دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسيس فروشگاههاي بزرگ چند منظوره و زنجيرهاي (موضوع تبصره 1 ماده 5 آييننامه اجرايي ماده 12 قانون نظام صنفي)

مقدمه

در اجراي تبصره‌ (1) ماده (5) آيين‌نامه اجرايي ماده (12) قانون نظام صنفي به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري و اصلاح شبکه‌هاي توزيع، جواز تأسيس صرفاً در صورت درخواست متقاضيان تأسيس فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره‌اي مطابق اين دستورالعمل صادر مي‌گردد.

تعاريف

ماده 1ـ تعاريف:

جواز تأسيس: مجوزي است که براي تأسيس، توسعه و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد، براي فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره و يا زنجيره‌اي صادر مي‌شود.

مرجع صدور: سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها (براي فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره) و مرکز اصناف و بازرگانان ايران (براي فروشگاه‌هاي زنجيره اي).

متقاضي: متقاضي تأسيس فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره و يا زنجيره اي.

مدارک لازم براي جواز تأسيس

ماده 2‌ـ مدارک لازم براي صدور جواز تأسيس:

1ـ ثبت درخواست متقاضي در سامانه اصناف (به نشاني iranianasnaf.ir)

2ـ سند مالکيت و يا اجاره‌نامه رسمي و عادي و يا قراردادهاي بسته شده ميان متقاضي و اشخاص، اعم از دولتي و غيردولتي براي محل فروشگاه.

تبصره:‌ متقاضياني که در حال دريافت زمين با مجوز دستگاه‌هاي دولتي يا نهادهاي عمومي ذي‌ربط مي‌باشند از ارائه اين مدارک معاف هستند.

3ـ شناسنامه و کارت ملي براي اتباع ايراني و تصوير گذرنامه و پروانه کار براي اتباع خارجي.

4ـ کارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا پزشکي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان کمتر از 50 سال سن.

ماده 3ـ مرجع صدور جواز تأسيس موظف است پس از دريافت مدارک لازم، حداکثر ظرف سه روز نسبت به صدور جواز تأسيس و تسليم آن به متقاضي اقدام نمايد.

تبصره: چنانچه متقاضي که نيازمند دريافت جواز تأسيس نمي‌باشد مي‌تواند رأساً با مراجعه به اتحاديه ذي‌ربط برابر ضوابط مربوط، نسبت به دريافت پروانه کسب اقدام نمايند.

ساير مقررات

ماده 4‌ـ جواز تأسيس اشخاص حقوقي، به نام شرکت با ذکر نام مديرعامل و يا يکي از اعضاي هيأت مديره (براساس مصوبه هيأت مديره، اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي و موضوع فعاليت شرکت) و در مشارکت‌هاي مدني نيز جواز تأسيس به نام يکي از شرکاء با رضايت محضري ساير شرکاء صادر مي‌گردد.

ماده 5‌ـ اعتبار جواز تأسيس صادر شده 12 ماه است و با ارائه گزارش پيشرفت فيزيکي (حداقل 20 درصد پيشرفت) براي دوره ديگر تمديد مي‌شود. تمديد بعدي منوط به ارائه گزارش پيشرفت فيزيکي متناسب با برنامه ارائه شده مي‌باشد.

ماده 6‌ـ پس از تأسيس و تکميل طرح، مرجع صدور جواز تأسيس مکلف است پرونده متقاضي را براي صدور پروانه کسب به اتحاديه کشوري ذي‌ربط ارسال نمايد.

ماده 7‌ـ اين دستورالعمل در 7 ماده و 2 تبصره‌ به استناد تبصره‌ (1) ماده (5) آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب تهيه و در تاريخ 28/1/1395 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.