آيين نامه اجرايي ترتيب انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان، وظايف هيأت رئيسه، طرز تشکيل جلسات، تعداد کميسيونها و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آنها (موضوع ماده 36 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده 1‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتاق اصناف : اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي شهرستان.

داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيأت‌رئيسه.

انتخابات: انتخابات هيأت‌رئيسه.

هيأت اجرايي: هيأت اجرايي برگزاري انتخابات هيأت‌رئيسه.

هيأت‌رئيسه : هيأت‌رئيسه اتاق.

اجلاس: اجلاس عمومي اعضاي اتاق.

انتخاب هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان

ماده 2‌ـ اتاق اصناف مرکب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي مي‌باشد. اتاق در اولين جلسه هر دوره هيأت‌رئيسه را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌کند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌رييسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يک نفر از حائزين اکثريت آراء انتخاب مي‌شوند.

ماده 3‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است دو ماه قبل از انقضاي دوره قانوني هيأت‌رئيسه مقدمات برگزاري همزمان انتخابات را حتي المقدور در سراسر کشور با ارائه برنامه زمان‌بندي شده فراهم نمايد. کميسيون‌هاي نظارت موظفند بر اين اساس دستور برگزاري انتخابات را به هيأت اجرايي صادر نمايند تا انتخابات در مهلت مقرر برگزار گردد.

ماده 4‌ـ به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي زير نظر رييس کميسيون نظارت و با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي‌باشد:

الف‌ـ سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان رييس).

ب‌ـ استانداري در مرکز استان و فرمانداري در ساير شهرستان‌ها.

ج‌ـ يک نفر از بين اعضاي اتاق اصناف به انتخاب اجلاس، مشروط بر اين‌که فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد(در شهرستان‌هاي فاقد اتاق و يا در فرض داوطلب بودن کليه اعضاء يک نفر معتمد صنفي داراي پروانه کسب به انتخاب کميسيون نظارت).

تبصره‌ 1‌ـ محل استقرار هيأت اجرايي در سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأي توسط هيأت اجرايي با همکاري اتاق اصناف تعيين مي‌گردد.

تبصره‌ 2‌ـ در صورت عدم حضور هريک از اعضاء هيأت اجرايي، انتخابات تعطيل نمي‌گردد وعضو حاضر موظف است موضوع را به رييس کميسيون نظارت اعلام نمايد تا نسبت به تعيين جايگزين اقدام گردد.

ماده 5‌ـ هيأت اجرايي موظف است پس از صدور دستور برگزاري انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوي زمان، مکان ثبت نام و تعداد داوطلبان مورد نياز) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا ظرف يک هفته جهت ثبت نام اقدام کنند.

تبصره‌ 1‌ـ فراخوان ثبت نام فقط به روش‌هاي ذيل مجاز است (حداقل دو روش):

الف‌ـ ابلاغ آگهي به کليه رؤساي اتحاديه‌ها و اخذ امضاء آن‌ها.

ب ـ ارسال پيامک براي کليه رؤساي اتحاديه‌ها.

ج‌ـ انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار محلي.

تبصره‌ 2‌ـ داوطلبان مکلفند با مراجعه به سامانه اصناف (به نشاني iranianasnaf.ir) و يا محل استقرار هيأت اجرايي نسبت به تکميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه هيأت عالي نظارت) و ارائه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيأت مديره اتحاديه، شناسنامه و کارت ملي به انضمام عکس مورد نياز پرسنلي جهت ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره‌ 3‌ـ تعداد داوطلبان ثبت نام شده نبايد کمتر از هفت نفر باشد. در غير اين صورت هيأت اجرايي مکلف است ظرف مدت يک هفته نسبت به تمديد مهلت ثبت نام مطابق مفاد اين ماده اقدام نمايد.

ماده 6 ـ هيأت اجرايي موظف است پس از پايان ثبت نام نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ رأي، تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت‌رئيسه، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.

تبصره‌1‌ـ فراخوان انتخابات نيز مطابق تبصره‌ (1) ماده (5) اين آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره‌2‌ـ انتخابات در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابد. در صورت نرسيدن به حدنصاب، هيأت اجرايي مکلف است نسبت به فراخوان مجدد و برگزاري انتخابات با هر تعداد شرکت‌کننده ظرف مدت ده روز اقدام نمايد.

