آيين نامه اجرايي نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران (موضوع تبصره2 ماده43 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده1‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي

اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.

دبيرخانه هيأت: دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

انتخابات: انتخابات هيأت‌رئيسه اتاق.

هيأت اجرايي: هيأت اجرايي انتخابات اتاق اصناف ايران.

انتخاب‌کنندگان

ماده2‌ـ اعضاي اتاق ايران (اجلاس) که مطابق دستورالعمل ماده (42) قانون توسط هيأت‌رئيسه اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌هاي کشور تعيين مي‌شوند.

داوطلبان و شرايط آن‌ها

ماده3‌ـ اعضاي اتاق ايران در صورت داشتن شرايط زير مي‌توانند داوطلب عضويت در هيأت‌رئيسه شوند:

1‌ـ حداقل يک دوره سابقه عضويت در هيأت‌رئيسه اتاق شهرستان يا اتاق ايران(با ارائه اعتبارنامه).

2‌ـ نداشتن سوء پيشينه کيفري و عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حَجر، ورشکستگي و افلاس(با استعلام از مراجع ذي‌صلاح قضايي).

3‌ـ پروانه کسب معتبر دائم(با ارائه تصوير پروانه کسب و استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه).

4‌ـ [1]حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد سال.

ماده4‌ـ  هيأت‌رئيسه اتاق ايران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدي‌ـ خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي‌ـ خدماتي است که با رأي مخفي اعضاي اتاق ايران براي مدت چهارسال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي تعيين مي‌شود.

تبصره‌ـ تعداد داوطلبان ثبت‌نام شده نبايد کمتر از 10 نفر باشد(حداقل پنج نفر از صنوف توزيعي و خدماتي و پنج نفر از صنوف توليدي و خدمات فني) در غير اين صورت هيأت  اجرايي مکلف است ظرف مدت يک هفته نسبت به تمديد مهلت ثبت‌نام اقدام نمايد.

هيأت اجرايي برگزاري انتخابات

ماده5‌ـ به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي‌باشد:

الف‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت (به‌عنوان رييس).

ب‌ـ وزارت کشور.

ج‌ـ يک نفر از اعضاي اتاق به انتخاب اجلاس، مشروط براينکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد.

تبصره‌ـ اعضاي اتاق ايران در اولين اجلاس با نظارت دبيرخانه هيأت از بين اعضاء خود نسبت به تعيين نماينده مزبور اقدام مي‌نمايند.

ماده6‌ـ محل استقرار هيأت اجرايي در دبيرخانه هيأت و زمان شروع ثبت‌نام، تاريخ برگزاري انتخابات و محل رأي‌گيري توسط هيأت اجرايي تعيين مي‌گردد.

ماده7‌ـ هيأت اجرايي موظف است پس از دريافت دستور انجام انتخابات، از سوي دبير هيأت عالي نظارت نسبت به فراخوان(حاوي زمان، و مکان ثبت‌نام) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا ظرف 15 روز جهت ثبت‌نام به دبيرخانه هيأت و يا سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان مربوط مراجعه نمايند.

تبصره1‌ـ فراخوان ثبت‌نام از طريق انتشار آگهي حداقل در يکي از روزنامه‌هاي کثير‌الانتشار  صورت مي‌پذيرد.

تبصره2‌ـ داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به دبيرخانه هيأت و يا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خود نسبت به تکميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه هيأت) و ارائه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيأت‌رئيسه اتاق شهرستان، شناسنامه و کارت ملي به انضمام چهار قطعه عکس 4×3 جهت ثبت نام اقدام نمايند.

کميته بررسي صلاحيت داوطلبان

ماده8‌ـ به منظور بررسي صلاحيت داوطلبان کميته‌اي با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء صورت مي‌گيرد.

1‌ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان رييس).

2‌ـ وزارت کشور.

3‌ـ وزارت دادگستري.

تبصره‌ـ وظيفه اين کميته تطبيق شرايط مندرج در ماده (3) اين آيين‌نامه با داوطلبان است. مسئوليت مکاتبات کميته و هماهنگي‌هاي لازم برعهده رييس کميته مي‌باشد.

ماده9‌ـ کميته موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف مدت 30 روز شرايط آن‌ها را برابر بندهاي مقرر در ماده (3) اين آيين‌نامه بررسي و نتيجه را به هيأت اجرايي اعلام نمايد.

