دستورالعمل چگونگي برگزاري دورههاي آموزشي احکام تجارت و کسبوکار(موضوع ماده 14 آييننامه اجرايي ماده 12 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده 1‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي (شهرستاني، استاني و کشوري).

مرکز آموزش: مرکز آموزش اتاق شهرستان و يا مراکز آموزش مورد تأييد اتاق ايران و يا کميسيون نظارت.

متقاضي: متقاضي صدور و تمديد پروانه کسب و يا مباشرين.

کميسيون نظارت: کميسيون نظارت بر سازمان‌هاي صنفي شهرستان.

دوره‌هاي آموزشي

ماده 2‌ـ شيوه برگزاري دوره:

1‌ـ داخلي:برگزاري دوره‌هاي آموزشي توسط مرکز آموزش با همکاري اتحاديه‌ها.

2‌ـ برون سپاري: از طريق عقد قرارداد يا تفاهم‌نامه با مراکز آموزشي.

ماده 3‌ـ دوره‌هاي آموزشي:

شامل دوره پيش از صدور و تمديد پروانه کسب واحدهاي صنفي مي‌باشد که براساس تکليف مقرر در بند «ن» ماده (30) قانون به منظور کسب آمادگي، ارتقا و افزايش ميزان آگاهي، دانش و سطح مهارت افراد برگزار مي‌گردد.

ماده 4‌ـ سرفصل دوره‌هاي آموزشي:

مدت زمان(ساعت)

عنوان دروس الزامي

رديف

5/4

قانون و مقررات نظام صنفي

1

5/1

مشتريمداري

2

6

فقه بازار

3

5/1

خريد و فروش الکترونيکي

4

3

قانون و مقررات مالياتي(ماليات بر
درآمد و ارزش افزوده)

5

5/1

قانون و مقررات شهرداري

6

3

قانون و مقررات کار و تأمين اجتماعي

7

5/1

قانون و مقررات نيروي انتظامي

8

5/1

قانون و مقررات بهداشت

9

24

جمع کل

ماده 5ـ انواع دورهها:

1ـ حضوري: با حضور متقاضي برگزار ميگردد و نمره حد نصاب آن جهت قبولي در آزمون (ده) ميباشد.

2ـ غيرحضوري: شرکت در دورهها و کلاسها به صورت غيرحضوري (مکاتبهاي و يا الکترونيکي) و نمره حد نصاب آن جهت قبولي در آزمون (دوازده) ميباشد.

تبصره1ـ  غيبت بيش از يک سوم کل دوره (به دليل موجه يا غيرموجه)به منزله ثبت نام غيرحضوري تلقي ميگردد.

تبصره2ـ آن دسته از واحدهاي صنفي که توسط مباشر اداره ميگردد، مباشر مکلف به شرکت در دوره آموزشي بوده و درصورت عزل مباشر، صاحب پروانه کسب و يا مباشر جديد (قبل از عزل مباشر قبلي) مکلف به گذراندن دوره آموزشي ميباشد.

تبصره3ـ متقاضيان شرکت در دوره حضوري و يا غيرحضوري درصورت عدم کسب نمره حد نصاب ميتوانند براي دومين بار با پرداخت 20درصد هزينه در آزمون شرکت نمايند.

ماده 6ـ  شرايط مدرسين دربرگزاري دورههاي آموزشي:

1ـ  داشتن حداقل دانشنامه تحصيلي کارشناسي، مرتبط با دوره يا دروس (درصورت وجود رشته دانشگاهي مرتبط) از مراکز آموزشي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا گواهي معادل از حوزه علميه.

2ـ  حداقل 2سال سابقه تدريس در رشته مورد نظر.

تبصرهـ  اتاق ايران مکلف است هرسال نسبت به فراخوان جذب مدرسين مطابق با شاخصهاي اين دستورالعمل اقدام نمايد. تطبيق و تأييد شرايط مدرسين به عهده اتاق شهرستان ميباشد.

مقررات مربوط به آموزش

ماده 7ـ مدارک مورد نياز متقاضيان ثبت نام دوره:

1) معرفينامه اتحاديه

2) پرداخت هزينه آموزش

ماده 8ـ حداکثر زمان برگزاري کلاس در هر روز 6 ساعت (صبح و بعد ازظهر) ميباشد و مدرس بايد در هر جلسه مطابق فرم مرکز آموزش حضور و غياب نمايد.

ماده 9ـ مکان برگزاري دورههاي آموزشي:

1ـ  محل آموزشگاه علاوه بر سهولت دسترسي متقاضي بايد در مکان يا طبقه مجزا و مستقل از فعاليتهاي جاري اتاق بوده و حداقل داراي يک کلاس، يک اتاق امور دفتري و مدرسين، آبدارخانه و سرويس بهداشتي مجزا باشد، اتاق امور دفتري و مدرسين نبايد با ديگر فعاليتها و بخشهاي جاري اتاق، مشترک باشد.

2ـ تعداد افراد متقاضي به صورت حضوري در يک کلاس نبايد از 30 نفر بيشتر باشد.

3ـ  وجود لوازم و وسايل کمک آموزشي مانند رايانه، ويدئو پروژکتور يا وايتبرد، ميز و صندلي مناسب آموزش و ساير وسايل برحسب نياز الزامي است.

ماده 10ـ تعرفه شرکت در کلاس:

تعرفه هرنفر براي شرکت در کلاس با مصوبه کميسيون نظارت شهرستان تعيين خواهد شد و هزينه چاپ و تکثير جزوه آموزشي و پذيرايي از متقاضي در تعرفه فوق منظور خواهد شد.

ماده 11ـ گواهينامه پايان دوره:

پس از اتمام دوره و کسب موفقيت در آزمون، به متقاضي گواهينامه پايان دوره اعطا ميگردد.گواهينامه داراي طرح يکساني است که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري اتاق ايران تهيه و به سراسر کشور ابلاغ ميشود.

تبصره‌‌1ـ مدت اعتبار گواهي 5 سال ميباشد و درصورت تغيير رسته و يا جابجايي واحد صنفي، متقاضي نيازي به طي مجدد دوره آموزش نخواهد داشت.

تبصره2ـ گواهي صادره توسط مرکز آموزش براي اتحاديههاي سراسر کشور معتبر ميباشد.

ماده 12ـ نحوه ارزشيابي:

1ـ تنظيم صورتجلسه منضم به اسامي شرکتکنندگان در آزمون ضروري بوده و ميبايست نسخهاي از آن توسط مرکز آموزش نگهداري شود.

2ـ محل و زمان آزمون علاوه بر اعلام کتبي به متقاضي، حتي المقدور از طريق پست الکترونيک و يا پيام کوتاه نيز اطلاعرساني خواهد شد.

3ـ آزمون پايان دوره آموزش بهصورت سؤالات چهار جوابي بوده و آزمون افراد بي سواد به صورت شفاهي انجام ميشود.

4ـ فعاليت مراکز آموزش اتاق اصناف در سطح کشور توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري اتاق ايران بهصورت سالانه ارزيابي ميگردد.

ماده 13ـ اين دستورالعمل مشتمل بر(13) ماده و (6) تبصره به استناد ماده (14) آييننامه اجرايي ماده (12) قانون توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه گرديد.