متن سربرگ خود را وارد کنید

تعاريف

ماده 1‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتحاديه: اتحاديه‌هاي صنفي.

اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.

کميسيون‌ها: کميسيون‌هاي رسيدگي به شکايات، حل اختلاف، بازرسي، فني و آموزشي اتحاديه.

تشکيل کميسيون ها

ماده 2ـ اتحاديه موظف است نسبت به تشکيل کميسيون‌هاي زير با رعايت مفاد اين آيين‌نامه اقدام نمايند:

1‌ـ کميسيون رسيدگي به شکايات.

2‌ـ کميسيون حل اختلاف.

3‌ـ کميسيون بازرسي واحدهاي صنفي.

4‌ـ کميسيون فني.

5‌ـ کميسيون آموزشي.

ماده 3ـ ترکيب کميسيون‌ها و چگونگي انتخاب:

1‌ـ اعضاي هر کميسيون سه تا پنج نفر مي‌باشند که از ميان اعضاي داراي پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفي، به پيشنهاد اتحاديه و تصويب هيأت‌رئيسه اتاق انتخاب مي‌گردند. اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از اخذ اعتبارنامه و شروع به کار، نسبت به معرفي افراد مورد نظر به اتاق براي تشکيل کميسيون‌ها اقدام نمايد.

تبصره‌ـ هريک از اعضاي هيأت‌مديره، در صورت تمايل مي‌تواند بدون داشتن سمت فقط عضو يکي از کميسيون‌ها باشد.

2‌ـ اعضاي کميسيون در نخستين جلسه خود با حضور رييس اتحاديه از ميان خود يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس و يک نفر منشي و در کميسيون‌هاي پنج نفره، يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس، يک نفر منشي و دو نفر را به‌عنوان عضو کميسيون با رأي اکثريت اعضاء انتخاب خواهند نمود.

3‌ـ مدت مأموريت اعضاي کميسيون‌ها محدود به مدت خدمت هيأت‌مديره اتحاديه بوده و تا تعيين اعضاي جديد، اين مأموريت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي‌باشد.

جلسات کميسيون

ماده 4‌ـ طرز تشکيل جلسات کميسيون:

1‌ـ جلسات کميسيون حداقل هر ماه يک بار تشکيل (براساس ارجاع موضوع از طرف اتحاديه) و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي‌باشد.

2‌ـ دعوت‌نامه حاوي دستورجلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکيل جلسه کتباً به اطلاع اعضاء و اشخاصي که بايد در جلسه کميسيون حضور يابند، برسد.

3‌ـ تشکيل جلسه فوق‌العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رييس کميسيون و يا رييس اتحاديه امکان‌پذير مي‌باشد.

4‌ـ صورتجلسات هر کميسيون شامل شرح تصميمات متخذه، تاريخ جلسه، اسامي حاضر و غايب توسط منشي در دفتر صورتجلسه ثبت و به امضاي حاضرين مي‌رسد.

5‌ـ موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکاليف کميسيون و در چارچوب مقررات صنفي خواهد بود و نظرات کميسيون بايد مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانوني باشد.

6‌ـ تصميمات کميسيون پس از تأييد هيأت‌مديره، لازم‌الاجرا خواهد بود.

7‌ـ در صورت نياز کميسيون‌ها مي‌توانند با هماهنگي اتحاديه از نظرات تخصصي افراد صاحب نظر استفاده نمايند. اتحاديه مکلف است، تسهيلات لازم را در اختيار کميسيون قرار داده و همکاري لازم را در جهت اجراي وظايف قانوني آن‌ها انجام دهد.

8‌ـ رييس کميسيون موظف است، گزارش عملکرد کميسيون را به‌طور ماهيانه به اتحاديه ارائه نمايد.

9‌ـ مکاتبات مورد نياز کميسيون از طريق اتحاديه انجام خواهد شد.

کميسيون رسيدگي به شکايات

ماده 5‌ـ وظيفه کميسيون رسيدگي به شکايات، رسيدگي به شکايات خريداران و مصرف‌کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) قانون مي‌باشد که از طريق اتحاديه به کميسيون ارجاع مي‌گردد.

ماده 6‌ـ ترتيب رسيدگي در کميسيون رسيدگي به شکايات:

1‌ـ کليه اشخاص مي‌توانند شکايت و يا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفي، به اتحاديه مربوط اعلام نمايند. اتحاديه موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاري رسيدگي و به کميسيون مذکور ارجاع نمايد.

2‌ـ کميسيون رسيدگي به شکايات موظف است ظرف مدت يک هفته[1] شکايات دريافتي را با حضور شاکي و متشاکي مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي يک هفته[2] به اتحاديه براي اقدامات قانوني اعلام نمايد.

 

3‌ـ اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاري شکايت دريافتي و نظر کميسيون را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي، يا انصراف شاکي، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمايد و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض شاکي، پرونده را از طريق واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزيرات حکومتي و يا ادارات تابعه آن در شهرستان‌ها براي رسيدگي ارسال نمايد.

کميسيون حل اختلاف

ماده 7ـ  وظايف کميسيون حل اختلاف رسيدگي به اختلافات صنفي افراد صنفي و صلح و سازش بين آنان مي‌باشد که از طريق اتحاديه به کميسيون ارجاع مي‌گردد.

