آيين نامه اجرايي نحوه تشکيل و برگزاري انتخابات اتحاديه هاي کشوري (موضوع تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده 1ـ تعاريف

1ـ قانون: قانون نظام صنفي.

2ـ هيأت: هيأت عالي نظارت.

3ـ دبيرخانه: دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

4ـ اتاق: اتاق اصناف ايران.

5ـ اتحاديه: اتحاديه کشوري.

6ـ هيأت‌مديره: هيأت‌مديره اتحاديه.

7ـ بازرس: بازرس اتحاديه.

8ـ داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره و بازرسان.

9ـ انتخابات: انتخابات هيأت‌مديره و بازرسان اتحاديه.

10ـ هيأت اجرايي: هيأت اجرايي برگزاري انتخابات.

11ـ کميته: کميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان.

ماده 2ـ دبيرخانه مکلف است با همکاري اتاق، صنوف موضوع تبصره‌ (7) ماده (21) قانون را شناسايي و جهت تأييد به وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد نمايد.

ماده 3ـ در صورت تأييد و موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت، دبيرخانه موظف است اقدامات لازم را براي برگزاري انتخابات و تشکيل اتحاديه به عمل آورد.

شرايط انتخاب‌کنندگان

ماده 4ـ داشتن پروانه کسب دائم يا موقت (با رعايت تبصره‌ (2) ماده (5) قانون)

تبصره‌ـ هر فرد صنفي در انتخابات داراي يک حق رأي مي‌‌باشد، حتي در صورت داشتن بيش از يک پروانه کسب در همان صنف.

شرايط انتخاب‌شوندگان

ماده 5ـ شرايط داوطلبان (هيأت‌مديره و بازرسان) عبارت است از:

1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران (با ارائه شناسنامه و تصوير آن).

2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران (با استعلام از وزارت اطلاعات).

3ـ نداشتن سوء پيشينه کيفري مؤثر (با استعلام از مراجع ذي‌صلاح قضايي).

4ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگي و افلاس (با استعلام از مراجع ذي‌صلاح قضايي).

5ـ عدم اعتياد به مواد مخدر (با استعلام از نيروي انتظامي).

6ـ عدم اشتهار به فساد (با استعلام از نيروي انتظامي).

7ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت‌مديره، (مدرک تحصيلي يا گواهي معتبر از اداره آموزش و پرورش).

8ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال (با ارائه شناسنامه و يا تصوير آن).

9ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم (با ارائه تصوير پروانه کسب و استعلام از اتاق).

تبصره‌ـ پروانه کسب معتبر، مجوزي است که تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب آن تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده باشد، واحد صنفي فعال و مکان آن تغيير نيافته باشد.

10ـ وثاقت و امانت (اصل بر برائت است مگر وجود مدرک مستندي مبني بر فقدان وثاقت و امانت).

هيأت اجرايي برگزاري انتخابات

ماده 6ـ به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي زيرنظر دبير هيأت و با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل و تصيمات آن با اکثريت آراء معتبر مي‌‌باشد:

1ـ مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبيرخانه (به‌عنوان رييس).

2ـ وزارت کشور.

3ـ يکي از اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق به انتخاب هيأت‌رئيسه.

تبصره‌ 1ـ محل استقرار هيأت اجرايي در مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبيرخانه بوده و محل اخذ رأي  نيز توسط هيأت اجرايي با همکاري اتاق اصناف ايران تعيين مي‌گردد.

تبصره‌ 2ـ فراخوان ثبت نام از طريق انتشار آگهي در يکي از روزنامه‌‌هاي کثيرالانتشار مي‌‌باشد.

ماده 7‌ـ داوطلبان حائز شرايط مي‌بايست شخصاً با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذي‌ربط نسبت به تکميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه) و ارائه تصاوير پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملي، مدرک تحصيلي و اصل آن‌ها (جهت تطبيق) به انضمام شش قطعه عکس 4×6 جهت ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره‌ 1‌ـ عضويت افراد در هيأت‌مديره بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب ممنوع مي‌باشد.