برگزاري انتخابات

ماده7‌ـ وظايف هيأت اجرايي در روز برگزاري انتخابات:

1‌ـ صدور مجوز ورود به محل اخذ رأي براي برگزارکنندگان انتخابات توسط رييس هيأت اجرايي.

2‌ـ جلوگيري از ورود کارکنان اتاق اصناف، اتحاديه‌ها و افراد غيرمرتبط به محل اخذ رأي.

3‌ـ الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عکس آن‌ها با خط خوانا به ترتيب حروف الفبا و قبل از شروع رأي‌گيري در محل اخذ رأي.

4‌ـ باز و بسته و ممهور نمودن صندوق‌ رأي خالي و يا استقرار صندوق شفاف و قابل رؤيت قبل از شروع رأي‌گيري در حضور جمع و درج اين موضوع در صورتجلسه انتخابات.

5‌ـ تطبيق رأي‌دهندگان با فهرست اسامي رؤساي اتحاديه‌ها با رؤيت تصوير پروانه کسب يا کارت شناسايي معتبر هنگام اخذ رأي.

تبصره‌ـ وکالت براي دادن رأي ممنوع است.

6‌ـ جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ رأي.

تبصره‌ـ درصورتي که به تشخيص هيأت اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غير مترقبه برگزاري انتخابات غير ممکن باشد مي‌بايست با تنظيم صورتجلسه‌اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت (حداکثر پانزده روز) نسبت به تجديد روز رأي‌گيري اقدام گردد.

7‌ـ تمديد ساعت رأي‌گيري (در صورت تشخيص هيأت اجرايي) براي همان روز با تنظيم صورتجلسه.

8‌ـ باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء مأخوذه پس از پايان مهلت اخذ رأي و تنظيم صورتجلسه مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هر يک از داوطلبان در حضور آنان.(درصورت تمايل آن‌ها)

9‌ـ اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه به هر يک از داوطلبان. (درصورت تقاضاي آنان)

10‌ـ ارسال صورتجلسه انتخابات به کميسيون نظارت و اتاق اصناف.

نحوه و کيفيت شمارش آراء

ماده8‌ـ نحوه و کيفيت شمارش آراء:

1‌ـ تعداد رأي‌دهندگان با آراء مأخوذه تطبيق و برگه‏هاي رأي زايد بر تعداد تعرفه، به قيد قرعه از کل برگ‏هاي رأي کسر مي‌شود. اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رأي‌دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي‏شود.

2‌ـ درصورتي که اسامي داوطلبان نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد داوطلبان باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‏شود.

3‌ـ در موارد ذيل برگه‏هاي رأي باطل، ليکن جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و برگه‏هاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آراء ناخوانا.

ب) همه اسامي مندرج در برگه رأي غيرداوطلب باشد.

ج) آراء سفيد ريخته شده در صندوق.

4‌ـ درصورتي که نام يک داوطلب در برگه مکرر نوشته شود فقط يک رأي براي او محسوب مي‏شود.

5‌ـ درصورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آن‌ها با توافق ذي‌نفعان و در غير اين صورت به‌وسيله قرعه‏کشي توسط هيأت اجرايي در حضور آنان انجام مي‌شود.

6‌ـ درصورتي‏که نام خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يکي باشد و در برگ رأي فقط نام خانوادگي قيد گرديده مجموع اين‌گونه آراء به‌طور مساوي بين داوطلبان هم نام تقسيم و در مورد رأي يا آراء باقي مانده غير قابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده 9‌ـ هيأت‌رئيسه براساس اکثريت نسبي آراي مأخوذه توسط رؤساي اتحاديه‌هاي شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب مي‌شوند و در صورت عدم اعتراض هريک از داوطلبان (ظرف 3 روز کاري پس از انتخابات) رييس کميسيون نظارت يا نماينده وي ظرف پانزده روز از منتخبين دعوت مي‌نمايد تا با حضور هيأت اجرايي، به صورت مخفي از ميان خود يک نفر را به‌عنوان رييس، دو نفر به‌عنوان نايب رييس (اول و دوم)،يک نفر به‌عنوان دبير و يک نفر به‌عنوان خزانه‌دار انتخاب کنند، رييس کميسيون نظارت موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبارنامه آنان اقدام نمايد.

