دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وظﺎﯾﻒ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وظﺎﯾﻒ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

ﻣﺎده ١-  ﺗﻌﺎرﯾﻒ:

١-ﻗﺎﻧﻮن: ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت

٢-ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ: ھﺮ ﻣﺎده ﯾﺎ ﻓﺮآورده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣـﺎده ﺧـﺎم ﺗﺸـﮑﯿﻞ دھﻨـﺪه آن، ﮔﯿـﺎه ﺗﻮﺗـﻮن ﯾـﺎ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﺑﺎﺷﺪ. 

٣-ﻓﺮد ﺻﻨﻔﯽ: ﻓﺮد دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒـﺮ از اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ﺻـﻨﻒ ﺑﻨﮑـﺪاران ﻣﻮادﻏـﺬاﯾﯽ، ﺧﻮارﺑـﺎر ﻓﺮوﺷـﺎن، ﻋﻄـﺎر و ﺳـﻘﻂ ﻓﺮوش و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ داران. 

۴-ﻣﺠﻮز ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ: ﻣﺠﻮزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

۵-ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوش: ﻣﺠﻮزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﺸﻮر و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھـﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻨـﺪ(3) ﺑﺮای ﻋﻤﺪه و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

۶-ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش: ﻓﺮد ﺻﻨﻔﯽ دارای ﻣﺠﻮز ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻓﺮآورده ھـﺎی دﺧﺎﻧﯽ را از ﻣﺒﺎدی اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ، ﺗﮭﯿﻪ و ﺑﻪ واﺣﺪھﺎی ﻣﺠﺎز ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

٧-ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺮده ﻓﺮوش: ﻓﺮد ﺻﻨﻔﯽ دارای ﭘﺮواﻧـﻪ ﻓـﺮوش ﮐـﻪ ﻓـﺮآورده ھـﺎی دﺧـﺎﻧﯽ را از ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﺪه ﻓـﺮوش ﺗﮭﯿـﻪ و ﺑـﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

٨-ﺗﺒﻠﯿﻎ: ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ اﻗﺪام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻌﺮﻓـﯽ، ﺗﺤﺮﯾـﮏ و ﺗﺸـﻮﯾﻖ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﺧﺮﯾـﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. 

ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش

ﻣﺎده  ٢-  ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻤـﺪه ﻓـﺮوش ﻣﺤﺼـﻮﻻت دﺧـﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ دارای ﭘﺮواﻧـﻪ ﮐﺴـﺐ از ﯾﮑـﯽ از اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ھـﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﺑﻨﮑـﺪاران ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﻋﻄﺎر و ﺳﻘﻂ ﻓﺮوش  ﺑﻮده و ﻣﺠﻮز ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﺸﻮر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.

ﻣـﺎده ٣- ﻋـﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻤـﺪه ﻓـﺮوش ﻣﺤﺼــﻮﻻت دﺧـﺎﻧﯽ، ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت دﺧـﺎﻧﯽ ﻓﺎﻗـﺪ ﺷـﻤﺎره ﺳـﺮﯾﺎل، ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ھﺸﺪاردھﻨﺪه ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ، اﺑﺰار اﻣﻨﯿﺘﯽ و درج ﻋﺒﺎرت ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮوش در اﯾﺮان )ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ھـﺎی وارداﺗـﯽ( ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎده (11) ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت، طﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻣﻘـﺮرات ﻧﻈـﺎم ﺻــــــﻨﻔﯽ و ﻣﺒــــــﺎرزه ﺑــــــﺎ ﻗﺎﭼــــــﺎق ﮐــــــﺎﻻ و ﺳــــــﺎﯾﺮ ﻗــــــﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘــــــﺮرات ذﯾــــــﺮﺑﻂ ﺑﺮﺧــــــﻮرد ﻣــــــﯽ ﮔــــــﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه-  واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه ﻧﮭـﺎﯾﯽ ﻧﻤـﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

ﻣﺎده  ۴-  دارﻧﺪه ﻣﺠﻮز ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ را از طﺮﯾﻖ ﺷـﺮﮐﺖ ھـﺎی دارای ﻣﺠـﻮز ﭘﺨــــﺶ ﮐــــﺎﻻ در ﺳــــﻄﺢ ﺷــــﺒﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮطــــﻪ ﺑــــﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿــــﺖ ﺧــــﺮده ﻓــــﺮوش ﺗﺤــــﺖ ﭘﻮﺷــــﺶ ﺗﺤﻮﯾــــﻞ ﻧﻤﺎﯾــــﺪ.

