تحلیل وضعیت موجود نظام توزیع در ایران

15 آذر 1400

تحلیل وضعیت موجود نظام توزیع در ایران

به گزارش شاتا، به منظور تحلیل وضعیت موجود در نظام توزیع، به بررسی وضعیت حاکم بر اجزای نظام توزیع مشتمل بر ساختار بازیگران توزیعی از منظر برش‌های مختلف تحلیلی، شرایط حاکم بر سازماندهی و مدیریت و همچنین زیرساخت‌های پشتیبان (مشتمل بر زیرساخت‌های حقوقی) پرداخته شده است.

بررسـی نـکات برآمـده از بررسـی وضعیـت حاکـم بـر سـاختار بازیگـران توزیعـی در کشـور ملاحظـات زیـر را در تدویـن ســند جامــع توزیــع به دســت می‌دهــد: متوسـط رشـد سـالانه ارزش افـزوده در هـر دو زیربخـش پـس از سـال 1390 بـه شـدت کاهنـده بـوده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه سـهم خدمـات توزیعـی از تولیـد ناخالـص داخلـی از 19.1 بـه 20.9 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. معنـای دیگـر ایـن امـر، افزایـش فشـار خدمـات توزیعـی و فشـار هزینه‌هـای مربوطـه بـر سـایر بخشهاسـت.

در ایـن ارتبـاط مقایسـه آمـار رشـد ارزش‌افـزوده و رشـد قیمـت نیـز بـه خوبـی مبیـن شـکاف عمیـق میـان ایـن دو متغیـر اسـت. بـه سـبب سـهم بـالای بخـش توزیـع از مجمـوع اشـتغال کشـور (1.23 درصـد)، بخـش توزیـع از ظرفیـت بالایـی در تأمیـن اهـداف اجتماعـی (اشـتغالزایی) برخـوردار اسـت و در صـورت مواجهـه بـا چالـش، بـه سـرعت نمـود آن در رابطـه بـا نیـروی انسـانی شـاغل ظاهـر می‌گـردد. ایـن مسـاله زمانـی از اهمیـت بالاتـر برخـوردار می‌شـود کـه واقعیـات زیـر مـورد نظـر قـرار گیـرد:

  • روند کاهنده بهره‌وری نیروی کار شاغل در بخش توزیع
  • سهم بالای نیروی انسانی غیرمتخصص در بخش توزیع

شاتا

image_pdfimage_print

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه: