آيين نامه اجرايي شيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ايران و بازپرداخت هزينههاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در اتاق (موضوع ماده 46 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده 1ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.

هيأت‌رئيسه: هيأت‌رئيسه اتاق اصناف ايران.

اجلاس: اجلاس نمايندگان اتاق‌هاي اصناف استان‌ها در اتاق اصناف ايران.

دبيرکل: دبيرکل اتاق اصناف ايران.

طرز تشکيل جلسات هيأت‌رئيسه، وظايف و اختيارات آن

ماده 2ـ طرز تشکيل جلسات:

1‌ـ جلسه بايد حداقل هر دو هفته يك بار در روز و ساعت معين تشکيل گردد.

2‌ـ جلسه با دعوت کتبي رئيس اتاق ايران و در غياب وي يکي از نواب (به ترتيب سمت) به همراه دستورجلسه تشکيل مي‌گردد.

3‌ـ رياست جلسه با رئيس اتاق ايران و در غياب وي نواب رئيس (به ترتيب سمت) خواهد بود. جلسه با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اکثريت آراء معتبر خواهد بود. درصورت تساوي آراء، نظر طرفي كه رأي رئيس اتاق را دارد لازم‌الاجرا است.

4‌ـ شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير ثبت گردد و پس از امضاء حاضرين نسخه‏اي از آن در اختيار کليه اعضاء قرار ‌گيرد.

تبصره‌ـ عضو مخالف مي‏تواند علت مخالفت خود را ذيل صورتجلسه درج نمايد.

5‌ـ رئيس اتاق ايران مسئوليت اجرا و نظارت برحسن اجراي تصميمات را به‌عهده خواهد داشت.

 ماده 3ـ وظايف هيأت‌رئيسه:

1ـ تدوين برنامه در قالب ميان مدت 4 ساله و کوتاه مدت يک ساله براي دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در اسناد بالادستي صنفي و جهت‌گيري‌هاي کلان اقتصادي و اجتماعي کشور جهت تصويب اجلاس، انجام مقدمات تشكيل كميسيون‏ها، پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس.

2‌ـ شناسايي مشکلات و موانع توسعه و ارتقاي فعاليت‏هاي صنفي و تلاش و همکاري جهت رفع اين موانع براي اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‏هاي صنفي درسطح کشور در جهت بهبود محيط کسب‌وکار.

3‌ـ برنامه‏ريزي در جهت ارتقا فعاليت‏‏ها و بهبود بهره‏وري اتاق شهرستان‌ها.

4‌ـ برنامه‌ريزي و پيگيري براي ايجاد، ترويج و توسعه مراکز آموزشي و پژوهشي اصناف و
سازمان‌هاي صنفي.

5‌ـ بررسي وارائه پيش‌نويس بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتاق ايران و اتحاديه‌هاي کشوري به اجلاس براي تصويب.

6‌ـ پيشنهاد تدوين شاخص‌هاي برنامه سالانه و نيز بودجه سنواتي به سازمان‌هاي صنفي.

7‌ـ ساماندهي واحدهاي فاقد پروانه کسب.

8‌ـ تهيه و تنظيم دستورجلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به كميسيون‌ها براي بررسي و تحقيق.

9‌ـ تأييد صلاحيت علمي و عملي معاون نظارت و بازرسي و دبير کل اتاق ايران که از سوي رييس اتاق پيشنهاد مي‌گردد.

10‌ـ پيشنهاد عناوين، تعداد و وظايف کميسيون‌هاي اتاق و همچنين ادغام يا انحلال آن‌ها.

11‌ـ اظهار نظر و ارائه پيشنهاد درخصوص تدوين و اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با اصناف.

12‌ـ ارائه پيشنهادات و برنامه‌هاي مربوط به نوين‌سازي اصناف.

13‌ـ ساير وظايف و اختيارات پيش‏بيني شده در قانون و آيين‏نامه‏ها.