تبصره1ـ در صورت غيبت غيرموجه هريک از منتخبين در جلسه تعيين سمت (به تشخيص رييس کميسيون نظارت) عدم حضور به‌عنوان انصراف تلقي شده و مطابق مقررات نفر علي‌البدل جايگزين مي‌شود.

تبصره2‌ـ هيأت اجرايي موظف است پس از برگزاري انتخابات و اتمام عمر قانوني هيأت‌رئيسه، حداکثر ظرف مدت سه روز با حضور اعضاي هيأت‌رئيسه جديد و قديم نسبت به تحويل اموال اتاق اعم از منقول و غيرمنقول و کليه اسناد و مدارک طي صورتجلسه‌اي اقدام نمايد.

ماده 10‌ـ در صورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفا، حجر يا عزل عضو و يا اعضاي هيأت‌رئيسه، رييس کميسيون نظارت يا نماينده وي موظف است با رعايت نصاب مقرر در ماده (33) قانون از نفر علي‌البدل دعوت و نسبت به جايگزيني و تعيين سمت مطابق ماده (9) اين آيين‌نامه اقدام نمايد.

درصورتی که با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف بیست روز نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای اصلی جایگزین و علی البدل اقدام نماید، تا انجام انتخابات، کمیسیون نظارت می تواند افرادی را از بین اعضای اجلاس اتاق به عنوان جایگزین منصوب نماید. اگر کمتر از شش ماه ازعمر قانونی هیأت رییسه باقی مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مأموریت هیأت رییسه ادامه خواهد یافت. سمت اعضای منتصب از طریق انتخابات داخلی تعیین خواهد شد.[1]

تبصره: اعضاي مستعفي در صورتي که به تشخيص کميسيون نظارت به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند نمي‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت رئيسه داوطلب شوند.

رسيدگي به شکايات

ماده 11‌ـ رسيدگي به شکايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

1‌ـ چنانچه هر يک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند مي‏توانند ظرف سه روز کاري پس از انتخابات شکايات خود را کتباً و با ذکر دليل به کميسيون نظارت تسليم نمايند.

2‌ـ رييس کميسيون نظارت موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار‌نامه منتخبين، موضوع را در اولين جلسه کميسيون مورد رسيدگي قرارداده و نتيجه را به شاکي ابلاغ نمايد.

3‌ـ درصورت اعتراض شاکي به رأي کميسيون نظارت، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت سه روزکاري شکايت شاکي را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن از طريق سامانه الکترونيکي اصناف به دبيرخانه هيأت عالي نظارت منعکس نمايد.

4‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است شکايت شاکي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و کارشناسي قرار داده و درصورت کفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم‏گيري در هيأت عالي نظارت مطرح نمايد.

 

طرز تشکيل جلسات هيأت‌رئيسه، وظايف و اختيارات آن

ماده 12‌ـ طرز تشکيل جلسات:

1‌ـ جلسه بايد در هر هفته حداقل يک بار در روز و ساعت معين تشکيل گردد.

2‌ـ جلسه با دعوت قبلي به همراه دستورجلسه و مسؤليت رييس(در غياب وي يکي از نواب به ترتيب سمت) تشکيل مي‌گردد. چنانچه هريک از اعضاء مطالبي را براي طرح در جلسه داشته باشد، مي‌تواند قبل از تشکيل جلسه به دبير اعلام نمايد. تصميمات با حداقل سه رأي موافق، لازم‌الاجرا مي‌باشد.

3‌ـ شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در صورتجلسه درج و پس از امضاء حاضرين نسخه‌اي از آن در اختيار کليه اعضاء قرار گيرد.

4‌ـ رييس اتاق در هر صورت مسؤليت امور اجرايي اتاق را بر عهده دارد. ولو اينکه در صورتجلسه براي بعضي از اعضاي هيأت‌رئيسه تکليفي تعيين شده باشد.

ماده 13‌ـ وظايف مشترک هيأت‌رئيسه:

1‌ـ پيگيري و اجراي بندهاي (الف)،(د)، (هـ)،(ز)،(ح)،(ط)،(ن)،(ع)و (ف) ماده 37 قانون.

2‌ـ برنامه‌ريزي براي اداره اتاق، تهيه برنامه مدون براي ارتقاء فعاليت‌هاي آن، انجام مقدمات تشکيل کميسيون‌ها، پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس.

