نسخه چاپي   ارسال به دوست

تاریخ خبر :٠٨:٥٦ - سه شنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٦

 

 

 

 

 

 

 

متصديان محترم واحدهاي صنفي


موضوع: صندوق مكانيزه فروش

اطلاعيه شماه ۱-۹۵

با سلام و احترام
به استناد نامه شماره ۱۵۵۰۹/۹۴/۲۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ اتاق اصناف شهرستان شميرانات و نامه شماره ۸۷۳۷/۰۹/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ اتاق اصناف ايران؛ نظر به اينکه طبق مقررات ماده (۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، صاحبان مشاغلي که مکلف به نصب صندوق مکانيزه فروش و يا تجهيزات مشابه مي باشند در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مذکور از معافيت هاي مقرر قانوني محروم خواهند شد؛ بنابراين با توجه به تفاهم في مابين با اتاق اصناف ايران در راستاي همکاري و مشارکت اتحاديه هاي صنفي در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل مذکور از سامانه هاي مورد نظر و همچنين در جهت تکريم موديان محترم مالياتي و ايجاد تعامل و همکاري با اتحاديه هاي صنفي، چنانچه موديان فراخوان شده مشمول اجراي قانون درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانيزه فروش، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور(فرم پيوست)؛ براي هريک از سالهاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را تکميل و به تاييد روساي اتحاديه هاي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و يا تجهيزات مشابه براي هريک از سالهاي ياد شده به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند امکان برخورداري از معافيتهاي مقرر مالياتي در هر مرحله از رسيدگي توسط ادارات امور مالياتي و يا مراجع موضوع مواد ۲۷۸ و ۲۴۴ و ۲۱۶ و ۲۵۱ مکرر فراهم خواهد بود؛ درصورت تاييد اتحاديه ذيربط به شرح فوق الذکر ضرورتي به بازديد امور مالياتي از محل واحد شغلي نخواهد بود./.