اساسنامه الگوي اتحاديه‏ هاي صنفي (موضوع تبصره يک ماده 21 قانون نظام صنفي)

اساسنامه الگوي اتحاديه‏ هاي صنفي (موضوع تبصره يک ماده 21 قانون نظام صنفي)

کليات

ماده 1- نام اتحاديه، اتحاديه صنف ……………………………………………… مي‌باشد که در اين اساسنامه به اختصار اتحاديه ناميده مي‌شود.

ماده 2- اتحاديه داراي شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غيرتجاري است که به موجب ماده (21) قانون و مقررات نظام صنفي تشکيل و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت (سامانه اصناف) و اداره ثبت شرکت‌ها رسميت مي‌يابد.

ماده 3- مدت فعاليت اتحاديه از تاريخ ثبت با رعايت قانون نظام صنفي نامحدود مي‌باشد.

ماده 4- محدوده فعاليت اتحاديه در ………………… مي‌باشد مرکز اصلي اتحاديه به نشاني:

استان ………………………. شهرستان………………………….. خيابان ………………………. کوچه …………………… پلاک ……….. کدپستي……………………. شماره تلفن ………………………….. کدپستي……………………. شماره نمابر……………….. مي‌باشد.  اتحاديه مجاز است در صورت داشتن بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي در نقاط مختلف محدوده فعاليت خود دفتر نمايندگي تشکيل دهد.

اهداف اتحاديه

ماده 5- موضوع و اهداف اتحاديه به شرح زير است:

انجام وظايف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي، حمايت و حفظ حقوق صنفي اعضا، ايجاد و تحکيم اصول همکاري بين افراد صنفي، تلاش براي بهبود محيط کسب‌وکار، تعامل با دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و بخش خصوصي در راستاي وظايف و اختيارات خود، همچنين تلاش در راستاي ارتقاء کيفي خدمات رساني به مردم و اطلاع رساني مناسب رسيدگي به شکايات دريافتي.

عضويت در اتحاديه

ماده 6- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي پروانه کسب با فعاليت‌هاي مشابه يا همگن با پرداخت حق عضويت سالانه طبق مقررات به عضويت اتحاديه در مي‌آيند. براي هر يک از اعضا مطابق الگوي دبيرخانه هيأت عالي نظارت کارت عضويت صادر مي‌گردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات، عضويت افراد در اتحاديه لغو مي‌گردد.

ارکان اتحاديه

هيأت‌مديره:

ماده 7- جلسه انتخابات هيأت مديره متعاقب قانون و مقررات نظام صنفي برگزار و اعضاي صنف از بين خود و با رأي مخفي و مستقيم، اعضاي هيأت مديره را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌نمايند. اعضاي مذکور نمي توانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.

ماده 8- انتخابات اتحاديه‌ در دور اول با حضور يک سوم اعضاء و درصورت عدم دستيابي به حد نصاب مذکور، در  ‌دور دوم با حضور حداقل يک چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد.

 ماده 9- ‌تعداد اعضاي هيأت مديره در اتحاديه‌هاي کمتر از‌ هزار واحدصنفي عضو پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل و در اتحاديه‌هاي داراي بيشتر از هزار واحد صنفي عضو هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هيأت مديره براساس ماده (23) قانون نظام صنفي و تبصره‌هاي آن شامل يک نفر رييس، دو نفر نائب رييس (اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه دار مي‌باشد. عزل اعضاي هيأت مديره وفق دستور العمل بند (هـ) ماده (55) قانون نظام صنفي خواهد بود.

ماده 10ـ وظايف و اختيارات اتحاديه مطابق ماده (30) قانون نظام صنفي مي‌باشد.

ماده 11-  وظايف هر يک از اعضاي هيأت مديره:

رييس:

الف) انجام کليه امور اجرایي اتحاديه و اداره جلسات هيأت مديره.

ب) شرکت در اجلاس اتاق اصناف .

ج) امضاي کليه اسناد و مکاتبات اتحاديه .

د) ارائه گزارش فعاليت و عملکرد اتحاديه به اتاق هر سه ماه يک بار.

ه) گزارش فعاليت و عملکرد اتحاديه براي اعضاي اتحاديه بصورت سالانه.

و) موافقت با مرخصي و مأموريت اعضاي هيأت مديره.

ز) کسب موافقت رييس اتاق اصناف براي مرخصي و ماموريت خود.

ح ) پيگيري فعاليت‌هاي توسعه‌اي اتحاديه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره وري و بهبود کسب‌وکار.

ط) پيگيري برنامه‌هاي مدون اتحاديه.

ي) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره‌اي و تخصصي برابر آيين‌نامه موضوع بند (ب) ماده (37) قانون نظام صنفي.

 

نواب رييس:

الف ) در غياب رييس اتحاديه (هنگام مرخصي يا ماموريت )، نواب رييس (به ترتيب سمت) وظايف وي را  بر عهده دارند.

ب) شرکت در جلسات با هماهنگي رييس اتحاديه .

ج) پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رييس اتحاديه .

