آيين نامه اجرايي چگونگي فروش اقساطي، فوقالعاده و حراج (موضوع تبصره ماده 70 و ماده 84 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده 1‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

کميسيون نظارت: کميسيون نظارت شهرستان.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي.

فروش اقساطي: عرضه کالا و خدمات به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي آن به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيدهاي معين از خريدار دريافت گردد طبق شرايط و ضوابط اين آيين‌نامه.

فروش فوق‌العاده و حراج: عرضه کالا و خدمات به قيمت حداقل پانزده درصد پايين‌تر از قيمت متعارف بازار، قيمت مصوب و يا ضوابط نرخ‌گذاري، در ايام خاص و مدت معين طبق شرايط و ضوابط اين آيين‌نامه.

فروش اقساطي

 ماده 2‌ـ چنانچه واحد صنفي براي فروش اقساطي کالاي خود تمايل به دريافت مبلغي مازاد بر قيمت نقدي آن کالا را داشته باشد مشروط به رعايت موازين قانوني و توافق بين خريدار و فروشنده خواهد بود.

تبصره‌ـ اعلام قيمت فروش نقدي و اقساطي به صورت قطعي براي کالا و خدمات موضوع اين آيين‌نامه توسط فروشنده الزامي است.

ماده 3‌ـ در فروش اقساطي قرارداد بين خريدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات کامل کالا يا خدمت، مبلغ پرداخت نقدي، درصد سود قانوني و تنظيم صورتحساب توسط فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطي، مبلغ فروش اقساطي و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمين الزامي است.

ماده 4‌ـ در صورتي که خريدار قبل از سررسيد مقرر قصد واريز تمام يا بخشي از بدهي خود را داشته باشد فروشنده مکلف است مدت بازپرداخت را مجدداً براساس فرمول اوليه محاسبه و تصفيه حساب نمايد.

فروش فوق‌العاده و حراج

ماده 5‌ـ متقاضيان فروش فوق‌العاده و حراج مي‌بايست قبل از برگزاري، نسبت به ارائه مدارک زير را به اتحاديه مربوطه اقدام نمايند.

الف‌ـ تصوير پروانه کسب معتبر.

ب‌ـ فهرست کليه کالاهاي مورد عرضه در فروش فوق‌العاده و حراج.

ج‌ـ فاکتور خريد يا مدارکي دال بر قيمت تمام شده کالا.

د‌ـ فهرست قيمت کالاهاي مورد نظر در حالت فروش عادي و با احتساب تخفيف.

ه‌ـ اعلام درصد تخفيف.

ماده 6‌ـ اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق‌العاده و حراج جهت متقاضيان اقدام و رونوشت آن را براي اطلاع اتاق اصناف ارسال نمايد.

تبصره1‌ـ اخذ هر گونه مبلغي از واحدهاي صنفي براي موافقت با فروش فوق‌العاده و حراج توسط اتحاديه ممنوع است.

تبصره‌2‌ـ تعداد دفعات برگزاري فروش فوق‌العاده و حراج واحدهاي صنفي حداکثر چهار نوبت در سال و هر نوبت حداکثر به مدت يک ماه مي‌باشد.

ماده 7‌ـ متقاضيان پس از دريافت مجوز موظفند ضمن الصاق تابلو فروش فوق‌العاده و حراج و درج قيمت کالاهاي مورد نظر، نرخ اوليه، ميزان تخفيف و مدت فروش فوق‌العاده و حراج را در مکان مناسب به‌طوري که در معرض ديد همگان باشد نصب نمايند.

ساير مقررات

ماده 8‌ـ در صورتي که واحد صنفي بدون رعايت مقررات اين آيين‌نامه اقدام به فروش فوق‌العاده يا حراج نمايد متخلف محسوب و به جرائم مقرر در فصل هشتم قانون محکوم خواهد شد.

ماده 9‌ـ اتحاديه و واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف مکلفند بر نحوه فروش فوق‌العاده و حراج نظارت نموده، شکايات واصله را بررسي و در صورت احراز تخلف، متخلف را به سازمان تعزيرات حکومتي و يا ادارات تابعه آن در شهرستان‌ها معرفي نمايند.

ماده 10‌ـ نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه بر عهده اتحاديه‌هاي ذي‌ربط و اتاق اصناف مي‌باشد.

ماده 11‌ـ اين آيين‌نامه در اجراي تبصره‌ ماده (70) و ماده (84) قانون، مشتمل بر (11) ماده و (3) تبصره‌ به‌وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در تاريخ 22/9/1394 به تصويب وزير محترم صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آيين‌نامه‌هاي قبلي لغو مي‌گردد.