تاریخچه تأسیس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

تاریخچه تاسيس سازمان های صنفی شهرستان شميرانات:

 

شهرستان شمیرانات در سال ۱۳۳۶ تاسیس گردیده  و در سال ۱۳۵۵ بنا به تصمیم دولت وقت استان مرکزی به مرکزیت تهران منحل و ری و شمیرانات در تهران ادغام گردیده مجدداً همزمان با تشکیل استان تهران بار دیگر شهرستان شمیرانات به استناد مصوبه شماره۸۷۱۸/ت/۵۶۵  مورخ ۱۳۶۶/۵/۲۷ هیأت محترم وزیران متشکل از دو بخش (رودبارقصران و لواسانات) و سه شهر (تجریش ، لواسان ، اوشان فشم میگون ) و منطقه یک و یخش هایی از مناطق ۲ و ۴ تاسیس و در سال ۱۳۹۱ شهر شمشک به عنوان چهارمین شهر  شهرستان با ادغام شش روستا در بخش رودبارقصران  ایجاد گردید.

با تشکیل شهرستان شمیرانات بنابر مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۶۶، کميسيون نظارت بر اصناف شهرستان شميران در سال ۱۳۸۱ تشکيل و اولين جلسه کميسيون نظارت در مورخ ۱۳۸۱/۲/۴ برگزار گرديد. پس از تشکيل کميسيون نظارت بر اصناف شهرستان، متعاقبا اتحاديه هاي صنفي حسب مقررات موضوعه بطور متوالي تاسيس و نهايتاً در اواخر سال۱۳۸۲ بر اساس قانون نظام صنفي و آيين نامه هاي اجرايي آن مجمع امور صنفي مشترک صنوف توليدي – خدمات فني و توزيعي – خدماتي شهرستان شميرانات تشکيل شد.

با اصلاح قانون نظام صنفي در سال ۱۳۹۲، نام مجمع امورصنفي به اتاق اصناف شهرستان تغيير يافت. اکنون اتحاديه هاي صنفي و در راس آنها اتاق اصناف شهرستان مجموعاً بعنوان سازمان هاي صنفي شهرستان شميرانات عهده دار تکالیف و وظایف تعیین شده در چارچوب قانون و مقررات نظام صنفی می باشند.