس مجرب را به عنوان دبير امور کميسيون براي انجام امور کارشناسي و اداري مربوط از قبيل ارتباط با اتاق و ساير کميسيون ها، تهيه صورتجلسات و ساير امور دفتري انتخاب و در اختيار هر کميسيون قرار دهد.انتخاب يک نفر به عنوان دبير کليه کميسيون ها نيز بلامانع است.
۲وظايف و اختيارات مشترک کميسيون ها:
• بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي از هيأت رييسه و ارائه گزارشات لازم به هيأت رييسه.
• ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعاليت هاي مرتبط با کميسيون.
• ارائه گزارش ماهيانه از عملکرد کميسيون به هيأت رييسه براي طرح در اجلاس.
• دعوت از نماينده اتحاديه ذي ربط براساس دستور جلسه هر کميسيون.(دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کميسيون ها بدون داشتن حق رأي بلامانع است.)
• همکاري و معاضدت با ساير کميسيون ها و اتحاديه ها