تبصره‌ 2‌ـ افراد زير نمي‌توانند در اولين انتخابات بعدي اتحاديه داوطلب شوند:

1‌ـ اعضاي معزول هيأت‌مديره.

2‌ـ اعضاي هيأت‌مديره يا داوطلباني که استعفا و انصراف آنان موجب اخلال در برگزاري انتخابات شده است.

تبصره3‌ـ افراد موضوع تبصره‌ (6) ماده (22) قانون در صورتي مي‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمايند. ارائه مدارک رسمي پذيرش استعفاي آنان پيش از شروع به کار در هيأت‌مديره الزامي است.

ماده 8‌ـ دبيرخانه موظف است شش ماه قبل از پايان عمرقانوني اتحاديه، دستور برگزاري انتخابات اتحاديه مزبور را به هيأت اجرايي صادر نمايد تا انتخابات در مهلت مقرر برگزار شود.

ماده 9‌ـ دبيرخانه مکلف است ظرف مهلت بيست روز از طريق سازمان‌ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان‌ها در سراسر کشور موضوع تشکيل اتحاديه کشوري را به واحدهاي صنفي مربوطه اعلام و از اعضاي داراي پروانه کسب معتبر در رسته صنفي ذي‌ربط که داراي شرايط عضويت در هيأت‌مديره اتحاديه کشوري مورد نظر مي‌باشند براي ثبت نام، دعوت به عمل آورد.

ماده 10‌ـ چنانچه تعداد داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره براي اتحاديه‌هاي صنفي داراي کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحاديه‌هاي صنفي بيش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، هيأت اجرايي موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر براي دو نوبت متوالي و هر نوبت به مدت ده روز تمديد و پس از پايان ثبت نام فهرست داوطلبان را براي بررسي به کميته ارسال نمايد.

کميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان

ماده 11‌ـ به منظور بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان، کميته‌اي با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء صورت مي‌گيرد:

1‌ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان رييس).

2‌ـ سازمان تعزيرات حکومتي.

3‌ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

4‌ـ دو نفر از اتاق (به انتخاب هيأت‌رئيسه، مشروط بر اين‌که خود نامزد انتخابات نباشند).

تبصره‌ 1‌ـ وظيفه اين کميته تطبيق شرايط مندرج در ماده (3) اين آيين‌نامه و حصول اطمينان از صحت موارد مذکور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارک و شواهد است. مسئوليت مکاتبات کميته و هماهنگي‌هاي لازم بر عهده رييس آن است.

تبصره‌ 2ـ در صورت درخواست رييس کميته، رؤساي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت موظف به همکاري در اين خصوص خواهند بود.

ماده 12ـ کميته موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف يک ماه شرايط آن‌ها را برابر بندهاي مقرر در ماده (3) اين آيين‌نامه از مراجع ذي‌ربط استعلام نمايد و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي و نهايي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مذکور به منزله نظر مثبت است.

تبصره‌ 1ـ انجام استعلام، از مراجع مربوطه در حدود وظايف قانوني آن‌ها و شروط مرتبط بوده و کميته مي‌‌بايست از ترتيب اثر دادن به اظهارنظرهاي مبهم (از قبيل به مصلحت نمي‌‌باشد، موافقت موقت، مشروط، يکساله و جايز نيست) خودداري نمايد. بديهي است اين‌گونه اظهارنظرها در رد صلاحيت داوطلبان تاثيري ندارد.

تبصره‌ 2ـ کميته موظف است دليل يا دلايل مستند رد صلاحيت داوطلب را به اطلاع وي برساند. شخص مذکور مي‌‌تواند ظرف مدت يک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک  مثبته به کميته تسليم نمايد. کميته ظرف پانزده روز به موضوع رسيدگي مي‌‌نمايد. نظر کميته قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده 13ـ چنانچه تعداد داوطلبان تأييد شده برابر يا بيشتر از تعداد اعضاي اصلي و علي‌‌البدل هيأت‌مديره اتحاديه باشد، هيأت اجرايي مي‌‌بايست نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد.