ﻣﺎده  ۵-  ﺑﺎ اﺑﻄﺎل و ﯾﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﮭﻠﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧـﻪ ﮐﺴـﺐ، ﻣﺠـﻮز ﻋﺎﻣﻠﯿـﺖ و ﭘﺮواﻧـﻪ ﻋﻤـﺪه ﻓﺮوﺷـﯽ ﻧﯿـﺰ از درﺟـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 

ﻣﺎده ۶-  ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش از طﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧﺮده ﻓﺮوش

ﻣــﺎده ٧- ﻋــﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧــﺮده ﻓــﺮوش ﻣﺤﺼــﻮﻻت دﺧــﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾــﺪ دارای ﭘﺮواﻧــﻪ ﮐﺴــﺐ از ﯾﮑــﯽ از اﺗﺤﺎدﯾــﻪ ھــﺎی ﺻــﻨﻔﯽ ﺧﻮارﺑــﺎر ﻓﺮوﺷــﺎن، ﻋﻄــﺎر و ﺳــﻘﻂ ﻓــﺮوش و ﺳــﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ داران ﺑــﻮده و ﭘﺮواﻧــﻪ ﻓــﺮوش از اﺗﺤﺎدﯾــﻪ ھــﺎی ﻣــﺬﮐﻮر درﯾﺎﻓــﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ.

ﻣﺎده  ٨-  ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز را از ﻓﺮد ﺻﻨﻔﯽ دارای ﻣﺠﻮز ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺮواﻧـﻪ ﻋﻤـﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﮭﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

ﻣﺎده  ٩  –  ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺎﮐﺖ، ﮐﺎرﺗﻦ، ﻗـﻮطﯽ و ﻟﻔـﺎف ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره ﺳـﺮﯾﺎل، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ھﺸﺪاردھﻨﺪه ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و اﺑﺰار اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﺑـﻪ ﻓـﺮوش ﺑﺮﺳـﺪ، درج ﻋﺒـــﺎرت ﻣﺨﺼـــﻮص ﻓـــﺮوش در اﯾـــﺮان« ﺑـــﺮ روی ﮐﻠﯿـــﻪ ﺑﺴـــﺘﻪ ﺑﻨـــﺪی ھـــﺎی ﻣﺤﺼـــﻮﻻت دﺧـــﺎﻧﯽ اﻟﺰاﻣـــﯽ اﺳـــﺖ. ﺗﺒﺼــــــﺮه- ﻓــــــﺮوش ﻣﺤﺼــــــﻮﻻت دﺧــــــﺎﻧﯽ ﺑــــــﻪ ﺻــــــﻮرت ﻓﻠــــــﻪ ای، ﺑــــــﺎز و ﯾــــــﺎ ﻧﺨــــــﯽ ﻣﻤﻨــــــﻮع اﺳــــــﺖ.

ﻣﺎده  ١٠-  ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از (18) ﺳﺎل ﺳـﻦ و ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﮭﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﺸـﮑﻮک ﺑـﻮدن ﺳـﻦ ﺧﺮﯾـﺪار، اراﯾـﻪ ﻣـﺪرک ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ داﺷـﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ (18) ﺳﺎل ﺳﻦ از طﺮف ﺧﺮﯾﺪار اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻣﺠﻮز و ﭘﺮواﻧـﻪ ﻓـﺮوش واﺣـﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ اﺑﻄﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. 

ﻣــﺎده ١١- ﻓــﺮوش ﻣﺤﺼــﻮﻻت دﺧــﺎﻧﯽ از طﺮﯾــﻖ ﺷــﺒﮑﻪ ھــﺎی ﻣﺠــﺎزی دﺳــﺘﮕﺎه ھــﺎی ﺧﻮدﮐــﺎر ﻓــﺮوش ﻣﻤﻨــﻮع اﺳــﺖ.

ﻣﺎده  ١٢-  ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﺎز ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧـﺎﻧﯽ ﺻـﺮﻓﺎً ﻋﻮاﻣـﻞ دارای ﻣﺠـﻮز ﻋﺎﻣﻠﯿـﺖ و ﭘﺮواﻧـﻪ ﻋﻤـﺪه ﻓﺮوﺷـﯽ ﻣﺤﺼـﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ  ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴـﻮب و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺑﻄﺎل داﺋﻤﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوش، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﻣﺎده  ١٣-  ﺑﺎ اﺑﻄﺎل و ﯾﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﮭﻠﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﯿـﺰ از درﺟـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ﺳـﺎﻗﻂ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد. ﺳﺎﯾﺮ 

ﻣﺎده  ١۴-  ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺼـﺪ (100)ﻣﺘـﺮ از ﻣﺮاﮐـﺰ آﻣﻮزﺷـﯽ، ورزﺷـﯽ، اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدد. 

ﻣﺎده  ١۵-  اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ، ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻣﺠﺎز را ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺻﻨﺎف ﺛﺒﺖ ﻧﻤـﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ دﺧﺎﻧﯿـﺎت ﮐﺸـﻮر، ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾـﺎ اداره ﺻـﻨﻌﺖ، ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ﺷﮭﺮﺳـﺘﺎن ﻣﺮﺑـﻮط و واﺣــﺪھﺎی ﺑﺎزرﺳــﯽ و ﻧﻈــﺎرت اﺻــﻨﺎف، ﻧﯿــﺮوی اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ و وزارت ﺑﮭﺪاﺷــﺖ، درﻣــﺎن و آﻣــﻮزش ﭘﺰﺷــﮑﯽ اﻋــﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ.

