دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري انتخاب نمايندگان اتاق اصناف استانها در اتاق اصناف ايران (موضوع ماده 42 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده 1‌ـ تعاريف:

1‌ـ اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.

2‌ـ اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.

3‌ـ سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

4‌ـ انتخابات: انتخابات نمايندگان اتاق اصناف استان‌ها در اتاق ايران.

تعداد نمايندگان اتاق اصناف استان ها

ماده 2‌ـ اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق شهرستان‌ها از بين خود (داوطلبان) و با رأي مخفي، نمايندگان استان در اتاق ايران را به ترتيب زير با نظارت کميسيون مرکز استان انتخاب مي‌نمايند.

الف‌ـ[1] تعداد نمايندگان اتاق شهرستان‌هاي هر استان در اتاق ايران يک نفر (رييس اتاق مرکز استان) است و به ازاي هر بيست هزار واحد صنفي، يک نماينده ديگر اضافه مي‌شود که با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق شهرستان‌هاي آن استان به ترتيب اکثريت آراء انتخاب و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت معرفي مي‌شوند.

تبصره1ـ2 تعداد نمايندگان استان تهران در اتاق ايران حداکثر بيست نفر و ساير استان‌ها حداکثر ده نفر خواهد بود.

تبصره2ـ 2 ترکيب نمايندگان استان در اتاق ايران همواره نيمي از صنوف توليدي‌ـ خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي‌ـ خدماتي مي‌باشد. چنانچه تعداد نمايندگان مذکور فرد باشد نسبت فوق بدون درنظر گرفتن رييس اتاق مرکز استان تعيين مي‌گردد.

تبصره3ـ4 چنانچه هر يک از نمايندگان استان در اتاق ايران، به هر دليلي شرايط عضويت در جلاس اتاق را از دست بدهند، فرد بعدي حائز اکثريت آراء از ميان داوطلبان انتخابات نمايندگان اتاق اصناف همان استان، با رعايت تبصره (2) جايگزين مي شود.

ب‌ـ تعداد نمايندگان اتاق شهرستان‌هاي هر استان در اتاق ايران براساس آمار تعداد واحدهاي صنفي هر استان در سامانه اصناف توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت محاسبه و به سازمان‌ها اعلام خواهد شد.

هيأت اجرايي برگزاري انتخابات

ماده 3‌ـ به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي در مرکز استان با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي‌باشد:

الف‌ـ سازمان (به ‌عنوان رييس).

ب‌ـ استانداري.

ج‌ـ رييس اتاق مرکز استان.

تبصره‌ـ محل استقرار هيأت اجرايي در سازمان و جلسات آن با حضور حداقل دو نفر رسميت مي‌يابد.

ماده 4‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است دو ماه قبل از پايان دوره قانوني اتاق ايران مقدمات برگزاري همزمان انتخابات را حتي‌المقدور در سراسر کشور با ارائه برنامه زمانبندي ‌شده فراهم نمايد. کميسيون‌هاي نظارت مراکز استان‌ها موظفند بر اين اساس دستور برگزاري انتخابات را به هيأت اجرايي صادر نمايند تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد.

ماده 5‌ـ هيأت اجرايي موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت‌نام (حاوي زمان، مکان ثبت‌نام و تعداد داوطلبان مورد نياز) اقدام و از اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق شهرستان‌ها دعوت نمايد تا ظرف مهلت يک هفته جهت ثبت‌نام به سازمان‌ها و ادارات تابعه مراجعه نمايند.

تبصره1‌ـ فراخوان ثبت‌نام فقط به روش‌هاي ذيل مجاز است: (حتي‌المقدور هر سه روش يا حداقل دو روش)

الف‌ـ انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار.

ب‌ـ ابلاغ آگهي به کليه اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق شهرستان‌ها توسط سازمان و ادارات تابعه .

ج‌ـ ارسال پيامک براي کليه اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق شهرستان‌ها.

تبصره2‌ـ داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به سازمان و يا ادارات تابعه و ارائه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيأت‌رئيسه اتاق شهرستان نسبت به تکميل پرسشنامه و ثبت‌نام اقدام نمايند. (مطابق فرم پيوست)

ماده 6‌ـ هيأت اجرايي موظف است ظرف مهلت پانزده روز پس از ثبت نام، نسبت به فراخوان انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ رأي، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا و تعداد نمايندگان مورد نياز) اقدام نمايد.

تبصره‌ـ فراخوان انتخابات فقط به روش‌هاي ذيل مجاز است. (حتي‌المقدور هر سه روش يا حداقل دو روش)

الف‌ـ انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار.

ب‌ـ ابلاغ آگهي به کليه اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان‌ها.

ج‌ـ ارسال پيامک براي کليه اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق شهرستان‌ها.

ماده 7‌ـ انتخابات نمايندگان در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضاي اتاق شهرستان‌ها، رسميت مي‌يابد. در صورت نرسيدن به نصاب لازم، هيأت اجرايي مکلف است (مطابق ماده 6 اين دستورالعمل) نسبت به فراخوان و برگزاري انتخابات با حداقل يک‌ چهارم اعضاي اتاق شهرستان‌ها، ظرف مدت ده روز اقدام نمايد.