3‌ـ برنامه‌ريزي در راستاي اجراي سياست‌هاي کلان اقتصاد مقاومتي، برنامه چشم انداز و برنامه پنج ساله توسعه، با تکيه بر شفافيت و روان‌سازي نظام توزيع، ارتقاء سطح خدمات‌رساني به مردم، کاهش هزينه‌هاي مبادلاتي از توليد تا مصرف و… .

4‌ـ برنامه‌ريزي در جهت بهبود بهره‌وري فعاليت‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي تحت پوشش.

5‌ـ موافقت با ايجاد مراکز آموزشي و پژوهشي با توجه به نيازهاي اتحاديه‌ها.

6‌ـ بررسي پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتحاديه‌ها.

7‌ـ ارائه پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتاق به اجلاس براي تصويب، پس از بررسي توسط کميسيون بودجه اتاق.

8‌ـ شناسايي موانع صدور پروانه کسب و ارائه پيشنهادات اصلاحي به دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

9‌ـ اعلام نظر نسبت به اعتراض متقاضيان پروانه کسب (حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اعتراض).

10‌ـ تهيه و تنظيم دستورجلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به کميسيون‌ها براي بررسي و تحقيق.

11‌ـ ساير وظايف و اختيارات پيش‌بيني شده در قانون و آيين‌نامه‌ها.

ماده 14‌ـ وظايف هريک از اعضاي هيأت‌رئيسه:

رييس:

1‌ـ انجام امور اجرايي اتاق و اداره جلسات هيأت‌رئيسه و اجلاس.

2‌ـ شرکت در جلسات مرتبط به نمايندگي اتاق اصناف (نظير جلسات کميسيون نظارت و شوراي اداري)

3‌ـ امضاي کليه اسناد و مکاتبات اتاق.

4‌ـ ارائه گزارش عملکرد هيأت‌رئيسه به اجلاس.

5‌ـ موافقت با مرخصي و مأموريت رؤساي اتحاديه‌ها و اعضاي هيأت‌رئيسه.

6‌ـ اخذ موافقت رييس کميسيون نظارت جهت مرخصي و مأموريت خود.

7‌ـ پيگيري فعاليت‌هاي توسعه‌اي اتاق از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره‌وري و توسعه صادرات.

8‌ـ پيگيري عملکرد برنامه‌هاي مدون اتاق.

9‌ـ پيگيري برنامه‌هاي پژوهشي و آموزشي مورد نياز اتاق و يا ايجاد مراکز موصوف.

10‌ـ ارائه گزارشات و نظرات تخصصي براي اصلاح قوانين و مقررات مرتبط و بهبود مستمر محيط کسب‌وکار به اتاق اصناف ايران و مقامات ذي‌ربط.

نواب رييس:

1‌ـ در غياب رييس اتاق(هنگام مرخصي يا مأموريت)، نواب رييس (به ترتيب سمت) وظايف وي را بر عهده دارند.

2‌ـ حضور در جلسات کميسيون نظارت (نواب رييس به ترتيب سمت).

3‌ـ شرکت در جلسات کاري با هماهنگي رييس اتاق.

4‌ـ پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رييس اتاق.

دبير:

1‌ـ تهيه و تنظيم دستورجلسه و صورتجلسات هيأت‌رئيسه و اجلاس.

2‌ـ بررسي نامه‌ها جهت طرح در جلسات هيأت‌رئيسه و اجلاس با هماهنگي رييس اتاق.

3‌ـ هماهنگي امور کميسيون‌ها تحت نظارت رييس اتاق.

خزانه دار:

1‌ـ مسئوليت نظارت بر امور مالي اتاق.

2‌ـ تهيه پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي سالانه اتاق.

3ـ اظهارنظر در خصوص عملکرد مالي اتاق به هيأت‌رئيسه به صورت ماهانه.

4‌ـ ارائه نظرات مشورتي به اتحاديه‌ها در تهيه و تنظيم بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي سالانه.

5‌ـ پيگيري و نظارت بر جذب منابع و مخارج بودجه براساس الگوي مصوب و رعايت مقررات لازم‌الاجرا.