دبير:

الف) تنظيم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هيات مديره با هماهنگي رئيس اتحاديه .

ب) هماهنگي امور کميسيون‌ها تحت نظارت رييس اتحاديه .

خزانه‏دار:

الف) مسئوليت نظارت بر عملکرد مالي اتحاديه.

ب) اظهارنظر در خصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي سالانه اتحاديه .

ج) پيگيري جذب منابع مالي و درآمدهاي اتحاديه در چارچوب آيين‌نامه تبصره يک ماده (31) قانون نظام صنفي.

د) ارائه گزارش عملکرد مالي اتحاديه به هيات مديره به صورت ماهانه.

ماده 12-  هريک از اعضاي هيات مديره، در صورت استعفا مي‌بايست مراتب را کتبي به هيات مديره ارايه نمايند. هيات مديره مکلف است ظرف مدت يک هفته به موضوع رسيدگي و پس از پذيرش استعفا، نتيجه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتيبات تبصره (4) ماده (22) قانون نظام صنفي اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفاي رييس اتحاديه را پس از پذيرش در هيات مديره در اولين اجلاس اتاق با حضور وي مطرح نمايد. در صورت عدم ترتيب اثر از سوي هيأت مديره و يا اتاق اصناف رييس کميسيون نظارت و در اتحاديه کشوري دبيرخانه هيات عالي نظارت به موضوع رسيدگي و برابر مقررات اقدام مي‌نمايد.

ماده 13- در صورت استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي هر يک از اعضاء هيات مديره، کميسيون نظارت مطابق قانون و مقررات صنفي نسبت به جايگزيني عضو يا اعضاي مذکور اقدام خواهد نمود.

بازرس:

ماده 14ـ  همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيات مديره اتحاديه، اعضاي اتحاديه طبق آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) ماده (22) قانون نظام صنفي، از بين خود و با راي مخفي و مستقيم، دو نفر بازرس (اصلي و علي البدل) را انتخاب مي‌نمايند. شرح وظايف و نحوه پذيرش استعفا بازرس مطابق آيين‌نامه اجرايي ماده (23) قانون نظام صنفي مي‌باشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستور العمل بند (هـ) ماده (55) قانون نظام صنفي خواهد بود.

مدير اجرايي:

هيات مديره مکلف است از خدمات يک نفر (مطابق ضوابط ماده 24 قانون نظام صنفي) به صورت تمام وقت بعنوان مدير اجرايي استفاده کند.

کميسيون‏هاي اتحاديه:

ماده 15ـ کميسيون‌هاي اتحاديه مطابق آيين‌نامه بند (ط) ماده (30) قانون نظام صنفي، به شرح زير تشکيل مي‌گردد. شرح وظايف، طرز تشکيل جلسات، عزل، استعفا و رسيدگي به غيبت اعضاي کميسيون‌ها براساس آيين‌نامه مذکور مي‌باشد.

الف) رسيدگي به شکايات.

ب) حل اختلاف.

ج) بازرسي واحدهاي صنفي.

د) فني.

هـ)  آموزشي.

و) ساير کميسيون‌ها در صورت تصويب هيات عالي نظارت.

طرز تشکيل جلسات اتحاديه:

ماده 16ـ   طرز تشکيل جلسات هيات مديره:

الف) جلسات هيات مديره حداقل هر دو هفته يکبار، در روز و ساعت معين در محل اتحاديه تشکيل مي‌گردد و در صورت تعطيلي رسمي، در روز بعد از آن برگزار مي‌شود. جلسات را رييس و در غياب وي نايب رييس اداره مي‌نمايد. تنظيم صورتجلسات و ثبت تصميمات به عهده دبير است. در غياب وي، يکي از اعضا هيات مديره و يا مدير اجرايي به تشخيص رييس جلسه، عهده دار اين مسئوليت خواهد بود.جلسات با حضور حداقل نصف بعلاوه يک اعضا رسميت مي‌يابد.مصوبات در اتحاديه داراي تعداد پنج نفر هيات مديره با حداقل سه رأي موافق و در اتحاديه داراي تعداد هفت نفر هيات مديره با حداقل چهار راي موافق معتبر لازم‌الاجرا مي‌شود.

ب) بازرس اتحاديه مي‌تواند در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق رأي شرکت نمايد.

ج) با پيشنهاد رييس اتحاديه و يا اکثريت نسبي اعضا و با دعوت کتبي، جلسه فوق العاده تشکيل مي‌گردد.

د) چنانچه هريک از اعضا نظم جلسات را بر هم بزند، رييس جلسه به او اخطار مي‌دهد و در صورت تکرار موضوع ضمن درج در صورتجلسه هيأت مديره برابر مقررات دستورالعمل بند(هـ) ماده (55) قانون نظام صنفي اقدام خواهد شد.

