آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري روز بازارهاي جمعي (موضوع ماده 85 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده 1ـ تعاريف:

روز بازار: مکاني است جهت عرضه کالا و محصولات صرفاً داخلي توسط افراد يا واحدهاي صنفي که به صورت موقت وفق شرايط اين آيين‌نامه ايجاد مي‌گردد.

کارگروه: کارگروه راهبري روز بازارهاي جمعي.

اهداف

ماده 2ـ اهداف:

الف‌ـ  حمايت از توليدات داخلي من‌جمله صنايع دستي، خانگي و روستايي

ب‌ـ  کمک به رفع سد معابر عمومي و فروشندگان کم سرمايه

نحوه برگزاري روز بازارها:

ماده 3ـ به منظور تشخيص ضرورت ايجاد روزبازارها و نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه در هر شهرستان کارگروهي متشکل از رؤسا يا معاونين دستگاه‌هاي زير تشکيل مي‌گردد:

1‌ـ  شهرداري(رييس)

2‌ـ  سازمان و يا اداره صنعت، معدن و تجارت

3‌ـ  جهاد کشاورزي

4‌ـ  اتاق اصناف

5‌ـ  تعاون، کار و رفاه اجتماعي

تبصره: جلسات کارگروه با حداقل چهارعضو تشکيل و تصميمات آن با سه رأي معتبر خواهد بود، ضمناً در صورت تشخيص کارگروه، از نمايندگان ساير دستگاه‌ها و تشکل‌ها بدون داشتن حق رأي جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.

ماده 4‌ـ  ضرورت ايجاد يک يا چند روز بازار، تعيين ضوابط واگذاري، تعداد غرف، مکان‌هاي قابل واگذاري و ضابطه توليدات داخلي به منظور جلوگيري از اختلال در عرضه محصولات توسط واحدهاي صنفي با پيشنهاد مشترک شهرداري و اتاق اصناف بر عهده کارگروه مي‌باشد.

ماده 5‌ـ  متقاضيان اعم از صنفي، صنعتي، مشاغل خانگي و روستايي، صنايع دستي و نيز فروشندگان کم سرمايه و فاقد مکان مي‌توانند از امکانات روز بازارهاي پيش‌بيني شده مطابق مقررات تعيين شده توسط کارگروه استفاده نمايند.

ماده 6‌ـ  چگونگي قيمت‌گذاري کالاهاي قابل عرضه در روز بازارها تابع مقررات عمومي کشور مي‌باشد.

ماده 7‌ـ اين آيين‌نامه به استناد ماده(85) قانون نظام صنفي مشتمل بر (7) ماده و (1) تبصره‌ توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در تاريخ 23/09/1394 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.