تبصره: اسناد و اوراق مالي اتاق مانند چک‌ها، بروات، سفته هاو قراردادها با امضاء رييس و خزانه‌دار و در غياب هر يک (هنگام مرخصي يا مأموريت) نايب رييس اول جايگزين مي‌شود.

– طرز تشکيل اجلاس، وظايف و اختيارات آن

ماده 15‌ـ اجلاس اتاق از رؤساي اتحاديه‌ها براي انجام وظايف و مسئوليت‌هاي مقرر در قانون و اين آيين‌نامه تشکيل مي‌شود. مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در اتاق اصناف تا پايان مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديه است و در صورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفا، حجر يا عزل هر نماينده، وفق مواد (22) و (23) قانون، جايگزين وي براي مدت باقيمانده تعيين مي‌شود.

ماده 16‌ـ طرز تشکيل جلسات:

1‌ـ اجلاس اتاق اصناف حداقل هر ماه يک بار و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با نصف به علاوه يک آراء حاضرين معتبر خواهد بود.

2‌ـ دعوتنامه حاوي دستورجلسه، ساعت، تاريخ و محل تشکيل اجلاس به همراه يک نسخه از گزارشات کميسيون‌ها، مي‌بايست حداقل يک هفته قبل از تشکيل اجلاس به اطلاع اعضاء برسد. دستور جلساتي که به اطلاع اعضاء نرسيده باشد قابل طرح نخواهد بود.

موضوعات داراي اولويت بنا به پيشنهاد رييس و تصويب اجلاس و يا پيشنهاد يک پنجم اعضاء در همان جلسه قابل طرح خواهد بود. در صورت ضرورت از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر بدون داشتن حق رأي، براي حضور در اجلاس دعوت به عمل مي‌آيد.

تبصره‌ـ بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتحاديه‌ها همچنين بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتاق خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار مي‌گيرند. گزارش‌هاي مربوط بايد قبل از اجلاس در اختيار اعضاء قرار گيرد.

3‌ـ هر يک از اعضاء مي‌بايست رئوس مطالبي را که براي طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمايند. هيأت‌رئيسه موظف است در صورت عدم اولويت طرح موضوع در اجلاس، دلايل آن را به صورت کتبي به اطلاع وي برساند.

4‌ـ اجلاس فوق‌العاده، حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از دريافت دستور رييس کميسيون نظارت يا درخواست اکثريت اعضاي هيأت‌رئيسه و يا يک سوم اعضاي اجلاس با ارسال دعوتنامه براي اعضاء تشکيل مي‌گردد.

5‌ـ در هر اجلاس قبل از قرائت دستورجلسه، سه نفر از اعضاء مي‌توانند با رعايت مقررات اين آيين‌نامه، به ترتيب نوبت ثبت شده، هر کدام حداکثر به مدت ده دقيقه در رابطه با مسائل صنفي صحبت کنند. در صورتي که تعداد اعضاي بيشتري متقاضي باشند، هيأت ‌رئيسه مي‌تواند با درخواست آنان موافقت نمايد. سپس دستور کار توسط رييس جلسه قرائت و پس از گزارش هيأت‌رئيسه يا نماينده کميسيون‌ها، حداقل يک نفر موافق و يک نفر مخالف مي‌توانند هر کدام حداکثر به مدت ده دقيقه صحبت کنند، سپس رأي‌گيري آغاز مي‌شود.

6‌ـ نحوه رأي‌گيري در تصميم گيري‌ها (به صورت علني يا مخفي) توسط اجلاس تعيين مي‌گردد.

7‌ـ چنانچه دستورجلسه در ارتباط با هر يک از اتحاديه‌هاي صنفي باشد ارائه نظرات نماينده آن اتحاديه قبل از رأي‌گيري ضروري مي‌باشد.

8‌ـ در صورت تشخيص اکثريت هيأت‌رئيسه يا درخواست يک سوم اعضاء، موضوع دستورجلسه براي بررسي و تحقيق بيشتر به کميسيون يا کميسيون‌هاي مربوط ارجاع مي‌شود.

9‌ـ شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب مي‌بايست توسط دبير در صورتجلسه درج و پس از امضاي حاضرين نسخه‌اي از آن در اختيار کليه اتحاديه‌ها قرار گيرد.

ماده 17‌ـ وظايف و اختيارات اجلاس اتاق:

1‌ـ بررسي و تصويب بندهاي «ب»، «ج»، «و»، «ي»، «ک»، «م»، «س»، «ص»، «ق»، «ر» ماده (37) قانون.

