برنامه هوشمند و تحولی مدیریت بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت

24 آذر 1400

برنامه هوشمند و تحولی مدیریت بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت

به گزارش شاتا، از آنجــا کــه اســتمرار مدیریــت بــازار بــا رویکردهــای ســنتی از کارایــی لازم برخــوردار نیســت، ضــروری اســت مدیریــت بــازار (بــا رویکردهــای تحولــی) به منظــور ایجــاد ثبــات در عرضــه و تقاضــا و قیمــت کالاهــا بــا ابزارهــای هوشــمند و خودتنظیـم مـد نظـر قـرار گیـرد.وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در برنامـه تحولـی مدیریـت بـازار کالاهـا و خدمـات به دنبـال مدیریـت هوشـمند بـازار از حلقـه اول یعنـی پیـش از تولیـد و تولیـد تـا حلقـه آخـر یعنـی توزیـع و مصـرف اسـت.در ایـن راسـتا مدیریـت بـازار بـا مداخـلات ضـروری و حداقلـی دولـت پیگیـری می شـود و ایـن رویکـرد در اصـلاح نظـام قیمت گـذاری و کنترل هـای پیشـینی و پسـینی دنبـال خواهـد شـد.در ایـن ارتبـاط، وزارتخانـه متبـوع بـا برخـورداری از برنامه هــای تحولــی بــرای گــذار از مدیریــت بــازار ســنتی بــه نویــن، اســتفاده از ابزارهــای خود تنظیــم و هوشــمند کـردن پایش هـا و نظارت هـا را به صـورت جـدی در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت. برای مطالعه بیشتر به سایت itsr.ir مراجعه فرمایید.

شاتا

 

image_pdfimage_print

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه: