آيين نامه اجرايي شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي کميسيونهاي تخصصي اتاق اصناف ايران (موضوع تبصره 4 ماده 45 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده 1‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.

کميسيون: کميسيون تخصصي اتاق اصناف ايران.

داوطلبان: داوطلبان عضويت در کميسيون‌هاي تخصصي در سراسر کشور.

انتخابات: انتخابات کميسيون‌هاي تخصصي.

شرح وظايف کميسيون‌ها

ماده 2‌ـ وظايف و اختيارات مشترک کميسيون‌ها عبارت است از:

1‌ـ بررسي ظرفيت و توانايي‌هاي اصناف در شبکه‌هاي توليد، توزيع، صادرات، تنظيم بازار و ارائه راهکار براي ارتقاء فعاليت اصناف به هيأت‌رئيسه اتاق.

2‌ـ ارائه راهکارهاي لازم در خصوص ارتقاء سطح خدمات‌دهي صنوف ذي‌ربط.

3‌ـ ارائه پيشنهادهاي لازم جهت تهيه و تنظيم دستورالعمل‌هاي تخصصي صنفي.

4‌ـ ارائه راهکارهاي لازم در خصوص ايجاد هماهنگي و تقويت فعاليت شبکه‌اي اصناف در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي.

5‌ـ ارائه راهکارهاي لازم در خصوص ايجاد هماهنگي،  تقويت و حمايت از اصناف توليدي.

6‌ـ ارائه نظرات مشورتي در خصوص بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي صنفي در جهت ايجاد فضاي رقابت بين واحدهاي صنفي.

7‌ـ ارائه نظر مشورتي جهت برگزاري همايش‌هاي تخصصي به هيأت‌رئيسه اتاق.

8‌ـ ارائه مشاوره در زمينه موضوعات تخصصي صنفي به ساير دستگاه‌ها از طريق اتاق ايران.

9‌ـ ارائه نظرات مشورتي در راستاي توسعه تجارت الکترونيکي از طريق اتاق ايران.

10‌ـ دريافت نظرات و ديدگاه‌هاي صنفي مرتبط در راستاي ارتقاء فعاليت‌هاي صنفي.

11‌ـ همکاري با مؤسسات تحقيقاتي جهت بهبود محيط کسب‌وکار.

12‌ـ شناسايي و ارائه راهکارهاي لازم درخصوص رفع موانع توليد در واحدهاي توليدي و نحوه جذب تسهيلات.

تبصره 1‌ـ عناوين و تعداد کميسيون‌ها، به پيشنهاد اتاق ايران و تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي‌باشد.

تبصره 2‌ـ شرح وظايف تخصصي هر‌يک از کميسيون‌ها، بنابر اهميت نقش صنوف مذکور، در امر توليد، توزيع، خدمات و تنظيم بازار توسط اعضاء کميسيون تهيه و پس از تصويب هيأت‌رئيسه اتاق ايران و تأييد دبيرخانه هيأت، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 3‌ـ انحلال يا ادغام  هريک از کميسيون‌ها با پيشنهاد اتاق ايران و تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت امکان‌پذير خواهد بود.

شرايط داوطلبان

ماده 3‌ـ شرايط داوطلبان عبارت است از:

1‌ـ داشتن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي و يا مدرک ديپلم براي افراد داراي سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي (با ارائه اعتبارنامه و گواهي معتبر تحصيلي).

2‌ـ پروانه کسب معتبر دائم مرتبط.

برگزاري انتخابات

ماده 4‌ـ به منظور تعيين اعضاي هر کميسيون، انتخابات در دو مرحله برگزار مي‌گردد. اولين مرحله آن پس از ثبت‌نام اعضاي اتحاديه‌ها در هر استان توسط هيأت اجرايي اتاق مرکز استان مربوط برگزار مي‌گردد تا در آن انتخابات داوطلبان با رأي مخفي از بين خود منتخبان استان را انتخاب نمايند. پس‌از معرفي منتخبان استان‌ها به اتاق ايران دومين مرحله آن، توسط هيأت اجرايي اتاق ايران برگزار گرديده تا به اين ترتيب منتخبان با رأي مخفي از بين خود اعضاي هر کميسيون را انتخاب نمايند.

ماده 5‌ـ هيأت اجرايي در اتاق ايران با ترکيب زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي‌باشد:

1‌ـ يک نفر از اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق ايران.

2‌ـ دو نفر به انتخاب اجلاس اعضاي اتاق ايران.

تبصره‌ـ به منظور برگزاري انتخابات در هر استان هيأت اجرايي در اتاق مراکز استان‌ها با اعضاء متناظر تشکيل مي‌گردد.

ماده 6‌ـ اعضاء کميسيون‌ها پنج نفر شامل يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس، يک نفر دبير و دو نفر عضو به ترتيب اکثريت آراء مأخوذه براي همان دوره تعيين مي‌گردند.

ماده 7‌ـ فراخوان ثبت‌نام داوطلبان از طريق هر دو روش زير انجام مي‌شود:

1‌ـ انتشار آگهي در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار (حاوي زمان و مکان ثبت نام و شرايط داوطلبان).

2‌ـ اعلام آگهي به اتاق و اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط جهت ابلاغ به اعضاي اتحاديه‌ها.

ماده 8‌ـ کليه افراد صنفي واجد شرايط در سطح هر استان مي‌توانند با مراجعه به هيأت اجرايي مستقر در اتاق اصناف مرکز استان و ارائه تصاوير پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملي، مدرک تحصيلي و اصل آن‌ها (جهت تطبيق) به انضمام شش قطعه عکس 4×3، نسبت به تکميل پرسشنامه (مطابق الگوي اتاق ايران) جهت ثبت‌نام اقدام نمايند.