2‌ـ انتخاب هيأت‌رئيسه اتاق.

3‌ـ انتخاب اعضاي کميسيون‌ها با پيشنهاد هيأت‌رئيسه اتاق.

طرز تشکيل کميسيون‌هاي اتاق، وظايف و اختيارات آن

ماده 18‌ـ پس از انتخاب هيأت‌رئيسه، اعضاي اجلاس از بين خود و ساير اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها، اعضاي کميسيون‌هاي اتاق را با پيشنهاد هيأت‌رئيسه براي همان دوره انتخاب مي‌کنند. تعداد اعضاي کميسيون‌ها در شهرستان‌هاي مراکز استان‌ها حداقل پنج نفر و در ساير شهرستان‌ها حداقل سه نفر است. هر کميسيون داراي يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس و مابقي عضو مي‌باشند.

با اعلام کتبي رييس اتاق، افراد مي‌توانند براي هر يک از کميسيون‌ها ثبت نام نمايند. دبير اجرايي اتاق موظف است به منظور آشنايي بيشتر اعضاء با داوطلبان، فهرست اسامي، ميزان تحصيلات و سوابق تجربي آنان را ضميمه دعوتنامه برگزاري اجلاس به اطلاع کليه اعضاء اجلاس برساند. در صورتي که تعداد داوطلبان بيشتر از تعداد اعضاي کميسيون باشد، با رأي مخفي اعضاء انتخاب مي‌شوند و در صورت تساوي آراء به حکم قرعه عمل مي‌شود. نتيجه آراء در همان اجلاس به وسيله دبير اجرايي اتاق اعلام مي‌گردد.

تبصره‌ـ عضويت هيأت‌رئيسه در کميسيون‌ها ممنوع است و ساير اعضاي اجلاس نيز فقط مي‌توانند عضو يکي از کميسيون‌ها باشند.

ماده 19‌ـ طرز تشکيل جلسات کميسيون‌ها:

1‌ـ جلسات کميسيون‌ها هر ماه حداقل يک بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت اعضاي کميسيون معتبر مي‌باشد.

2‌ـ  دعوتنامه حاوي دستور جلسه، مستندات مربوط، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل کميسيون به اطلاع اعضاء برسد.

3‌ـ  شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در صورتجلسه درج و پس از امضاي کليه حاضرين نتيجه به هيأت‌رئيسه اعلام شود.

تبصره‌ـ رييس اتاق موظف است از بين کارکنان اتاق يک نفر کارشناس مجرب را به‌عنوان دبير امور کميسيون انتخاب و در اختيار هر کميسيون قرار دهد. انتخاب يک نفر به‌عنوان دبير کليه کميسيون‌ها نيز بلامانع است.

ماده 20 ـ  وظايف و اختيارات مشترک کميسيون‌ها:

1‌ـ بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي و گزارش نتيجه آن.

2‌ـ ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعاليت‌هاي مرتبط با کميسيون.

3‌ـ ارائه گزارش ماهيانه از عملکرد کميسيون به هيأت‌رئيسه براي طرح در اجلاس.

4‌ـ دعوت از نماينده اتحاديه ذي‌ربط و افراد صاحب نظر حسب مورد بدون داشتن حق رأي.

ماده 21 ـ اتاق داراي کميسيون‌هاي (1) بازرسي و رسيدگي به شکايات (2) حل اختلاف و تشخيص (3) امور اقتصادي (4) آموزش و پژوهش (5) بودجه و تشکيلات (6) امور اجتماعي و فرهنگي خواهد بود.

در صورتي که به تشخيص هيأت‌رئيسه، موضوعي به دو يا چند کميسيون مرتبط باشد، کميسيون مشورتي از رؤساي کميسيون‌هاي ذي‌ربط تشکيل مي‌شود.

تبصره‌ـ در اتاق‌هايي که تعداد داوطلبان براي تشکيل کميسيون‌هاي مستقل موضوع اين ماده (بجز کميسيون بازرسي) کافي نباشد، به تشخيص هيأت‌رئيسه، کميسيون‌هاي مشترک از ادغام دو يا چند کميسيون، تشکيل مي‌شود. در صورت ضرورت، تشکيل کميسيون جديد به تشخيص هيأت‌رئيسه و با رعايت مفاد اين آيين‌نامه بلامانع است.