14‌ـ تعيين نماينده براي حضور در جلسات و يا کميسيون‌هايي که حسب قانون حضور نماينده اتاق اصناف ايران الزامي است.

15‌ـ پيگيري فعاليت‏هاي توسعه‏اي اتاق ايران از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره‏وري و
توسعه صادرات.

16‌ـ ايجاد مراکز پژوهشي و آموزشي مورد نياز اتاق ايران.

تبصره‌ـ هيأت‌رئيسه، مسئوليت سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت برکليه امور اتاق ايران را عهده دار مي‌باشد.

ماده 4‌ـ وظايف و اختيارات اعضاي هيأت‌رئيسه:

رئيس:

1‌ـ انجام امور اجرايي اتاق ايران و اداره جلسات هيأت‌رئيسه و اجلاس.

2‌ـ موافقت با مرخصي و مأموريت اعضاي هيأت‌رئيسه و کسب موافقت دبيرهيأت عالي نظارت براي مرخصي خود.

3‌ـ انتصاب دبيرکل اتاق و معاون بازرسي و نظارت اتاق ايران.(مطابق تبصره‌ ماده 7 دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق‌هاي اصناف).

نواب رئيس:

1‌ـ در غياب رئيس اتاق ايران (هنگام مرخصي يا مأموريت)، نواب رئيس (به ترتيب سمت) وظايف وي را برعهده دارند.

2‌ـ ارائه پيشنهادات لازم به هيأت‌رئيسه جهت تسهيل و توسعه فعاليت‌هاي اصناف و تشکل‌هاي وابسته.

3‌ـ پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رئيس اتاق ايران.

دبير:

1‌ـ تهيه و تنظيم دستورجلسه و صورتجلسات هيأت‌رئيسه و اجلاس.

2‌ـ بررسي موضوعات قابل طرح در جلسات هيأت‌رئيسه و اجلاس با هماهنگي رئيس اتاق ايران، ارائه پيشنهادات لازم به هيأت‌رئيسه جهت تسهيل و توسعه فعاليت‌هاي اصناف و تشکل‌هاي وابسته.

خزانه‏دار:

1‌ـ مسئوليت نظارت بر عملکرد مالي اتاق ايران.

2‌ـ اظهار نظر درخصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي سالانه اتاق ايران و ارائه نظرات مشورتي به اتاق‌هاي اصناف کشور در تهيه و تنظيم بودجه و تراز‌نامه.

3‌ـ پيگيري جذب منابع مالي و وصول درآمدهاي اتاق ايران و شناسايي منابع جديد در چارچوب آيين‌نامه اجرايي منابع مالي اتاق ايران وگزارش به هيأت‌رئيسه.

4‌ـ ارائه گزارش عملكرد مالي اتاق به هيأت‌رئيسه به صورت ماهانه.

تبصره1‌ـ اسناد و اوراق مالي اتاق مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ها با امضاي رئيس و خزانه‏دار و در غياب هر يک(مرخصي و يا مأموريت) نايب رئيس اول جايگزين مي‌شود.

تبصره2 ـ خزانه‌دار مي‌تواند با هماهنگي رييس اتاق ايران براي انجام وظايف محوله از خدمات يک کارشناس امور مالي استفاده نمايد.

دبيرکل:

1‌ـ انجام کليه امور اجرايي و اداري (با تفويض رييس اتاق ايران) واجراي مصوبات هيأت‌رئيسه.

2‌ـ شرکت در جلسات هيأت‌رئيسه بدون داشتن حق رأي.

3‌ـ تهيه و تدوين آيين‌نامه اداري، مالي و استخدامي اتاق ايران از قبيل چگونگي استخدام، حقوق و مزايا و شرح وظايف هر يک از پست‌هاي سازماني اتاق ايران جهت تصويب هيأت‌رئيسه.

4‌ـ انجام اقدامات لازم به‌منظور برگزاري منظم اجلاس اتاق ايران با هماهنگي رييس اتاق ايران.

5‌ـ بررسي و ارزيابي عملکرد واحدهاي زير مجموعه اتاق ايران.

