آيين نامه اجرايي نحوه پرداخت حقالزحمه اعضاي هيأت مديره اتحاديههاي صنفي و هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستانها (موضوع ماده 75 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده1‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

کميسيون: کميسيون نظارت.

اتاق: اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي.

هيأت‌مديره: هيأت‌مديره اتحاديه صنفي.

هيأت‌رئيسه: هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان.

بازرس: بازرس هيأت‌مديره اتحاديه صنفي.

نحوه محاسبه و پرداخت حق‌الزحمه

ماده 2ـ حق‌الزحمه عبارت است از مبلغي که اعضاي هيأت‌مديره و بازرس از محل درآمد اتحاديه و هيأت‌رئيسه از محل درآمد اتاق، پس از پيش‌بيني در بودجه ساليانه و در صورت تأمين اعتبار، در ازاي کار و خدمات دريافت مي‌نمايند.

تبصره1‌ـ اعضاي هيأت‌مديره، بازرس و هيأت‌رئيسه درخصوص دريافت حق‌الزحمه ماهانه مخير مي‌باشند اما مجاز به دريافت حق‌الزحمه معوق آن در سال‌هاي بعد نخواهند بود.

تبصره‌‌2ـ چنانچه رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي به عضويت هيأت‌رئيسه اتاق انتخاب شوند حق‌الزحمه خود را فقط از بودجه اتاق دريافت مي‌نمايند.

ماده 3‌ـ مرجع تصويب حق‌الزحمه به شرح ذيل مي‌باشد:

الف ـ هيأت‌مديره: تأييد هيأت‌رئيسه و تصويب اجلاس اتاق.

ب ‌ـ  هيأت‌رئيسه: تأييد کميسيون شهرستان و تصويب کميسيون مرکز استان.

 ج ‌ـ  هيأت‌رئيسه اتاق مرکز استان: تصويب کميسيون مرکز استان.

ماده 4ـ حق‌الزحمه افراد مذکور معادل حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار و با احتساب موارد زير تعيين مي‌گردد:

الف ـ ميزان ساعت حضور در محل اتاق و اتحاديه. (40 ساعت در هفته مطابق ثبت حضور و غياب)

ب ـ تعداد جلسات هفتگي و ماهيانه عادي و فوق‌العاده در محل اتاق و اتحاديه و يا ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

تبصره1‌ـ مجموع حق‌الزحمه مصوب جهت اعضاي هيأت‌رئيسه و هيأت‌مديره نبايد بيشتر از30 درصد درآمد اتاق و اتحاديه باشد.

تبصره‌‌2ـ ميزان حق بيمه پرداختي اعضاي هيأت‌مديره مطابق ضوابط و مقررات تأمين اجتماعي خواهد بود.

هيأت‌مديره و بازرس

ماده 5‌ـ مجموع حق‌الزحمه دريافتي اعضاي هيأت‌مديره مطابق موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه محاسبه و پس از کسر هزينه‌ها از سوي اتحاديه، مشروط بر اين‌که حداکثر از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار در ماه براي هر عضو تجاوز ننمايد، قابل پرداخت است.

تبصره‌ـ حق‌الزحمه رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي در مراکز استان‌ها و اتحاديه‌هاي کشوري به ميزان حداکثر(20) درصد علاوه بر دريافتي مذکور تعيين مي‌گردد.

ماده 6‌ـ حق‌الزحمه بازرس مطابق ماده (4) اين آيين‌نامه توسط اتاق تعيين مي‌گردد.

هيأت‌رئيسه

ماده 7‌ـ مجموع حق‌الزحمه دريافتي اعضاي هيأت‌رئيسه مطابق ماده (4) اين آيين‌نامه محاسبه و مشروط بر اين‌که حداکثر از چهار برابر حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار در ماه براي هر عضو هيأت‌رئيسه تجاوز ننمايد، قابل پرداخت است.

 تبصره‌ـ  دريافتي رؤساي اتاق در مراکز استان‌ها به ميزان حداکثر(30) درصد علاوه بر دريافتي مذکور تعيين مي‌گردد.

ساير مقررات

ماده 8‌ـ اعضاي هيأت‌مديره و هيأت‌رئيسه تا زماني که عضو هيأت‌مديره يا هيأت‌رئيسه باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.

ماده 9ـ‌ اعضاي هيأت‌رئيسه، هيأت‌مديره و بازرس که حق‌الزحمه اخذ مي‌نمايند، مشمول دريافت هرگونه پاداش و اضافه کاري نخواهند بود.

ماده 10‌ـ اعضاي هيأت‌رئيسه، هيأت‌مديره و بازرس در هر سال حداکثر يک ماه مجاز به استفاده از مرخصي استحقاقي مي‌باشند.

ماده 11‌ـ حق‌الزحمه اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه کشوري، پس از پيش‌بيني در بودجه ساليانه و در صورت تأمين اعتبار، مشروط براينکه از حداکثر سه برابر حداقل دستمزد شوراي عالي کار تجاوز ننمايد، مطابق ماده (4) و تبصره‌ ماده (5) اين آيين‌نامه محاسبه و با پيشنهاد اتاق ايران و تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت پرداخت مي‌گردد.

ماده 12‌ـ اين آيين‌نامه در اجراي ماده (75) قانون نظام صنفي مشتمل بر (12)  ماده و(6) تبصره‌ با همکاري اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در تاريخ 14/4/1394 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه‌ قبلي لغو مي‌گردد.