٠٩:٠١ - شنبه ١٩ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٥٨ - شنبه ١٩ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٥٥ - شنبه ١٩ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٤٦ - شنبه ١٩ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٢٩ - شنبه ١٩ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۵۱- تشکيل کميسيون هاي اتحاديه
مستفاد از رديف۱ ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي تبصره۲ بند ط ماده ۳۰ق.ن.ص
 ٠٩:٥١ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۵۰-قانون روابط موجرومستاجر
مستفاد از نظريه مشورتي شماره ۷۰/۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ اداره کل حقوقي قوه قضاييه؛
 ٠٩:٥١ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۴۹-قانون صدور چک
مستفاد از نظرمشورتي شماره۱۹۴۱/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲ اداره کل حقوقي قوه قضاييه؛
 ٠٩:٥٠ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۴۸- بهره مندي از خدمات يک نفر مدير اجرايي در دو يا چند اتحاديه
مستفاد از دادنامه شماره۲۰۰۲ مورخ ۲۵اسفند۹۳هيات عمومي ديوان عدالت اداري ...
 ٠٩:٤٨ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۴۷- صدور و تمديد پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا
مستفاد از بند (ج) ماده (۱) آيين نامه اجرايي ماده (۷۹) قانون نظام صنفي صدور و تمديد پروانه کسب
 ٠٩:٤٧ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۴۶-مسئوليت اظهارنظر نسبت به صلاحيت ترافيکي براي صنوف مشمول جهت صدور پروانه کسب
گواهي تاييد صلاحيت فردي، انتظامي و ترافيکي صادره از سوي اداره محترم نظارت براماکن عمومي ...
 ٠٩:٤٧ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۴۵- شرط صدور بيش از يک پروانه کسب براي هرفرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يک يا چند محل کسب
مباشر به لحاظ مسووليت قانوني قائم مقام خاص صاحب پروانه کسب محسوب شده ...
 ٠٩:٤٦ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۴۴-عدم فعاليت واحد صنفي تا مدت ۶ ماه
مستنداً به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون نظام صنفي؛ عدم فعاليت واحد صنفي تا مدت ۶ ماه حتي در ...
 ٠٩:٤٥ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۴۳-چنانچه يک مستاجر اقدام به انتقال منافع عين مستاجره به شرکتي که خودش مديرعامل آن مي باشد
مستند به راي وحدت رويه شماره ۴۲ مورخ ۲/۸/۱۳۵۱ نظر به اينکه شخصيت حقوقي شرکت تجاري...
 ٠٩:٤٤ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۴۲-آيا اسقاط حق کسب و پيشه و تجارت ضمن عقد اجاره شرطي نافذ است؟
مستفاد از نظريه مشورتي ۷/۱۶۹۹ مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۲۰ اگر مستاجر حين عقد اجاره و تنظيم سند...
 ٠٩:٤٣ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۴۱- منابع مالي اتحاديه ها
به صراحت تبصره ۲ ماده ۲ آيين نامه اجرايي تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفي موضوع منابع مالي اتحاديه ها...
 ٠٩:٣٣ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۴۰- تکليف اعضاي علي البدل هيات مديره اتحاديه ها به ارايه حداقل مدرک تحصيلي ديپلم
با توجه به آمريت قانون و مقررات نظام صنفي و حاکميت اصل تفسير مضيق در قوانين آمره؛ براساس ...
 ٠٩:٢٩ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۳۹-قاچاق کالا و ارز و حمل و نگهداري آنها
مستفاد از "ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" مرتکبين قاچاق کالا و ارز و حمل و نگهداري آنها...
 ٠٩:٢٨ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۳۸-پيشگيري از ارتکاب قاچاق و شناسايي نظام مند
مستفاد از ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت مکلف است به منظور پيشگيري ...
 ٠٩:٢٧ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
۱۳۷-اثر شرط تخليه در قراردادهاي اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر
مستفاد از نظريه مشورتي شماره ۵۲۳۰/۷ مورخ ۱۰/۱۱/۶۲ اثر شرط تخليه در قراردادهاي اجاره...
 ٠٩:٢٧ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>