تبصره‌ـ دبيرکل بايد داراي حداقل 15سال سابقه کار با مدرک کارشناسي بوده و آشنا با مجموعه قوانين و مقررات نظام صنفي باشد.

طرز تشکيل اجلاس، وظايف و اختيارات آن

ماده 5‌ـ اجلاس اتاق از نمايندگان منتخب هيأت‌رئيسه اتاق‌هاي شهرستان‌ها براي انجام وظايف و مسئوليت‏هاي مقرر در قانون و اين آيين‏نامه تشکيل مي‏شود. مدت مأموريت نمايندگان در اتاق ايران تا پايان مدت مأموريت آنان در هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه است و درصورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفا، حَجر يا عزل هر نماينده، کميسيون نظارت مرکز استان نسبت به معرفي نماينده جايگزين به دبيرخانه هيأت عالي نظارت، براي مدت باقيمانده اقدام مي‏کند.

ماده 6‌ـ طرز تشکيل جلسات:

1‌ـ اجلاس اتاق ايران حداقل هر3 ماه يك بار و با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‏يابد و تصميمات آن با دو سوم آراء حاضرين معتبر خواهد بود.

2‌ـ دعوتنامه حاوي دستورجلسه، ساعت، تاريخ و محل تشكيل اجلاس به همراه يك نسخه از گزارشات كميسيون‏ها، مي‌بايست حداقل ده روز قبل از تشكيل اجلاس (به‌جز در موارد اضطراري) به اطلاع اعضاء برسد. دستور جلساتي كه به اطلاع اعضاء نرسيده باشد قابل طرح نخواهد بود.

تبصره‌ 1‌ـ موضوعات داراي اولويت بنا به پيشنهاد رئيس اتاق ايران و تصويب اجلاس و يا پيشنهاد يك پنجم اعضاء در همان جلسه قابل طرح خواهد بود.

تبصره2‌ـ بودجه پيشنهادي، تراز و صورت‌هاي مالي اتاق ايران، همچنين بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتحاديه‌هاي کشوري خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار مي‏گيرند. گزارش‏هاي مربوط بايد قبل از اجلاس در اختيار اعضاء قرار گيرد.

تبصره3‌ـ هر يک از اعضاء مي‏توانند رئوس مطالب داراي اولويت را كه براي طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمايند. هيأت‌رئيسه موظف است در صورت تشخيص عدم اولويت طرح موضوع در اجلاس، دلايل آن را به صورت كتبي به اطلاع وي برساند.

3‌ـ اجلاس فوق‏العاده، حداكثر ظرف مدت ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشکيل جلسه از سوي دبير هيأت عالي نظارت يا درخواست اكثريت اعضاي هيأت‌رئيسه و يا يك سوم اعضاي اجلاس با ارسال دعوتنامه براي اعضاء تشكيل مي‏گردد.

4‌ـ در هر اجلاس قبل از قرائت دستورجلسه، سه نفر از اعضاء مي‏توانند با رعايت تبصره‌ (3) ماده (6) اين آيين‌نامه، براساس پيشنهادات واصله و اولويت تعيين شده توسط هيأت‌رئيسه صحبت کنند و سپس دستوركار توسط رئيس جلسه و يا دبير اتاق قرائت و پس از گزارش هيأت‌رئيسه و يا نماينده كميسيون‏ها، حداقل يك نفر موافق و يك نفر مخالف مي‏توانند هركدام حداكثر به مدت ده دقيقه صحبت كنند، سپس رأي‏گيري آغاز مي‏شود.

5‌ـ اتاق ايران مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه اخذ رأي در اجلاس را به صورت الکترونيکي طراحي نموده و اجرا نمايد.

6‌ـ درصورت تشخيص هيأت‌رئيسه يا درخواست پنجاه نفر از اعضاء اجلاس، موضوع دستورجلسه براي بررسي و تحقيق بيشتر به كميسيون يا كميسيون‏هاي مربوط ارجاع مي‏شود.

