ارتباط مستقیم با ریاست اتاق اصناف شهرستان شمیرانات