کميسيون بازرسي و رسيدگي به شکايات: اين کميسيون براي بازرسي و نظارت بر عملکرد اتحاديه‌ها در اجراي قانون خصوصا نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظايف محوله در ماده (39) قانون تشکيل مي‌شود. کميسيون موظف است به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي به صورت دوره‌اي، موردي و يا براساس شکايات و اعتراضاتي که به اتاق مي‌رسد، عملکرد اتحاديه‌ها را مورد بررسي و بازرسي قرار داده و نتيجه بررسي خود را از طريق هيأت‌رئيسه به کميسيون نظارت گزارش کند.

کميسيون حل اختلاف و تشخيص: اين کميسيون به منظور بررسي اختلافات صنفي في مابين افراد و اتحاديه‌هاي صنفي موضوع تبصره‌ (3) بند «ط» ماده (30) قانون، راهنمايي صنوف و اتحاديه‌ها، بررسي ضوابط داخلي اتحاديه‌ها، تشکيل، تقسيم و يا ادغام اتحاديه‌ها، نوع کالاها و خدمات و درجه‌بندي واحدهاي صنفي موضوع بندهاي «الف»، «ج» و «ي» ماده (37) قانون، تشکيل مي‌شود.

کميسيون امور اقتصادي: اين کميسيون براي بررسي و ارائه راهکارهاي لازم براي تسهيل و بهبود محيط کسب‌و کار اصناف و پيشنهاد جهت تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي موضوع بند «م» ماده (37) قانون، بررسي مشکلات و نحوه اعمال سياست‌هاي تشويقي براي اصناف به ويژه صنوف توليدي، بيمه، ماليات، ارتقاء بهره‌وري در توليد و صادرات کالا و عرضه خدمات، نرخ کالاها و خدمات، برگزاري نمايشگاه‌هاي صنفي، حراج‌ها، فروش فوق‌العاده، شناسايي نيازهاي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، افزايش سطح رقابت و تنظيم بازار، شفافيت عرضه و توزيع کالا و نيز تهيه گزارشات تحليلي صنفي تشکيل مي‌شود.

کميسيون آموزش و پژوهش: اين کميسيون براي ارائه راهکارهاي مناسب در زمينه ارتقاء دانش، آموزش و مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي صنوف، ارتقاء فرهنگ تحقيق و پژوهش از قبيل انتشار مجلات تخصصي، برگزاري سمينار و کنفرانس‌ها و تهيه آيين‌نامه آموزشي مورد نياز موضوع بندهاي «ب» و «ف» ماده(37) قانون، تشکيل مي‌شود.

کميسيون بودجه و تشکيلات: اين کميسيون براي بررسي بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتحاديه‌ها و اتاق همچنين تهيه آيين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي و تشکيلاتي مورد نياز، موضوع بندهاي «ب»، «س»، «ص» و «ق» ماده (37) قانون و ارائه راهکارهاي مناسب در اين خصوص تشکيل مي‌شود.

کميسيون امور اجتماعي و فرهنگي: اين کميسيون براي پيگيري روابط کار صنوف، شناسايي ناهنجاري‌هاي فرهنگي بازار و مطالعه عوامل مؤثر بر گسترش و تعميق امور فرهنگي و فضايل اخلاقي نظير برگزاري جشن‌ها و مراسم ملي، مذهبي و ورزشي و موضوع بندهاي (ز) و(ف) ماده(37) قانون و ارائه راهکارهاي لازم براي ترويج فرهنگ کسب‌وکار حلال تشکيل مي‌شود.

تبصره‌ـ مکاتبات مورد نياز کميسيون‌ها نيز به استثناي دعوتنامه براي اعضاء از طريق اتاق انجام مي‌شود.

ساير مقررات

ماده 22ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است ضمن تهيه تعرفه و فرم‌هاي مورد نياز براي برگزاري انتخابات، در اسرع وقت امکان برگزاري انتخابات الکترونيکي را نيز فراهم آورد.

ماده 23ـ به تشخيص هيأت اجرايي و يا درخواست داوطلبان، برگزاري جلسه معارفه داوطلبان در شرايط مساوي تحت نظارت اين هيأت تا حداکثر 48 ساعت قبل از انتخابات بلامانع مي‌باشد.

