آيين نامه­ ها:

تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی کشورآيين نامه اجرايي صدور و تمديد پروانه کسب اماکن واجد شرايط جهت استقرار چند واحد صنفي(موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب(موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفي)آيين‌نامه مشاغل تخصصي و فني ( موضوع ماده ۱۳ قانون نظام صنفي)اساسنامه الگوي اتحاديه‏ هاي صنفي(موضوع تبصره يک ماده ۲۱ قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرايي شيوه اداره امور واحدهاي صنفي در شهرها و بخش ها(موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرايي نحوه تشکيل و برگزاري انتخابات اتحاديه¬ هاي کشوري(موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي (موضوع تبصره ۳ ماده۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرايي شرح وظايف بازرس(موضوع ماده۲۳ قانون نظام صنفي کشور)آيين نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي(موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفي) آيين نامه اجرايي تشکيل کميسيون هاي اتحاديه صنفي(موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرائي منابع مالي اتحاديه هاي صنفي (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرايي ترتيب انتخاب هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان، وظايف هيأت رييسه، طرز تشکيل جلسات، تعداد کميسيون ها و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آنها (موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق اصناف شهرستانها(موضوع ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرايي نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رييسه اتاق اصناف ايران(موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرائي شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي کميسيون هاي تخصصي اتاق اصناف ايران(موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرايي شيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ايران و بازپرداخت هزينه هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضا در اتاق (موضوع ماده ۴۶ قانون نظام صنفي)آئين نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق اصناف ايران(موضوع تبصره ماده «۴۷» قانون نظام صنفي)آيين نامه تشکيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه کميسيون نظارت مراکز استان ها(موضوع تبصره۳ ماده۴۸ قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرايي وضعيت اموال، دارايي ها، حقوق و تعهدات اتحاديه اي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي گرددموضوع تبصره ذيل بند(الف) ماده(۴۹) قانون نظام صنفيآيين نامه اجرايي تشکيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه هيات عالي نظارت(موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفي) آيين نامه اجرايي چگونگي فروش اقساطي، فوق العاده و حراج( موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرايي نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي و هيات رئيسه اتاق اصناف شهرستان ها(موضوع ماده ۷۵ قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا(موضوع ماده ۷۹ قانون نظام صنفي)آيين نامه نحوه همکاري نيروي انتظامي با اتحاديه ها، اتاق هاي اصناف و اتاق اصناف ايران (موضوع ماده ۸۱ قانون نظام صنفي)آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري روز بازارهاي جمعي(موضوع ماده (۸۵) قانون نظام صنفي)چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي(موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ ق.ن.ص)آيين نامه اجرايي حاکم بر تشکيل و فعاليت تشکل هاي صنفي در مناطق آزاد کشور(موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفي)آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب براي دارندگان مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس، بهره ‏برداري يا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ‏ها يا شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي( موضوع ماده ۹۱ قانون نظام صنفي)

دستوالعمل ها:

دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسيس فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي (موضوع تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار( موضوع ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نظام صنفي)دستورالعمل چگونگي بکارگيري و انتصاب کارکنان و مشاورين اتاق هاي اصناف شهرستان ها(موضوع آيين نامه ماده (۳۶) قانون نظام صنفي) دستورالعمل نحوه تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي (موضوع تبصره بند (م) ماده ۳۷ قانون نظام صنفي)دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد آنها(موضوع بندهاي (ش) ماده "۳۷" و ( ۶ ) ماده "۴۵" قانون نظام صنفي) دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري انتخاب نمايندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ايران(موضوع ماده۴۲ قانون نظام صنفي)دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور(موضوع بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفي)دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت، اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان هاي کشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها(موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفي کشور)