تبصره‌ـ تعداد نمايندگان استان تهران در کميسيون تخصصي حداکثر پنج نفر و ساير استان‌ها حداکثر سه نفر خواهد بود.

ماده 9‌ـ هيأت اجرايي در استان‌ها مکلفند ظرف يک ماه پس‌از پايان مهلت ثبت‌نام، از کليه ثبت‌نام‌شدگان دعوت تا از بين خود، نمايندگان آن استان را با رأي مخفي و مستقيم، انتخاب نمايند.

ماده 10‌ـ فراخوان انتخابات توسط حداقل يکي از دو روش زير انجام مي‌شود:

1‌ـ انتشار آگهي در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ رأي و اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا).

2‌ـ ابلاغ آگهي به داوطلبان.

ماده 11‌ـ وظايف هيأت اجرايي استان‌ها در روز برگزاري انتخابات:

1‌ـ صدور مجوز ورود به محل اخذ رأي براي برگزارکنندگان انتخابات.

2‌ـ الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عکس آن‌ها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع رأي‌گيري در محل اخذ رأي.

3‌ـ باز و بسته و ممهور نمودن صندوق قبل از شروع رأي‌گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه با امضاي اعضاي هيأت اجرايي در محل اخذ رأي.

4‌ـ تطبيق رأي‌دهندگان با فهرست اسامي ثبت‌نام‌شده.

5‌ـ بازنمودن صندوق قرائت و شمارش آراي مأخوذه پس‌از پايان مهلت اخذ رأي و تنظيم صورتجلسه نهايي مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هريک از داوطلبان در حضور آنان (در صورت درخواست آن‌ها).

6‌ـ اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي مأخوذه به هريک از داوطلبان (در صورت تقاضاي آن‌ها).

7‌ـ ارسال صورتجلسه انتخابات به هيأت اجرايي سراسري مستقر در اتاق ايران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از شمارش آراء.

ماده 12‌ـ نحوه و کيفيت شمارش آراء، مطابق ماده (14) آيين‌نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه‌هاي صنفي (موضوع تبصره (3) ماده (22) قانون) مي‌باشد.

ماده 13‌ـ هيأت اجرايي موظف است ظرف مدت يک ماه پس ‌از دريافت صورتجلسات استان‌ها، مطابق ماده (11) اين آيين‌نامه نسبت به برگزاري، انتخابات مرحله دوم اقدام نمايد.

ماده 14‌ـ انتخابات کميسيون‌ها با شرکت حداقل يک‌چهارم نمايندگان استان‌ها معتبر خواهد بود و درصورت نرسيدن به نصاب لازم، هيأت اجرايي مکلف است ظرف مهلت يک ماه با رعايت مفاد اين آيين‌نامه، نسبت به برگزاري مجدد انتخابات با هر تعداد حاضرين اقدام نمايد.

ماده 15‌ـ هيأت اجرايي با رعايت مفاد ماده (12) و (13) اين آيين‌نامه نسبت به اخذ رأي اقدام مي‌نمايد. اتاق ايران موظف است صورتجلسه انتخابات را براي دبيرخانه هيأت عالي نظارت ارسال نمايد.

ماده 16‌ـ نظارت بر حسن برگزاري انتخابات و رسيدگي به شکايات داوطلبان (ظرف سه روز پس از برگزاري انتخابات) بر عهده هيأت‌رئيسه اتاق ايران مي‌باشد.

ساير مقررات

ماده 17‌ـ هيأت اجرايي موظف است درصورت درخواست داوطلبان، فهرست و نشاني ساير داوطلبان را جهت انجام تبليغات انتخاباتي، در اختيار آنان قرار دهد.

ماده 18‌ـ طرز تشکيل جلسات کميسيون‌ها:

1‌ـ جلسات کميسيون‌ها حداقل هرماه يک‌بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي‌باشد.

2‌ـ دعوت‌نامه حاوي دستورجلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل دو هفته قبل از تشکيل کميسيون با امضاي رييس کميسيون و در غياب وي نايب‌رييس به اطلاع اعضاء برسد.

3‌ـ شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در دفتر صورتجلسه درج و پس‌از امضاي اعضاي حاضر نسخه‌اي از آن در اختيار کليه اعضاء قرارگيرد.

4‌ـ دعوت از افراد صاحب‌نظر در جلسات کميسيون‌ها بدون داشتن حق‌رأي بلامانع است.

ماده 19‌ـ درصورت استعفا، فوت، بيماري، حجر يا غيبت غيرموجه (سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در يک سال) هريک از اعضاي کميسيون‌ها، موضوع در اولين جلسه هيأت‌رئيسه اتاق ايران مطرح تا در صورت تأييد نفر بعدي که در صورتجلسه انتخابات داراي بيشترين رأي مي‌باشد، جايگزين گردد.

ماده 20‌ـ منابع مالي و پرداخت هزينه کميسيون‌ها و حق‌الجلسات اعضاء از محل درآمدهاي اتاق ايران تأمين خواهد شد.

ماده 21‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت مراکز استان‌ها مجازند به‌نحو مقتضي بر روند برگزاري انتخابات نظارت داشته باشند.

ماده 22‌ـ اين آيين‌نامه به استناد تبصره (4) ذيل ماده (45) قانون مشتمل بر22 ماده و 5 تبصره‌ با همکاري اتاق ايران تهيه و در تاريخ 5/5/1393 به تأييد هيأت عالي نظارت و در تاريخ 29/5/1393 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.