آيين نامه اجرايي شيوه اداره امور واحدهاي صنفي در شهرها و بخشها (موضوع تبصره 4 ماده 21 قانون نظام صنفي)

تعاريف

 ماده 1ـ  تعاريف:

 قانون: قانون نظام صنفي.

کميسيون: کميسيون نظارت شهرستان.

شهر و بخش: شهر و بخش تابعه شهرستان.

اتاق: اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي.

شيوه اداره واحدهاي صنفي در شهرها و بخش ها

ماده 2ـ اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخش‌هاي هر شهرستان به‌ تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، انجام خدمات صنفي در شهرها و بخش‌هاي مذکور با اعلام دبيرخانه هيأت عالي نظارت به‌عهده اتاق ذي‌ربط قرار مي‌گيرد، در اين صورت اتاق مکلف است با همکاري اتحاديه‌هاي صنفي تحت پوشش خود دفاتري را در اين شهرها و بخش‌ها تأسيس نمايد.

تبصره‌ـ در آن دسته از شهرها و بخش ها که ادارات دولتي، بخشداري‌ها و يا شهرداري‌ها، اقدام به صدور پروانه كسب مي‏نمودند، موظفند پس از تأسيس دفتر اتاق نسبت به تحويل پرونده‏هاي صنفي واحدهاي مزبور با نظارت نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت به دفاتر مذکور اقدام نمايند.

ماده 3 ـ ضوابط خاص واحدهاي صنفي مستقر در بخش‌ها و شهرها، با پيشنهاد اتحاديه مربوطه، اظهارنظر اتاق و با در نظر گرفتن شرايط منطقه به تصويب کميسيون خواهد رسيد.

ماده 4‌ـ در شهرها و بخش‏هايي که اتاق ‏آمادگي لازم را جهت انجام خدمات صنفي نداشته باشد، يا انجام خدمات توسط اتاق به تأييد هيأت عالي نظارت نرسد مطابق تبصره‌ ذيل بند «م» ماده (30) قانون وظايف مذکور به ادارات دولتي ذي‌ربط، شهرداري‏ها و يا سازمان‌هاي وابسته واگذار مي‏شود.

ماده 5‌ـ مراحل و شرايط صدور پروانه کسب جهت واحدهاي صنفي مستقر در شهرها و بخش‏ها نيز تابع ضوابط مقرر در آيين‏نامه اجرايي ماده (12) قانون (موضوع نحوه صدور و تمديد پروانه کسب) خواهد بود.

تبصره1‌ـ دستگاه‌هاي موضوع بند «م» ماده (30) قانون نيز موظفند همانند اتحاديه‌ها وجوهي که طبق آيين‌نامه اجرايي تبصره‌ (1) ماده (31) قانون، بابت صدور و تمديد پروانه کسب توسط کميسيون تعيين گرديده را دقيقاً رعايت نمايند.

تبصره2ـ متقاضي دريافت پروانه کسب در اين قبيل شهر و يا بخش‌ها بايد نسبت به ثبت تقاضاي خود از طريق سامانه اصناف (به نشاني: iranianasnaf.ir) و دريافت شماره رهگيري اقدام نمايد.

ساير مقررات

ماده6‌ـ اداره امور واحدهاي صنفي مستقر در بخش مركزي توسط اتحاديه‏هاي صنفي شهرستان انجام مي‌شود.

ماده 7ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي موضوع دستورالعمل ماده (14) آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب، جهت متقاضيان مستقر در بخش‌ها و شهرها، بر عهده مرکز آموزش اتاق اصناف و يا مراکز مورد تأييد کميسيون مي‌باشد.

ماده 8‌ـ اين آيين‏نامه به استناد تبصره‌ (3) ماده (8) قانون نظام صنفي[1] مشتمل بر(8) ماده و (3) تبصره‌ با همکاري اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در يکصد و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت تأييد و در تاريخ 14/4/1394 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آيين‏نامه قبلي لغو مي‌گردد.

[1]. به نظر مي‌رسد در تحرير آيين‌نامه سهو قلم شده و تبصره‌ (4) ماده (21) قانون نظام صنفي صحيح است.