تبصره‌ـ در صورت رد صلاحيت هرکدام از داوطلبان، رييس کميته موظف است يک ماه قبل از انتشار آگهي انتخابات مراتب را به اطلاع داوطلب عدم احراز شرايط شده برساند. داوطلب مذکور مي‌تواند ظرف مدت يک هفته با ارائه مدارک مثبته اعتراض خويش را به کميته مذکور اعلام و در صورت تشخيص اين کميته مبني بر وارد بودن اعتراض، داوطلبي نامبرده بلامانع خواهد بود.

 

برگزاري انتخابات

ماده10‌ـ هيأت اجرايي موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از تأييد داوطلبان، نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ رأي، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.

تبصره‌ـ فراخوان ثبت‌نام از طريق انتشار آگهي حداقل در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار صورت مي‌پذيرد.

ماده11‌ـ وظايف هيأت اجرايي در روز برگزاري انتخابات:

1‌ـ صدور مجوز ورود به محل اخذ رأي براي برگزارکنندگان انتخابات.

2‌ـ جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتاق ايران به محل اخذ رأي (موارد استثنا با مجوز رييس هيأت اجرايي مي‌باشد).

3‌ـ الصاق فهرست اسامي داوطلبان با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا به همراه عکس آن‌ها قبل از شروع رأي‌گيري در محل اخذ رأي به تفکيک صنوف توليدي‌ـ  خدمات فني و توزيعي‌ـ  خدماتي.

4‌ـ  بازو بسته و ممهور نمودن صندوق رأي خالي قبل از شروع رأي‌گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه به امضاي اعضاي هيأت اجرايي در محل اخذ رأي.

5‌ـ  تطبيق اسامي رأي‌دهندگان با فهرست نمايندگان استان‌ها در اتاق ايران با رؤيت کارت شناسايي معتبر.

تبصره‌ـ  وکالت براي دادن رأي، ممنوع است.

6‌ـ  جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ رأي و اخراج افراد متخلف از محل رأي‌گيري.

7‌ـ در صورت ضرورت، تمديد ساعت رأي‌گيري براي همان روز با تنظيم صورتجلسه.

8‌ـ بازنمودن صندوق، پس از پايان مهلت اخذ رأي، قرائت و شمارش آراء مأخوذه و تنظيم صورتجلسه.

9‌ـ اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه به هريک از داوطلبان.(در صورت تقاضا).

10‌ـ ارسال صورتجلسه و گزارش انتخابات براي دبيرخانه هيأت.

11‌ـ در صورتي که به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه برگزاري انتخابات غيرممکن باشد بايد با تنظيم صورتجلسه‌اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت نسبت به تجديد روز رأي‌گيري اقدام گردد.

شمارش آراء

ماده12‌ـ نحوه شمارش آراء:

1‌ـ تعداد رأي‌دهندگان با آراء مأخوذه تطبيق و برگه‌هاي رأي زايد بر تعداد تعرفه، به قيد قرعه از کل برگ‌هاي رأي کسر مي‌شود. اما چنانچه تعداد آراي مأخوذه کمتر از تعداد رأي‌دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي‌شود.

2‌ـ در صورتي که اسامي نوشته‌شده در برگ رأي بيش از تعداد داوطلبان باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌شود.

3‌ـ در موارد زير برگه‌هاي رأي باطل، ليکن جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و برگه‌هاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آراي ناخوانا.

ب) آراي حاوي اسامي غير از داوطلبان.

ج) آراي سفيد ريخته شده در صندوق.

4‌ـ در صورتي که نام يک داوطلب در برگه رأي مکرر نوشته شده باشد فقط يک رأي براي او محسوب مي‌شود.

5‌ـ در صورت تساوي آراي دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آن‌ها با توافق ذي‌نفعان و در غير اين صورت از طريق قرعه‌کشي توسط هيأت اجرايي در حضور آنان انجام مي‌شود.