ماده 8 ـ ترتيب رسيدگي در کميسيون حل اختلاف:

1‌ـ شکايت افراد صنفي بايد در دفتر اتحاديه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کميسيون قرار گيرد، کميسيون موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته به شکايات رسيدگي و نظر خود را به اتحاديه براي اقدام قانوني اعلام نمايد.

2‌ـ در هر مورد اعضاي کميسيون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفين و بررسي مستندات ارائه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بين طرفين به صدور نظريه مبادرت خواهد شد.

3‌ـ  چنانچه در جريان رسيدگي کميسيون به اختلافات مطروحه صنفي تخلفاتي احراز گردد، حسب مورد به ترتيب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي اقدام خواهد شد.

تبصره‌ـ چنانچه عضو اتحاديه کشوري به نظر اتحاديه[3] اتاق ايران معترض باشد مي‌تواند ظرف مدت بيست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبيرخانه هيأت عالي نظارت منعکس نمايد. دبيرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسيدگي نمايد.

کميسيون فني

ماده 9‌ـ وظايف کميسيون فني:

1‌ـ هماهنگي براي برگزاري آزمون صلاحيت فني از متقاضيان پروانه کسب با مجوز سازمان‌هاي ذي‌ربط (و يا در قالب تفاهم‌نامه يا توافق‌نامه با آن‌ها) جهت مشاغل فني.

2‌ـ اظهارنظر در مورد تعيين ابزار فني و متراژ مورد نياز جهت اخذ پروانه کسب.

3‌ـ بررسي و اظهارنظر کارشناسي در مورد پرونده‌هاي ارجاعي از کميسيون‌هاي حل‌اختلاف و رسيدگي به شکايات.

4‌ـ همکاري با اتحاديه در جهت تشکيل بورس کالايي، روز بازارها و مکان استقرار ميادين کالا.

5‌ـ کارشناسي مربوط به نرخ‌گذاري کالا و خدمات.

6‌ـ اظهارنظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافيکي براي صدور پروانه کسب.

7‌ـ انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.

کميسيون آموزشي

ماده 10‌ـ وظايف کميسيون آموزش:

1‌ـ نيازسنجي، برنامه‌ريزي و هماهنگي برگزاري دوره‌هاي آموزشي.

2‌ـ همکاري در برگزاري دوره‌هاي آموزشي متقاضيان صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع بند ن ماده 30 قانون) بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص دوره‌هاي آموزشي مورد نياز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضاء.

3‌ـ همکاري در برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي فني (مهارت شغلي) به منظور بالا بردن ميزان اطلاعات و مهارت فني و ارتقاء کارآيي صاحبان واحدهاي صنفي.

4‌ـ انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.

کميسيون بازرسي

ماده 11‌ـ وظايف کميسيون بازرسي:

1‌ـ بازديد از مکان واحد صنفي و ارائه گزارش به اتحاديه در خصوص افراد متقاضي صدور و تمديد پروانه کسب.

2‌ـ همکاري لازم با واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستان و يا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي طرح‌هاي ويژه نظارتي و يا بازرسي‌هاي خاص فصلي.

3‌ـ شناسايي و ارائه گزارش در مورد واحدهاي فاقد پروانه کسب.

4‌ـ انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.

ساير مقررات

ماده 12‌ـ در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود.طرف معترض نسبت به رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به کميسيون نظارت تسليم دارد. نظر کميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض هريک از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه کنند.

ماده 13‌ـ در اتحاديه‌هايي که به لحاظ شرايط و يا مضيقه مالي امکان تشکيل کميسيون‌ها به‌طور مستقل ممکن نباشد به تصويب کميسيون[4] اجلاس عمومي اتاق ذي‌ربط کميسيون‌هاي مشترک با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به شرح زير تشکيل مي‌گردد:

الف) کميسيون بازرسي.

ب) رسيدگي به شکايات و حل اختلاف.

ج) فني و آموزشي.

ماده 14‌ـ در صورت استعفا، فوت، عزل، حجر و يا غيبت (حداکثر پنج جلسه متناوب و يا سه جلسه متوالي ظرف شش ماه بدون موافقت قبلي و مکتوب اتحاديه) هر عضو کميسيون، اتحاديه مکلف است حداکثر ظرف مدت يک هفته شخص ديگري را با رعايت بند (1) ماده (3) اين آيين‌نامه جايگزين نمايد. عزل اعضاي کميسيون‌ها به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف مي‌باشد.

ماده 15‌ـ بودجه هر کميسيون و حق‌الزحمه اعضاي آن از طريق پيش‌بيني در بودجه ساليانه اتحاديه تأمين اعتبار مي‌گردد و دريافت هرگونه وجه توسط اعضاي کميسيون از ارباب رجوع تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده 16‌ـ اتحاديه‌ها مکلفند در پايان هر فصل، آمار مربوط به عملکرد و نتايج حاصله از تصميمات هر يک از کميسيون‌ها را به اتاق اصناف ارائه نمايند.

ماده 17‌ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر (17) ماده و (2) تبصره‌ در اجراي تبصره‌ (2) بند (ط) ماده (30) قانون نظام صنفي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهيه و در تاريخ 7/5/1394 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.

[1]. به نظر مي‌رسد با توجه به ماده (72) قانون نظام صنفي سهو قلم شده و مدت 5 روز صحيح است.

 

[