ماده 24 ـ مراحل رسيدگي به غيبت اعضاء:

اجلاس اتاق: در صورتي که هر يک از اعضاء اجلاس سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يک سال غيبت نمايد، بايد موضوع در اولين جلسه هيأت‌رئيسه مطرح و در صورت تشخيص غير موجه بودن، به کميسيون نظارت اعلام گردد. چنانچه عضوي به علت ناتواني جسمي يا بيماري مرتکب غيبت بيش از سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در سال شود، با درخواست هيأت‌رئيسه و تأييد اجلاس، عدم توانايي وي در ايفاي وظايف نمايندگي براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت منعکس مي‌گردد.

هيأت‌رئيسه: چنانچه هر يک از اعضاء هيأت‌رئيسه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يک سال در جلسات غيبت نمايند، رييس کميسيون نظارت موظف است، مراتب را در اولين جلسه کميسيون نظارت با حضور وي به منظور اخذ تصميم مطرح نمايد.

کميسيون: در صورتي که اعضاء هر کميسيون سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يک سال غيبت نمايد، هيأت‌رئيسه در صورت تشخيص غير موجه بودن موظف است، مراتب را در اولين اجلاس اتاق مطرح و نسبت به انتخاب فرد جديد با رعايت مقررات اين آيين‌نامه، اقدام نمايد.

ماده 25 ـ مراحل رسيدگي به استعفا اعضاء:

اجلاس اتاق: پس از طرح استعفاي هر يک از رؤساي اتحاديه‌ها در جلسه هيأت مديره اتحاديه، هيأت‌رئيسه موظف است موضوع را با حضور وي در اولين اجلاس مطرح و نتيجه را به رييس کميسيون نظارت اعلام نمايد تا طبق تبصره‌ (4) ماده (22) قانون اقدام گردد. در صورت عدم ترتيب اثر از سوي هيأت مديره اتحاديه و اتاق اصناف رييس کميسيون نظارت برابر مقررات به موضوع رسيدگي و اقدام مي‌نمايد.

هيأت‌رئيسه: استعفا هر يک از اعضاء هيأت‌رئيسه، در اولين اجلاس اتاق با حضور وي مطرح و نتيجه به رييس کميسيون نظارت اعلام مي‌شود تا طبق ماده (13)[2] اين آيين‌نامه اقدام گردد.

کميسيون: در صورت درخواست استعفا هر يک از اعضاء کميسيون‌ها، موضوع در اولين اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام گردد.

ماده 26ـ  رييس اتاق موظف است به منظور اداره امور اجرايي، نسبت به بکارگيري يک نفر با حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي و سابقه اجرايي به‌عنوان دبير اجرايي اتاق اقدام نمايد. رييس اتاق مي‌تواند تمام يا بخشي از وظايف اجرايي خود را در ارتباط با اداره اتاق به دبير اجرايي تفويض نمايد.

ماده 27ـ رييس اتاق موظف است به منظور انجام هر چه بهتر وظايف قانوني خود از خدمات افراد متخصص به شرح زير استفاده نمايد.

1‌ـ حداقل يک نفر با مدرک تحصيلي کارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق جهت دفتر حقوقي اتاق اصناف.

2‌ـ يک يا چند نفر با مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا بالاتر به‌عنوان مشاور در زمينه‌هاي تخصصي مورد نياز.

ماده 28 ـ چگونگي استخدام و انتصاب مسئولان و مشاورين اتاق اصناف، حقوق و مزايا و وظايف آنان براساس مقرراتي است که با پيشنهاد رييس اتاق ايران به تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت خواهد رسيد.

ماده 29ـ  حق الجلسه اعضاء کميسيون‌ها و مشاوران در بودجه سالانه پيش‌بيني و بر حسب ساعت کار قابل پرداخت است.

ماده 30ـ  اين آيين‌نامه در اجراي ماده (36) قانون نظام صنفي، مشتمل بر 30 ماده و 18 تبصره‌ تهيه و در تاريخ 18/11/1394 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه‌هاي قبلي لغو مي‌گردد.

[1] .اصلاح ماده (10) آیین نامه به موجب بخشنامه شماره 145079/60 مورخ 03/06/1397 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت.

[2]. به نظر مي‌رسد سهو قلم شده و ماده (10) صحيح است.