 

برگزاري انتخابات

ماده 8‌ـ وظايف هيأت اجرايي در روز برگزاري انتخابات:

1‌ـ صدور مجوز ورود به محل اخذ رأي براي برگزارکنندگان انتخابات.

2‌ـ جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتاق‌ها به محل اخذ رأي. (موارد استثناء با مجوز رييس هيأت اجرايي مي‌باشد).

3‌ـ الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عکس آن‌ها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع رأي‌گيري در محل اخذ رأي به تفکيک صنوف توليدي‌ـ خدمات فني و توزيعي‌ـ خدماتي.

4‌ـ باز و بسته و ممهور نمودن صندوق رأي خالي قبل از شروع رأي‌گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه به امضاي اعضاي هيأت اجرايي در محل اخذ رأي.

5‌ـ تطبيق رأي‌دهندگان با فهرست اسامي اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق شهرستان‌ها با رؤيت کارت شناسايي معتبر.

تبصره‌ـ وکالت براي دادن رأي ممنوع است.

6‌ـ جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ رأي و اخراج افراد متخلف از محل رأي‌گيري.

7‌ـ تمديد ساعت رأي‌گيري براي همان روز در صورت تشخيص هيأت اجرايي با تنظيم صورتجلسه.

8‌ـ بازنمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء مأخوذه پس از پايان مهلت اخذ رأي و تنظيم صورتجلسه مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هريک از داوطلبان در حضور آنان. (در صورت تمايل آن‌ها)

9‌ـ اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هريک از داوطلبان. (در صورت تقاضاي آن‌ها)

10‌ـ ارسال صورتجلسه انتخابات به کميسيون نظارت، پس از پايان شمارش آراء.

11‌ـ درصورتي که به تشخيص هيأت اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غير مترقبه برگزاري انتخابات غيرممکن باشد مي‌بايست با تنظيم صورتجلسه‌اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت نسبت به تجديد روز رأي‌گيري اقدام گردد.

کيفيت شمارش آراء

ماده 9‌ـ نحوه شمارش آراء:

1‌ـ تعداد رأي‌دهندگان با آراء مأخوذه تطبيق و برگه‌هاي رأي زايد بر تعداد تعرفه، به قيد قرعه از کل برگ‌هاي رأي کسر مي‌شود. اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رأي‌دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي‌شود.

2‌ـ درصورتي که اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد داوطلبان باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌شود.

3‌ـ درموارد ذيل برگه‌هاي رأي باطل ليکن جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و برگه‌هاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آراء ناخوانا.

ب) آراء حاوي اسامي غيراز داوطلبان.

ج) آراء سفيد ريخته‌شده در صندوق.

4‌ـ در صورتي که نام يک داوطلب در برگه رأي مکرر نوشته ‌شده باشد فقط يک رأي براي او محسوب مي‌شود.

5‌ـ در صورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آن‌ها با توافق ذي‌نفعان و در غير اين‌صورت از طريق قرعه‌کشي توسط هيأت اجرايي و در حضور آنان انجام مي‌شود.

6‌ـ در صورتي که نام‌خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يکي باشد و در برگ رأي فقط نام‌خانوادگي قيدگرديده مجموع اين‌گونه آراء به‌طور مساوي بين داوطلبان هم نام تقسيم و در مورد رأي يا آراء باقي‌ مانده غيرقابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

رسيدگي به شکايات

ماده 10‌ـ رسيدگي به شکايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

1‌ـ چنانچه هر يک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند مي‌توانند حداکثر ظرف مدت سه روز کاري پس از انتخابات شکايات خود را کتباً و با ذکر دليل به کميسيون نظارت مرکز استان تسليم نمايند.

2‌ـ رييس کميسيون نظارت موظف است شکايت شاکي را حداقل ظرف مدت پانزده روز در کميسيون نظارت مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاکي ابلاغ نمايد. رأي کميسيون در اين مورد قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده 11‌ـ درصورت عدم وصول و يا رد شکايت در موعد مقرر، سازمان موظف است صورتجلسه انتخابات را به همراه تأييديه کميسيون نظارت به دبيرخانه هيأت عالي نظارت ارسال نمايد.

ساير مقررات

ماده 12‌ـ درصورت احراز هرگونه قصور يا تقصير اعضاء هيأت اجرايي در ايفاي وظايف محوله مخصوصاً برگزاري به موقع انتخابات که منجر به تضييع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطي رفتار خواهد شد.

ماده 13‌ـ درصورت عدم حضور هريک از اعضاء هيأت اجرايي، انتخابات تعطيل نمي‌گردد و رييس کميسيون نظارت موظف است نسبت به تعيين عضو جايگزين اقدام نمايد.

ماده 14‌ـ اين دستورالعمل در اجراي ماده (42) قانون نظام صنفي مصوب 12/6/92 مشتمل بر 14 ماده و 7 تبصره‌ تهيه و در تاريخ22/4/1393 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، دستورالعمل قبلي لغو مي‌گردد.

[1] و 2و3و4. اصلاحي به موجب بخشنامه شماره60/124236 مورخ 1397/05/13 مرکز اصناف و بازرگانان ايران و دبيرخانه هيأت عالي نظارت.