6‌ـ در صورتي که نام خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يکي باشد و در برگ رأي فقط نام‌خانوادگي قيد گرديده مجموع اين‌گونه آراء به‌طور مساوي بين داوطلبان هم نام تقسيم و در مورد رأي يا آراي باقي‌مانده غيرقابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده 13‌ـ چنانچه هريک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشد مي‌تواند ظرف يک هفته از تاريخ برگزاري انتخابات، شکايت خود را کتباً همراه با دلايل و مدارک مربوط به دبيرخانه هيأت تسليم نمايد. دبيرخانه هيأت موظف است شکايت شاکي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي قرار داده و در صورت کفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم‌گيري در هيأت عالي نظارت مطرح نمايد. تصميم هيأت عالي نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجراست.

ماده 14‌ـ در صورت عدم وصول و يا رد شکايت در موعد مقرر، دبيرخانه هيأت موظف است ظرف مهلت پانزده روز از هيأت‌رئيسه دعوت به‌عمل آورده تا از بين خود نسبت به تعيين يک نفر رييس‌ـ دو نفر نايب رييس(اول و دوم) يک نفر دبير و يک نفر خزانه‌دار و دو نفر عضو اقدام نمايند.

تبصره‌ـ پس از تعيين سمت اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق ايران، اعتبارنامه آنان ظرف مدت ده روز توسط دبير هيأت عالي نظارت صادر مي‌گردد.

ماده 15‌ـ انتخابات اعضاي هيأت‌رئيسه در يک روز با شرکت حداقل دوسوم اعضاي اتاق، انجام خواهد شد.

تبصره‌ـ در صورت به حدنصاب نرسيدن رأي‌دهندگان در دور اول انتخابات، هيأت اجرايي ظرف مدت 15 روز انتخابات دور دوم را برگزار خواهد نمود. انتخابات مطابق مفاد اين آيين‌نامه و با حضور حداقل نصف به علاوه يک اعضاي اتاق در مرحله دوم معتبر خواهد بود. در صورت به حدنصاب نرسيدن رأي‌دهندگان در اين مرحله، موضوع جهت اخذ تصميم لازم در هيأت عالي نظارت مطرح مي‌گردد.

ساير مقررات

ماده16‌ـ مدت مسئوليت اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق ايران نمي‌تواند بيش از مدت باقيمانده عضويت آن‌ها در اتاق اصناف شهرستان باشد و با پايان يافتن مدت مسئوليت هر عضو، عضو بعدي که در صورتجلسه انتخابات داراي بيشترين رأي باشد با رعايت نصاب مقرر در ماده (43) قانون توسط دبيرخانه هيأت جايگزين خواهد شد.

ماده17‌ـ درصورت استعفا، فوت، عزل يا حجر هر يک از اعضاي هيأت‌رئيسه، موضوع در اولين اجلاس اتاق ايران مطرح و سپس به دبيرخانه هيأت اعلام مي‌گردد تا مطابق نصاب مقرر در تبصره‌ يک ماده (42) قانون از نفر بعدي که در صورتجلسه انتخابات داراي رأي بيشتري است، دعوت به‌عمل آورد. دراين‌صورت انتخابات مجدد داخلي جهت تعيين سمت اعضاي هيأت‌رئيسه توسط دبيرخانه هيأت انجام خواهد شد.

تبصره‌ـ در صورت تغيير نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا درخواست اکثريت اعضاء هيأت‌رئيسه و تأييد معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت[2] دبيرخانه هيأت موظف است نسبت به برگزاري انتخابات مجدد داخلي به منظور تعيين سمت اعضاء اقدام نمايد.

ماده18‌ـ درصورت استعفاي اکثريت اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق، دبيرخانه هيأت موظف است نسبت به طرح موضوع در جلسه هيأت عالي نظارت به منظور اتخاذ تصميم لازم اقدام نمايد.

ماده19‌ـ اين آيين‌نامه در اجراي تبصره (2) ماده (43) قانون نظام صنفي مصوب12/6/92 مشتمل بر 19 ماده و 11تبصره‌ تهيه و در تاريخ 29/5/1393 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.

 

[1] .این بند به موجب دادنامه شماره 1493مورخ 23/07/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

[2]. به موجب بخشنامه شماره 46033/60 مورخ 16/2/1394 معاون محترم توسعه مديريت، منابع امور استان‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت متبوع به معاون امور اقتصادي و بازرگاني تغيير يافته است. اين تغيير در موارد مشابه در آيين‌نامه‌ها اعمال شده است.