ﻣــﺎده ١۶- ﻣﺮﮐــﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰی و ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺮ دﺧﺎﻧﯿــﺎت ﮐﺸــﻮر ﻣﻮظــﻒ اﺳــﺖ ﻓﮭﺮﺳــﺖ ﻋــﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧــﺮده ﻓــﺮوش را در درﮔــﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــــﯽ و ﺳــــﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻــــﯽ ﺧــــﻮد ﻗــــﺮار داده، ﺑــــﻪ ﻧﺤــــﻮی ﮐــــﻪ ﻗﺎﺑــــﻞ ﻣﺸــــﺎھﺪه ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨــــﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷــــﺪ.

ﻣﺎده  ١٧-  ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﺎز ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻮاﻣﻞ دارای ﻣﺠـﻮز ﻋﺎﻣﻠﯿـﺖ و ﭘﺮواﻧـﻪ ﻋﻤـﺪه ﻓﺮوﺷـﯽ )ﮐﺸـﻮری ﯾـﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ( از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ¬رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﺸﻮر و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺤﺼـﻮﻻت دﺧـﺎﻧﯽ از اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ھـﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠـﻒ طﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﺟـﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘـﺮل و ﻣﺒـﺎرزه ﻣﻠـﯽ ﺑـﺎ دﺧﺎﻧﯿــــﺎت، ﻗــــﺎﻧﻮن و ﻣﻘــــﺮرات ﻧﻈــــﺎم ﺻــــﻨﻔﯽ، ﻗــــﺎﻧﻮن ﻣﺒــــﺎرزه ﺑــــﺎ ﻗﺎﭼــــﺎق ﮐــــﺎﻻ و… ﺑﺮﺧــــﻮرد ﻣــــﯽ ﮔــــﺮدد.

ﻣﺎده  ١٨-  ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋـﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﺠـﺎز ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺎﻧﮕﺮ ﺗﺒﻠﯿـﻎ ﻣﺤﺼـﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ. 

ﻣﺎده  ١٩- ﺑﺎزرﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ھﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ھـﺎی ﺻـﻨﻔﯽ، ﻧـﺎظﺮان ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ھـﺎی ﻧﻈـﺎرت، ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ  درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎزرﺳـﯽ از واﺣـﺪھﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﻋﻤـﺪه ﻓﺮوش و ﺧﺮده ﻓﺮوش اﻗﺪام ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﺣﺪھﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ ﻣـﻮارد ﺗﺨﻠـﻒ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺤـﺎﮐﻢ ﻗﻀـﺎﯾﯽ و ﺷـﻌﺐ وﯾـﮋه ﺗﻌﺰﯾـﺮات ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ اﻋـﻼم ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. ﻋـﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻤﺪه  ﻓﺮوش و ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻣﻮظﻒ ﺑﻪ اراﺋـﻪ ﻣﺠـﻮز ﻋﺎﻣﻠﯿـﺖ و ﭘﺮواﻧـﻪ ﻓـﺮوش ﻣﺤﺼـﻮﻻت دﺧـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺑﺎزرﺳـﺎن، ﻧـﺎظﺮان و ﻣﺎﻣﻮران دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

ﻣﺎده  ٢٠-  ﻧﯿـﺮوی اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺟﻤﮭـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﻣﻮظـﻒ اﺳـﺖ در ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ اﺟﺮاﯾـﯽ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑﺎزرﺳـﯽ اﻣـﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻞ-ھﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ھﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ و ﺑﺎزرﺳﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺖ، درﻣـﺎن و آﻣـــــــﻮزش ﭘﺰﺷـــــــﮑﯽ و ﺻـــــــﻨﻌﺖ، ﻣﻌـــــــﺪن و ﺗﺠـــــــﺎرت، اﺗﺤﺎدﯾـــــــﻪ ھـــــــﺎ و اﺗـــــــﺎق اﺻـــــــﻨﺎف ﺑﻌﻤـــــــﻞ آورد.

ﻣﺎده  ٢١- ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻮظﻔﻨﺪ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺟـﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘـﺮل و ﻣﺒـﺎرزه ﻣﻠـﯽ ﺑـﺎ دﺧﺎﻧﯿـﺎت و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮطﻪ و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺰارش ھﺎی ﺧﻮد را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼـﻼح ارﺳـﺎل دارﻧـﺪ.

ﻣﺎده  ٢٢-  در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ھﺮﯾﮏ از ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز، ﭘﺮواﻧـﻪ ﺧـﺮده ﻓﺮوﺷـــــﯽ و ﻣﺠـــــﻮز ﻋﻤـــــﺪه ﻓﺮوﺷـــــﯽ ﻣﺤﺼـــــﻮﻻت دﺧـــــﺎﻧﯽ ﺑـــــﻪ ﺻـــــﻮرت داﺋﻤـــــﯽ ﻟﻐـــــﻮ ﻣـــــﯽ ﮔـــــﺮدد.

ﻣﺎده  ٢٣-  اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در (23)ﻣﺎده و (2) ﺗﺒﺼﺮه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده (7) ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿـﺎت ﺗﮭﯿﻪ و در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ / /٩۴  در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.