برگزاري انتخابات

ماده 14ـ هيأت اجرايي موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان تأييد شده نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ رأي، تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت‌مديره و بازرس، اسامي داوطلبان حائز شرايط به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.

تبصره‌ـ فراخوان انتخابات از طريق انتشار آگهي در يکي از روزنامه‌‌هاي کثيرالانتشار صورت مي‌‌پذيرد.

ماده 15ـ هيأت اجرايي موظف است فهرست اعضاي داراي پروانه کسب و نشاني واحدهاي صنفي آنان را از طريق اتاق و سامانه الکترونيکي اصناف تهيه نمايد.

تبصره‌ 1ـ کليه سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان‌ها موظفند حسب مورد با هيأت اجرايي همکاري نمايند.

تبصره‌ 2ـ در صورت درخواست داوطلبان، هيأت اجرايي موظف است فهرست مذکور را جهت انجام تبليغات انتخاباتي، در اختيار آنان قرار دهد.

ماده 16ـ وظايف هيأت اجرايي در روز برگزاري انتخابات:

1ـ صدور مجوز ورود به محل اخذ رأي براي برگزارکنندگان انتخابات.

2ـ جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتحاديه و اتاق به محل اخذ رأي. (موارد استثناء با مجوز رييس هيأت اجرايي مي‌‌باشد)

3ـ الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عکس آن‌ها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع رأي‌گيري در محل اخذ رأي.

4ـ تعيين صندوق و تعرفه مجزا براي انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و انتخاب بازرسان.

5ـ باز و بسته و ممهور نمودن صندوق‌‌هاي رأي خالي قبل از شروع رأي‌گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه با امضاي اعضاي هيأت اجرايي در محل اخذ رأي.

6ـ تطبيق رأي‌دهندگان با فهرست اسامي اعضاء صنف با رؤيت اصل يا تصوير پروانه کسب و يا کارت شناسايي معتبر هنگام اخذ رأي.

تبصره‌ـ وکالت براي دادن رأي ممنوع است.

7ـ جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ رأي و اخراج افراد متخلف از محل رأي گيري.

تبصره‌ـ در صورتي که به تشخيص هيأت اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه، برگزاري انتخابات غيرممکن باشد، مي‌‌بايست با تنظيم صورتجلسه‌‌اي انتخابات را متوقف نموده و حداکثر ظرف بيست روز نسبت به تجديد روز رأي‌گيري اقدام گردد. تأمين امنيت حوزه انتخابات با درخواست هيأت اجرايي برعهده نيروي انتظامي خواهد بود.

8ـ تمديد ساعت رأي‌گيري براي همان روز در صورت تشخيص هيأت اجرايي با تنظيم صورتجلسه.

9ـ باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء مأخوذه پس از پايان مهلت اخذ رأي و تنظيم صورتجلسه نهايي، مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هر يک از داوطلبان در حضور آنان (در صورت درخواست آن‌ها).

10ـ اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه به هر يک از داوطلبان (در صورت تقاضاي آن‌ها).

11ـ ارسال صورتجلسه انتخابات به دبيرخانه، اتاق و اتحاديه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پايان شمارش آراء.

نحوه و کيفيت شمارش آراء

ماده 17ـ نحوه و کيفيت شمارش آراء:

1ـ تعداد رأي‌دهندگان با آراء مأخوذه تطبيق و برگه‌‌هاي رأي زايد بر تعداد تعرفه، به قيد قرعه از کل برگ‌‌هاي رأي کسر مي‌‌شود. اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رأي‌دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي‌‌شود.

2ـ در صورتي که اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد داوطلبان باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌‌شود.

3ـ در موارد ذيل برگه‌‌هاي رأي باطل، ليکن جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و برگه‌‌هاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.