هـ ) در مواردي که هريک از اعضا هيأت مديره بدون عذر موجه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب، ظرف مدت يک سال از حضور در جلسات هيأت مديره غيبت نمايد، مراتب بايد از طرف هيأت مديره به اتاق اصناف اعلام شود. هيأت رييسه اتاق مکلف است، ظرف يک ماه به موضوع رسيدگي نمايد و در صورت احراز غير موجه بودن غيبت، موضوع را به کميسيون نظارت و براي اتحاديه کشوري به دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام نمايد تا مطابق  دستورالعمل بند(هـ) ماده (55) قانون نظام صنفي اقدام لازم بعمل آيد.

و) شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي در دفتر صورتجلسه درج و به اعضاي هيأت مديره ابلاغ گردد.

امور مالي

ماده 17ـ  ابتداي سال مالي اتحاديه اول فروردين ماه و پايان سال مالي اتحاديه آخر اسفند ماه همان سال مي‌باشد. اولين سال مالي اتحاديه از تاريخ تشکيل اتحاديه شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌پذيرد.

ماده 18ـ بودجه اتحاديه از طريق منابع مالي مندرج در ماده (31) قانون نظام صنفي تأمين و پيشنهاد بودجه تا آخر دي ماه هر سال جهت رسيدگي و تصويب به اتاق اصناف ارائه مي‌گردد. همچنين ترازنامه سالانه و صورت‌هاي مالي نيز مي‌بايست تا پايان خرداد ماه هر سال جهت تصويب به اتاق اصناف ارائه گردد.

ماده 19ـ درآمد و هزينه‌هاي اتحاديه در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن جهت رسيدگي و تصويب به اتاق اصناف ارائه مي‌گردد.

ماده 20ـ  اسناد و اوراق مالي اتحاديه مانند چک‌ها، بروات، سفته‌ها، اسناد تعهد آور مالي با امضا رييس و خزانه دار و در غياب هر يک نايب رييس اول و ممهور به مهر اتحاديه معتبر مي‌باشد. کليه اسناد و مدارک اداري و مالي مي‌بايست در محل اتحاديه نگهداري گردد.

ماده 21ـ آيين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشکيلاتي اتحاديه‌ها و تغييرات آنها توسط اتاق اصناف ذي‌ربط تصويب مي‌گردد.

ماده 22 ـ  هر اتحاديه مجاز است فقط يک حساب جاري و يک حساب سپرده در بانک داشته باشد. کليه تراکنش مالي اتحاديه بايد صرفاً از طريق حساب‌هاي مذکور انجام پذيرد. اتحاديه مکلف است در صورت تغيير حساب بانکي مراتب را کتباً از طريق اتاق اصناف به کميسيون نظارت و در اتحاديه کشوري از طريق اتاق اصناف ايران به دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام نمايند.

ماده 23ـ  هيات مديره اتحاديه نسبت به وجوه و اموال اتحاديه و وجوهي که در اجراي قانون نظام صنفي و ساير قوانين در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، امين محسوب مي‌شوند.

ماده 24 ـ اتحاديه داراي مهر و آرم واحد خواهد بود که الگوي آن ظرف مدت شش ماه از زمان تصويب اين اساسنامه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 25ـ  اتحاديه موظف است، نتيجه انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه‌ها با ذکر اسامي هيأت مديره و بازرس به همراه نشاني اتحاديه، در جرايد کثيرالانتشار منتشر نمايد. انتشار هرگونه تغييرات مربوط نيز الزامي است.

ماده 26-  اتحاديه موظف است، پس از صدور اعتبارنامه‌هاي منتخبين با ارائه نسخه اساسنامه الگو، که تمام صفحات آن به امضاي اعضاي هيأت مديره رسيده نسبت به ثبت اتحاديه و يا تغييرات آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت (سامانه اصناف) و ثبت شرکت‌ها و دريافت پروانه فعاليت اقدام نمايد.

ماده 27ـ اتحاديه مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت به انتشار نشريه مرتبط با فعاليت اتحاديه اقدام نمايد.

ماده 28- هر گونه تغيير، ادغام و تفکيک اتحاديه با رعايت قانون مقررات نظام صنفي و اعلام کتبي (حداکثر ظرف مدت يک هفته) رييس کميسيون نظارت (رييس اداره يا سازمان صنعت، معدن و تجارت) امکان پذير مي‌باشد.

ماده 29- ساير موارد پيش بيني نشده در اين اساسنامه، مطابق قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي مربوط خواهد بود.

ماده 30ـ اين اساسنامه الگو مشتمل بر (30) ماده توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در يکصد و سيزدهمين جلسه هيأت عالي نظارت به تصويب رسيده است.  

نام و نام خانوادگي:………………………………………………………. سمت:……………………………………………. محل امضا:

نام و نام خانوادگي:………………………………………………………. سمت:……………………………………………. محل امضا:

نام و نام خانوادگي:………………………………………………………. سمت:……………………………………………. محل امضا:

نام و نام خانوادگي:………………………………………………………. سمت:……………………………………………. محل امضا:

نام و نام خانوادگي:………………………………………………………. سمت:……………………………………………. محل امضا:

نام و نام خانوادگي:………………………………………………………. سمت:……………………………………………. محل امضا:

نام و نام خانوادگي:………………………………………………………. سمت:……………………………………………. محل امضا: