آيين نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق اصناف ايران(موضوع تبصره ماده 47 قانون نظام صنفي)

منابع مالي

ماده 1‌ـ منابع مالي اتاق ايران عبارتند از:

1‌ـ سه درصد (3%) از درآمد اتاق شهرستان‌ها.

2‌ـ وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غير موظف.

3‌ـ کمک‌هاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي.

4‌ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره.

5‌ـ درآمد موضوع تبصره‌ (7) ماده (72) قانون.

6‌ـ درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب (مطابق ماده (9) آيين‌نامه اجرايي تبصره‌ (1) ماده (31) قانون نظام صنفي).

سه درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها

ماده 2‌ـ اتاق شهرستان‌ها موظفند در پايان هر فصل(سه ماه) معادل سه درصد از درآمد خود را به حساب اعلام شده از سوي اتاق ايران واريز نموده و رسيد آن را به اتاق مذکور ارسال نمايند.

تبصره‌ـ تصويب بودجه و تراز ساليانه اتاق شهرستان‌ها توسط کميسيون‌هاي نظارت مشروط به پرداخت و تسويه حساب سه درصد سهم اتاق ايران مي‌باشد.

وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غير موظف

ماده 3‌ـ منظور از خدمات غيرموظف، خدماتي است که اتاق ايران خارج از وظايف ذکر شده در ماده (45) قانون نظام صنفي، ارائه مي‌نمايد.

تبصره1‌ـ عناوين خدمات فني و آموزشي براساس پيشنهاد اتاق ايران و تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت تعيين مي‌گردد.

تبصره‌ 2‌ـ ارائه خدمات غيرموظف اتاق ايران به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي صرفاً از طريق عقد قرارداد صورت مي‌گيرد.

کمک‌هاي داوطلبانه و بلاعوض

ماده 4‌ـ صرفاً اتاق ايران مجاز است مبالغي را به‌عنوان کمک‌هاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايد.

تبصره1‌ـ کليه وجوهات موضوع اين ماده مي‌بايست به حساب اتاق ايران واريز گردد.

تبصره‌ 2‌ـ در صورت دريافت اموال غيرمنقول به‌عنوان کمک‌هاي داوطلبانه، اتاق ايران مکلف است نسبت به ثبت و نصب برچسب اموال مذکور اقدام نمايد.

وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات

ماده 5‌ـ اتاق ايران، به منظور تقويت بنيه مالي مجاز به کسب درآمد از محل فعاليت‌هاي زير و واريز وجوه حاصله به حساب اتاق مي‌باشد:

1‌ـ چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات به منظور ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي‌هاي مسئولين اتاق اصناف شهرستان‌ها، اتحاديه‌ها و افراد صنفي.

2‌ـ درج آگهي در نشريات يا درگاه‌هاي اينترنتي.

3ـ راه‌اندازي و به روزرساني سامانه و درگاه‌هاي اينترنتي تخصصي اصناف.

درآمد موضوع تبصره‌ (7) ماده (72) قانون نظام صنفي

ماده 6‌ـ  يک سوم وجوه دريافتي ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره‌ (7) ماده (72) قانون متعلق به اتاق ايران مي‌باشد. اتاق ايران موظف است از محل وجوه دريافتي پس از کسر ده درصد سهم خود سهم اتاق اصناف هر شهرستان را براساس ميزان وصول جرايم توسط شعب تعزيرات حکومتي، محاسبه و با رعايت نسبت به حساب اتاق آن شهرستان واريز نمايد.

ساير مقررات

ماده 7‌ـ اتاق ايران مکلف است تا پايان دي ماه هر سال بودجه سالانه اتاق را تهيه و پس از تأييد هيأت‌رئيسه، تا اول بهمن ماه هرسال جهت رسيدگي و تصويب هيأت عالي نظارت به دبيرخانه هيأت، ارسال نمايد.

ماده 8‌ـ اتاق ايران مي‌بايست، تا پايان ارديبهشت ماه هرسال تراز مالي سال قبل خود را پس از تأييد هيأت‌رئيسه به همراه صورت‌هاي مالي، جهت رسيدگي و تصويب هيأت عالي نظارت به دبيرخانه هيأت ارسال نمايد.

ماده 9‌ـ اتاق ايران موظف است در راستاي ارتقاي توانمندي‌هاي علمي و پژوهشي و نوين‌سازي اصناف، به ميزان حداقل 15 درصد از بودجه ساليانه خود را صرف امور پژوهشي، علمي و کارگاه‌ها و يا دوره‌هاي آموزشي نمايد.

ماده 10‌ـ اتاق ايران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه تمهيدات لازم را به منظور ايجاد سامانه واريز و دريافت همزمان وجوه از حساب‌هاي ذي‌ربط فراهم نمايند.

ماده 11‌ـ اين آيين‌نامه در اجراي تبصره‌ ماده (47) قانون نظام صنفي مشتمل بر 11 ماده و 5 تبصره‌ با همکاري اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در تاريخ 13/9/1393 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.