الف ـ آراء ناخوانا.

ب ـ آراء حاوي اسامي غير از داوطلبان.

ج ـ آراء سفيد ريخته شده در صندوق.

4ـ در صورتي که نام يک داوطلب در برگه رأي مکرر نوشته شده باشد فقط يک رأي براي او محسوب مي‌‌شود.

5ـ در صورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آن‌ها با توافق ذي‌نفعان و در غير اينصورت از طريق قرعه کشي توسط هيأت اجرايي در حضور آنان انجام مي‌‌شود.

6ـ در صورتي که نام خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يکي باشد و در برگ رأي فقط نام خانوادگي قيد گرديده مجموع اين‌گونه آراء به‌طور مساوي بين داوطلبان هم نام تقسيم و در مورد رأي يا آراء باقي مانده غيرقابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده 18ـ انتخابات در دور اول با حضور حداقل يک سوم اعضاء رسميت مي‌‌يابد. در صورت نرسيدن به حد نصاب، هيأت اجرايي مکلف است مطابق مفاد ماده (11) اين آيين‌نامه، نسبت به فراخوان و برگزاري انتخابات نوبت دوم با نصاب يک چهارم ظرف مدت بيست روز اقدام نمايد و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذکور، رأي‌گيري براي آخرين مرتبه با نصاب يک چهارم تکرار مي‌گردد.

ماده 19ـ در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاري انتخابات ظرف سه روز کاري پس از آن، هيأت اجرايي موظف است بلافاصله با دعوت کتبي از اعضاي هيأت‌مديره و بازرس، نسبت به تحويل اعتبارنامه‌‌هاي آن‌ها (با امضاي دبير هيأت) و يا تعيين سمت براساس درخواست آنان با رعايت ماده (23) قانون و تبصره‌‌هاي ذيل آن اقدام نمايد. بديهي است در هيأت‌مديره‌‌هاي هفت نفره سمت دو نفر آخر، عضو هيأت‌مديره است.

رسيدگي به شکايات

ماده 20 ـ رسيدگي به شکايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

1ـ چنانچه هر يک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند، مي‌‌توانند ظرف سه روز کاري پس از انتخابات شکايت خود را کتباً و با ذکر دليل به دبيرخانه تسليم نمايند.

2ـ دبير هيأت عالي نظارت موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار‌نامه منتخبين، موضوع را با حضور اعضاء هيأت اجرايي مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاکي ابلاغ نمايد.

3ـ در صورت اعتراض شاکي، دبيرخانه موظف است شکايت واصله را ظرف مهلت پانزده روز بررسي و در صورت تشخيص کفايت دلايل و مستندات، موضوع را جهت اتخاذ تصميم نهايي در هيأت مطرح نمايد. در غير اينصورت شاکي مي‌‌تواند اعتراض خود را از طريق مراجع صالحه قضايي پيگيري نمايد.

اسقاط شرايط اعضاء هيأت‌مديره

ماده 21ـ نحوه رسيدگي به اسقاط شرايط اعضاء هيأت‌مديره:

1ـ چنانچه هر يک از اعضاء هيأت‌مديره برابر اعلام کتبي هر يک از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدي، مواردي از شرايط مندرج در ماده (5) اين آيين‌نامه را از دست بدهد، مراتب به دبيرخانه اعلام مي‌گردد.

2ـ دبيرخانه مراتب را به‌طور مستند به فرد ذي‌نفع ابلاغ مي‌‌نمايد.

3ـ فرد معترض مي‌‌تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ به دبيرخانه ارائه نمايد.

4ـ دبيرخانه پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعيه وي به موضوع رسيدگي مي‌‌نمايد. در صورت اعتراض شاکي به نظر دبيرخانه و تشخيص کفايت دلايل، مراتب جهت اتخاذ تصميم نهايي در هيأت مطرح خواهد شد، بديهي است در صورت اسقاط شرايط فرد مورد نظر، دبيرخانه نسبت به جايگزيني علي‌البدل اقدام مي‌‌نمايد.