7‌ـ شرح مباحث مطروحه، تصميمات متخذه، اسامي اعضاء حاضر و غايب مي‌بايست توسط دبير در دفتر صورتجلسه درج و خلاصه‌اي از مطالب طرح شده و تصميمات متخذه  به‌ همراه اسامي حاضرين، به‌صورت مکتوب و يا مجازي در اختيار کليه اعضاء قرار ‌گيرد.

ماده 7‌ـ اتاق ايران موظف است صورتجلسه اجلاس را ظرف مهلت پنج روز جهت بررسي به دبيرخانه هيأت عالي نظارت ارسال نمايد. درصورتي‌که دبيرخانه مصوبات و تصميمات متخذه در اجلاس را مغاير قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوطه تشخيص دهد موضوع را به‌طور کتبي با ذکر دلايل جهت اصلاح  به هيأت‌رئيسه اعلام مي‌نمايد.

ماده 8‌ـ وظايف و اختيارات اجلاس:

1‌ـ انتخاب هيأت‌رئيسه اتاق ايران.

2‌ـ بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي ساليانه، تراز و صورت‌هاي مالي اتاق ايران و اعلام به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت تصويب هيأت عالي نظارت، همچنين بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتحاديه‌هاي کشوري.

تبصره: کليات بودجه پيشنهادي ساليانه و همچنين تراز و صورت‌هاي مالي اتاق ايران مي‌بايست قبل از طرح در اجلاس توسط کميسيون تخصصي که براي اين موضوع تشکيل مي‌گردد، بررسي و گزارش آن در اجلاس مطرح گردد.

3‌ـ بررسي گزارش تفريغ بودجه ساليانه.

4‌ـ انتخاب اعضاء كميسيون‏ها با پيشنهاد هيأت‌رئيسه اتاق.

5‌ـ بررسي سند راهبردي توسعه صنوف و سازمان‌هاي صنفي.

6‌ـ ساير وظايف و اختيارات پيش‏بيني شده در قانون و آيين‏نامه‏ها.

طرز تشکيل کميسيون‌هاي اتاق، وظايف و اختيارات آن

ماده 9ـ  پس از انتخاب هيأت‌رئيسه، اعضاي اجلاس از بين خود، اعضاي كميسيون‏هاي اتاق را با پيشنهاد هيأت ‌رئيسه براي همان دوره انتخاب مي‌كنند. تعداد اعضاي كميسيون‏‏ها حداقل پنج نفر و هر كميسيون داراي يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس، يک نفر منشي و مابقي عضو مي‏باشند.

با اعلام كتبي رئيس اتاق ايران، افراد مي‏توانند براي هريك از كميسيون‏ها ثبت نام نمايند.
دبيرکل اتاق موظف است به منظور آشنايي بيشتر اعضاء با داوطلبان عضويت در کميسيون‏ها، فهرست اسامي، ميزان تحصيلات و سوابق تجربي آنان را به اطلاع كليه اعضاء اجلاس برساند.

 تبصره‌ـ عضويت اعضاء هيأت‌رئيسه در كميسيون‏ها مجاز نمي‌باشد و ساير اعضاي اجلاس نيز فقط مي‌توانند حداکثر عضو دو کميسيون‌ باشند.

ماده10‌ـ طرز تشکيل جلسات كميسيون‌ها:

1‌ـ جلسات كميسيون‌ها حداقل يک بار در ماه به‌صورت حضوري و يا مجازي براساس دعوتنامه تشکيل مي‌گردد.

2‌ـ تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط منشي در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي حاضرين به هيأت‌رئيسه اعلام مي‏شود.

ماده 11‌ـ وظايف و اختيارات كميسيون‏ها:

1‌ـ رسيدگي به موضوعات ارجاعي از اجلاس و هيأت‌رئيسه و ارائه گزارشات لازم.

