آيين نامه اجرايي شرح وظايف بازرس(موضوع ماده23 قانون نظام صنفي کشور)

شرح وظايف بازرس

ماده 1‌ـ بررسي، بازرسي و تهيه گزارش از عملکرد هيأت‌مديره اتحاديه در حيطه وظايف محوله از جمله:

الف ـ نحوه صدور، تمديد، تعويض و ابطال پروانه کسب در اتحاديه.

ب ـ نحوه اجراي ماده (27) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب.

ج ـ نحوه اجراي ماده (28) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي تعطيلي موقت واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب.

د ـ امور مالي اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف و کمک‌هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و ساير موارد.

هـ ـ تشکيل کميسيون‌ها، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت.

و ـ بررسي نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفي توسط اتحاديه.

ز ـ بررسي نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از مبالغ دريافتي اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران.

الزامات بازرس

ماده 2ـ الزامات بازرس در هنگام ايفاي وظايف خود:

الف ـ بازرس حق دخالت در امور اجرايي اتحاديه را ندارد.

ب ـ بازرس نمي‌تواند در معاملاتي که با اتحاديه يا به حساب اتحاديه انجام مي‌گيرد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم ذي‌نفع شود.

ج ـ بازرس مکلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هيأت‌مديره در حيطه وظايف آنان، مراتب را به صورت مکتوب به هيأت‌مديره اعلام نمايد و چنانچه هيأت‌مديره ترتيب اثر ندهد به ترتيب ابتدا موضوع را کتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به کميسيون نظارت گزارش نمايد.

د ـ بازرس مجاز به شرکت در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي مي‌باشد.

هـ ـ بازرس مکلف است هر سه ماه يک بار گزارشي از نحوه انجام وظايف محوله هيأت‌مديره (موضوع ماده 1 اين آيين‌نامه) را به اتاق اصناف ارائه نمايد.

تکاليف اتحاديه

ماده 3ـ هيأت‌مديره اتحاديه مکلف است، اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نياز بازرس را در حدود وظايف اتحاديه در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهد.

ماده 4ـ هيأت‌مديره اتحاديه، حق دخالت در امور مربوط به وظايف و اختيارات بازرس را ندارد و در صورت تخلف بازرس، اتحاديه مي‌تواند موضوع را کتباً به اتاق اصناف اعلام نمايد تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

ماده 5ـ هيأت‌مديره اتحاديه مکلف است، در صورت نياز بازرس به استفاده از نقطه نظرات کارشناس تخصصي، با هماهنگي اتاق اصناف نسبت به تأمين کارشناس اقدام نمايد.

تکاليف اتاق اصناف شهرستان و کميسيون نظارت

ماده 6ـ اتاق اصناف مکلف است، در صورت دريافت گزارش بازرس مبني بر وقوع تخلف يا جرم توسط اعضاء هيأت‌مديره اتحاديه مراتب را بررسي و گزارش آن را به‌صورت مکتوب و مستند حداکثر ظرف مدت يک هفته به کميسيون نظارت منعکس نمايد.

ماده 7ـ در صورت استعفا، فوت، عزل، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي بازرس، اتاق اصناف مکلف است با هماهنگي کميسيون نظارت نسبت به جايگزيني بازرس علي‌البدل، اقدام نمايد.

ماده 8ـ اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملکرد بازرس مي‌باشد و در صورت احراز عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله و يا احراز تخلف وي مي‌بايست مراتب را به صورت مستند جهت رسيدگي به کميسيون نظارت اعلام نمايد.

تبصره‌ـ  کميسيون نظارت موظف است در صورتي که رسيدگي به تخلف در صلاحيت کميسيون باشد مطابق دستورالعمل بند «هـ» ماده (55) قانون نظام صنفي، به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. در غير اين صورت مراتب را به مراجع ذي‌صلاح اعلام نمايد.

ماده 9ـ اين آيين‌نامه در اجراي ماده (23) قانون نظام صنفي مصوب 12/6/1392 مشتمل بر 9 ماده و يک تبصره‌ تهيه و در جلسه مورخ 20/12/1392 هيأت عالي نظارت تأييد و در تاريخ 28/12/1392 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ تصويب آن، آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.