آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب براي دارندگان مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‏برداري يا اشتغال از وزارتخانهها، مؤسسات، سازمان‏ها يا شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي (موضوع ماده 91 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده 1‌ـ تعاريف:

مجوز فعاليت يا پروانه: مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‏ها، مؤسسات، سازمان‏ها يا شرکت‏هاي دولتي و ساير دستگاه‏هاي دولتي که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي که طبق قوانين جاري صادر مي‏گردد.

مؤسسات و شرکت‏هاي دولتي: مؤسسات و شرکت‏هاي موضوع مواد (3) و (4) قانون محاسبات عمومي كشور.

نهادهاي عمومي غير دولتي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع تبصره‌ ماده (5) قانون ‌محاسبات عمومي کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي.

اشخاص مشمول

ماده 2ـ هر شخص حقيقي و يا حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي که طبق قوانين جاري مجوز فعاليت يا پروانه از مراجع ذي‌صلاح دريافت داشته و خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران مبادرت به عرضه کالا يا خدمات به خرده‌فروشان يا مصرف‌کنندگان نمايد مکلف است علاوه بر مجوز فعاليت يا پروانه، مطابق اين آيين‌نامه پروانه کسب نيز دريافت کند. نظير هتل، مسافرخانه، چاپخانه، ليتوگرافي و عرضه‌کنندگان محصولات فرهنگي.

تبصره1‌ـ  واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري، اماکن تاريخي (مانند موزه‌ها، کاروانسراها)، پايانه‌هاي ورودي، خروجي، فرودگاهي، ايستگاه‌هاي راه آهن و مترو، مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين راهي، پارک‌ها، سينماها، مراکز تفريحي، ورزشي و اماکن مذهبي (مانند مساجد و حسينيه‌ها) در صورتي که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند موظفند از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط پروانه کسب دريافت نمايند.

تبصره2‌ـ شرکت‌هاي تعاوني در صورتي که علاوه بر اعضاي خود نسبت به ارائه کالا و خدمات به خرده‌فروشان و عموم مصرف‌کنندگان نيز مبادرت ورزند موظف به اخذ پروانه کسب از مراجع صدور پروانه کسب خواهند بود.

شرايط صدور و تمديد پروانه کسب

ماده 3‌ـ افراد مشمول اين آيين‌نامه با ارائه مجوز فعاليت و يا پروانه و با رعايت مقررات آيين‌نامه اجرايي مواد (12) يا (79) قانون نظام صنفي (حسب مورد) موظف به دريافت پروانه کسب و تمديد آن از مراجع صدور پروانه کسب مي‌باشند.

تبصره‌ـ براي مکان‌هايي که توسط هيأت امنا اداره مي‌شود ارائه معرفي‌نامه نماينده هيأت امنا (يکي از اعضاء هيأت امنا) براي صدور پروانه کسب بنام وي بلامانع است.

ماده 4‌ـ در صورتي که براي اخذ مجوز فعاليت يا پروانه، ضوابط و استاندارد‌هاي فني نظير حداقل مساحت مورد نياز، تأسيسات و ابزار کار لحاظ شده باشد کميسيون نظارت مجاز به تعيين ضوابط خاص داخلي نمي‌باشد.

ماده 5‌ـ مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداري از استعلام فردي و مکاني مجدد با هماهنگي مرجع صدور مجوز فعاليت يا پروانه و مراجع استعلام شونده تصوير نسخه برابر با اصل پاسخ استعلام‌ها را اخذ و در پرونده متقاضي درج نمايد.

ساير مقررات

ماده 6‌ـ دريافت پروانه کسب مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يک از مراجع صدور مجوز فعاليت يا پروانه نخواهد بود. مراجع مذکور در خصوص حسن انجام کار و رسيدگي به فعاليت واحدهاي فوق از حيث موضوعات مربوط مطابق مقررات خود اقدام خواهند نمود. علاوه برآن از نظر تکاليف مقرر براي واحدهاي صنفي مطابق قانون نظام صنفي عمل خواهد شد.

تبصره1‌ـ درصورتي که مرجع صدور مجوز فعاليت و يا پروانه نسبت به ابطال مجوز خود اقدام کند، مرجع صدور پروانه کسب موظف است نسبت به ابطال پروانه کسب با رعايت مقررات قانون نظام صنفي اقدام نمايند.

تبصره2‌ـ درصورت ابطال پروانه کسب واحدهاي صنفي موضوع اين آيين‌نامه طبق مقررات قانون نظام صنفي، از ادامه فعاليت واحد صنفي مذکور مطابق ماده (27) قانون جلوگيري مي‌گردد.

ماده 7‌ـ شرايط رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب مطابق آيين‌نامه اجرايي مواد (12) و (79) قانون نظام صنفي مي‌باشد.

ماده 8‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي‌تواند با همکاري مراجع صدور مجوز فعاليت و يا پروانه با رعايت مقررات در قالب تفاهم‌نامه يا شيوه‌نامه به نحوي عمل نمايد که مجوزهاي موضوع اين آيين‌نامه در حداقل زمان و مراحل ممکن در سقف زماني مقرر براي متقاضي صادر گردد.

ماده 9‌ـ اين آيين‌نامه به استناد ماده (91) قانون نظام صنفي مشتمل بر (9) ماده و (5) تبصره‌ توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در يکصدوهفتمين جلسه هيأت عالي نظارت تأييد و در تاريخ 14/4/1394 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.