2‌ـ ارائه برنامه مدون و داراي زمان‌بندي جهت ارتقا فعاليت‌هاي مرتبط با کميسيون.

3‌ـ دعوت از نماينده اتاق استان‌ها و يا اتحاديه‌هاي کشوري همچنين افراد صاحب نظر (بدون داشتن حق رأي) براساس دستورجلسه هر كميسيون جهت طرح مسايل و يا مشکلات خاص صنفي در استان ذي‌ربط.

4‌ـ برگزاري جلسات مشترک رؤساي کميسيون‌ها حداقل هر سه ماه يک بار در سال و تشريح مباحث طرح شده و هماهنگي‌هاي به‌عمل آمده با هيأت‌رئيسه.

ماده12‌ـ عناوين و تعداد کميسيون‌هاي اتاق ايران، به پيشنهاد هيأت‌رئيسه و تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت تعيين مي‌گردد.

تبصره1‌ـ شرح وظايف هر يک از کميسيون‌ها، بنابر اهميت نقش کميسيون مذکور، توسط دبيرکل اتاق با بهره‌گيري از نظرات اعضاء تهيه و پس از تأييد هيأت‌رئيسه و تصويب اجلاس، قابل اجرا مي‌باشد.

تبصره2‌ـ انحلال يا ادغام هر يک از کميسيون‌ها با پيشنهاد اتاق ايران و تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت امکان‏پذيرخواهد بود.

مقررات مربوط به غيبت، استعفا

ماده13ـ مراحل رسيدگي به غيبت اعضاء:

اجلاس اتاق: در صورتي كه هريك از اعضاء اجلاس سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، درصورت غير موجه بودن (به تشخيص هيأت‌رئيسه) موضوع در اولين جلسه اجلاس مطرح و در صورت تأييد اجلاس جهت جايگزيني به دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام مي‌گردد. ضمناً چنانچه عضوي به علت ناتواني جسمي و يا بيماري بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت موجه داشته باشد، بنا به درخواست هيأت‌رئيسه و تأييد اجلاس، عدم توانايي وي در ايفاي وظايف نمايندگي براي اتخاذ تصميم به دبيرخانه هيأت عالي نظارت منعكس مي‏گردد.

هيأت‌رئيسه: چنانچه هر يك از اعضاء هيأت‌رئيسه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب
در يك سال غيبت غيرموجه نمايند، دبيرخانه هيأت عالي نظارت برابر مقررات نسبت به جايگزيني وي اقدام مي‌نمايد.

كميسيون: در صورتي كه اعضاء هر كميسيون سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، هيأت‌رئيسه موظف است، مراتب را در اولين اجلاس مطرح و در صورت تشخيص غيرموجه بودن، نسبت به انتخاب فرد جديد با رعايت مقررات اين آيين‌نامه، اقدام نمايد.

ماده14‌ـ مراحل رسيدگي به استعفا اعضاء:

اجلاس: پس از اعلام استعفاي هريک از نمايندگان، هيأت‌رئيسه موظف است ضمن دعوت از وي موضوع را در اولين اجلاس مطرح و نتيجه را به دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام نمايد تا طبق مقررات اقدام گردد.

هيأت‌رئيسه: در صورت درخواست استعفا هر يك از اعضاء هيأت‌رئيسه، موضوع در اولين اجلاس اتاق با دعوت از وي مطرح و چنانچه نامبرده کماکان اصرار بر استعفا داشته باشد موضوع به دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام مي‏شود تا مطابق مفاد آيين‏نامه تبصره(2) ماده(43) قانون اقدام گردد.

کميسيون: در صورت درخواست استعفا هر يك از اعضاء كميسيون‌ها، موضوع در اولين جلسه اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام گردد.

 مصارف وجوه

ماده15‌ـ ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق ايران مطابق آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره‌ ماده (47) قانون خواهد بود.

نحوه مصارف وجوه اتاق ايران عبارت است:

1‌ـ پرداخت حق جلسه و اياب وذهاب اعضاء هيأت‌رئيسه، کميسيون‌ها و کارشناسان مدعو و دستمزد دبيرکل، مشاورين و کارکنان اتاق ايران.

2‌ـ خريد تجهيزات و ملزومات اداري و نصب و راه‌اندازي اتوماسيون اداري.

3‌ـ چاپ نشريات، کتب، يا خريد کتب، نشريات، جزوات علمي و آموزشي، اشتراک در سامانه‌هاي آمار و اطلاعات.

4‌ـ درج آگهي‌هاي اطلاع‌رساني و همچنين چاپ اطلاعيه‌هاي انتخاباتي سازمان‌هاي صنفي در جرايد، نشريات و درگاه‌هاي اينترنتي.

5‌ـ برگزاري، مشارکت و يا حضور در همايش‌ها، کارگاه‌ها و يا دوره‌هاي ويژه آموزشي پژوهشي و يا ارتقاي توانمندي‌هاي علمي و پژوهشي اصناف و سازمان‌هاي صنفي در داخل و يا خارج از کشور.

6‌ـ اجراي طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌هاي پژوهشي و کاربردي جهت ارتقا و نوين‌سازي اصناف.

7‌ـ راه‌اندازي سامانه و يا درگاه‌هاي اينترنتي تخصصي مرتبط با اصناف و سازمان‌هاي صنفي.

8‌ـ برگزاري، حضور و يا مشارکت در برپايي نمايشگاه‌هاي مرتبط با صنوف در داخل و يا خارج کشور.

9‌ـ تأمين بخشي از هزينه‌هاي پرسنلي و تجهيز واحد بازرسي و نظارت اتاق ايران و شهرستان‌ها.

10‌ـ پرداخت هزينه‌هاي اعزام و يا پذيرش هيأت‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي صنفي (داخل و يا خارج از کشور).

11‌ـ ساير موارد پيش‌بيني نشده مشروط براينکه در راستاي انجام وظايف قانوني اتاق باشد، با تأييد هيأت‌رئيسه.

12‌ـ انجام مطالعات تطبيقي راجع به ساختار نظام صنفي ساير کشورها.

تبصره‌ـ  کليه هزينه‌هاي مذکور پس از پيش‌بيني در بودجه ساليانه اتاق ايران و تصويب مبادي قانوني ذکر شده در اين آيين‌نامه قابل پرداخت مي‌باشد.

نحوه بازپرداخت هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در اتاق ايران

ماده 16‌ـ هزينه اياب و ذهاب، اقامت و حق مأموريت نمايندگان اجلاس پس ازپيش‌بيني در بودجه ساليانه اتاق ايران و تصويب مبادي قانوني، قابل پرداخت مي‌باشد.

ساير مقررات

ماده17‌ـ رئيس اتاق ايران موظف است با کسب موافقت هيأت‌رئيسه به منظور انجام هر چه بهتر وظايف قانوني خود از خدمات افراد متخصص در رشته‌هاي مختلف دانشگاهي که داراي حداقل مدرک کارشناسي و بالاتر مي‌باشند، به‌صورت تمام وقت و يا پاره وقت استفاده نمايد.

ماده 18‌ـ تشکيلات اداري اتاق ايران متناسب با وظايف و مسئوليت‌هاي اتاق تهيه و پس از تأييد هيأت‌رئيسه جهت تصويب به دبيرخانه هيأت عالي نظارت ارسال مي‌گردد.

تبصره‌ـ چگونگي استخدام و انتصاب کارکنان و مشاورين اتاق، تعيين حقوق و مزايا، وظايف و اختيارات آنان براساس مقرراتي است که بنا به پيشنهاد هيأت‌رئيسه اتاق ايران و تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت خواهد رسيد.

ماده19‌ـ اين آيين‏نامه در اجراي ماده (46) قانون نظام صنفي، مشتمل بر (19) ماده و (14) تبصره‌ توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهيه و در تاريخ 1/4/1394 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه قبلي لغو مي‏گردد.