آیین نامه اجرایی تعیین صنوف سیار (موضوع ماده «3» قانون صنفی) ماده 1- صنوف سیار، عبارتند از صنوفی که فعالیت صنفی آنها در وسیله کسب سیار معین با شاخص¬های قابل شناسایی صادره از سوی مراجع صلاحیت¬دار قانونی انجام پذیرد. تبصره 1- آن دسته از وسایل کسب معین که توسط عوامل تحت تبعیت اداری و اقتصادی واحدهای صنفی به کار برده می¬شود، از شمول تعریف فوق خارج خواهد بود. چنانچه وسیله کسب معینی علاوه بر تبعیت از یک واحد صنفی به صورت مستقل اقدام به فعالیت صنفی می¬نماید. ملزم به اخذ پروانه کسب جهت فعالیت تحت مدیریت خود است. تبصره 2- مصادیق وسایل سیار ظرف مهلت سه ماه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین می¬گردد و هرگونه حذف یا الحاق صنوف با رعایت مقررات فوق توسط دبیرخانه با نظر خواهی از اتاق اصناف ایران خواهد بود. ماده 2- آیین¬نامه مشتمل بر 2 ماده و 2 تبصره در اجرای ماده «3» قانون نظام صنفی بوسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ (10/10/1398) به تأیید هیأت عالی نظارت و در تاریخ (10/10/1398) به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.