تبصره‌ـ با توجه به تبصره‌ (5) ماده (12) قانون، چنانچه هر يک از اعضاء هيأت‌مديره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفي خود را حداکثر به مدت شش ماه تعطيل کنند، مي‌‌بايست از طريق اتاق، موافقت کميسيون شهرستان ذي‌ربط را اخذ نمايند. در غير اينصورت با رعايت تشريفات مربوطه مشمول اسقاط شرايط انتخاب‌شوندگان خواهند شد.

ماده 22ـ محل استقرار اتحاديه كشوري شهر تهران بوده و در صورت نياز با تأييد اتاق اصناف ايران، اتحاديه كشوري مي‌‌تواند نسبت به ايجاد دفاتري در ساير شهرستان‌هاي كشور اقدام نمايد.

ماده 23ـ وظايف و اختيارات اتحاديه‌‌هاي كشوري عبارت است از:

الف ـ صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات.

ب ـ ارائه پيشنهاد براي تهيه و تنظيم و يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه‌‌هاي لازم مشاغل به اتاق اصناف ايران.

تبصره‌ـ ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌‌هاي كشوري براي صدور پروانه كسب توسط دبيرخانه با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه و به تصويب وزير صنعت، و معدن و تجارت خواهد رسيد.

ج ـ اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و اتاق اصناف ايران كه در چارچوب قانون نظام صنفي به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.

هـ ـ ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات قانون و اعلام آن به دبيرخانه.

و ـ جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهايي كه بدون پروانه كسب داير شده است مطابق ماده (27) قانون از طريق اتاق اصناف شهرستان مربوطه.

ز ـ جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي كه پروانه آن‌ها به عللي باطل مي‌گردد.

تبصره‌ـ پلمپ واحدهاي صنفي با اعلام اتحاديه كشوري از طريق اتاق اصناف شهرستان مربوطه توسط نيروي انتظامي انجام خواهد شد.

ح ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا پايان خرداد ماه[1] هر سال به اتاق جهت رسيدگي و تصويب.

ط ـ تنظيم ترازنامه سال قبل و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به اتاق براي رسيدگي و تصويب.

ي ـ تشكيل كميسيون‌‌هاي رسيدگي به شكايت، حل اختلاف، بازرسي، فني و آموزشي و ساير كميسيون‌‌هاي مصوب هيأت.

تبصره‌ـ تعداد اعضاء كميسيون مطابق تبصره‌ (1) بند «ط» ماده (30) قانون براساس پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق تعيين مي‌گردد.

ك ـ ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات به اتاق اصناف ايران.

ماده 24ـ منابع مالي اتحاديه‌‌هاي كشوري مطابق آيين‌نامه اجرايي ماده (31) قانون نظام صنفي مي‌‌باشد.

ماده 25ـ مسئوليت نظارت بر عملكرد اتحاديه‌‌هاي كشوري برعهده اتاق مي‌‌باشد.

ماده 26ـ درصورتي‌كه بر اثر استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر و يا محروميت از حقوق اجتماعي، عضو يا اعضايي از هيأت مديره اتحاديه با وجود جايگزيني علي‌البدل، آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، دبيرخانه مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزيني اقدام كند، تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط اتاق معرفي مي‌‌گردند تا پس از تأييد دبيرخانه به‌عنوان اعضاي جايگزيني به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافت.

ماده 27ـ اين آيين‌نامه به استناد تبصره‌ (7) ماده (21) قانون نظام صنفي مصوب مورخ 12/6/1392 مشتمل بر 27 ماده و 20 تبصره‌ تهيه و در تاريخ 20/12/1392 به تأييد هيأت عالي نظارت و در تاريخ 28/12/1392 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است و از تاريخ تصويب آن آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.

[1]. به نظر مي‌رسد در تحرير آيين‌نامه سهو قلم شده و دي ماه صحيح است.