آیین‌نامه بکارگیری نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی در هیات‌ها و کمیسیون‌های رسیدگی کننده به اختلافات

(موضوع ماده (21) آیین نامه اجرایی ماده (36) قانون نظام صنفی)

فهرست

فصل نخست: تعاریف و اصطلاحات

فصل دوم: شرایط بکارگیری نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی

فصل سوم: تکالیف و تعهدات نمایندگان اتاق و اتحادیه های صنفی

فصل چهارم: نحوه رسیدگی به تخلفات نمایندگان اتاق و اتحادیه های صنفی

فصل پنجم: سایر مقررات

 

مقدمه

     با توجه به ضرورت حمایت آگاهانه و قانونی از افراد صنفی تحت پوشش در هیأت‌ها و کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات و اشاعه فرهنگ نظارت و پاسخگویی بر نمایندگان اتاق و اتحادیه­های صنفی در این مراجع، پس از تهیه و تصویب پیش‌نویس این آیین‌نامه در کمیسیون بودجه و تشکیلات اتاق اصناف و اخذ نظر از اتحادیه‌های صنفی تحت پوشش و همفکری با برخی از نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی در هیأت‌ها و کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات صنفی، هیأت رییسه و اجلاس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات پس از طرح در پانصدوسی­امین جلسه هیأت رییسه اتاق به تاریخ 26/02/1397 و متعاقباً اخذ نظرات اتحادیه های صنفی، نهایتاً در یکصدوهفتادوهفتمین اجلاس عمومی اتاق مورخ 17/05/1397 مورد رسیدگی واقع و با لازم الاجرا شدن این آیین نامه موافقت گردید. 

     امید است که با رعایت دقیق این آیین‌نامه از جانب اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی در هیأت‌ها و کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات صنفی و سایر ذی‌نفعان شاهد اعتلای هر چه بیشتر حاکمیت قانون و ترویج فرهنگ مبارک پاسخگویی و نظارت باشیم.

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات

ماده 1- واژگان و اصطلاحات این آیین نامه به شرح زیر است:

الف. اتاق اصناف شهرستان: اتـاقی متشـکل از رؤسـای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئوليت‌های مقرر در قانون نظام صنفی.

ب. اتحادیه صنفی: شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صـنف كـه داراي فعاليـت يكسـان يـا مشابه‌اند، براي انجام دادن وظايف و مسئوليت‌هاي مقرر در قانون نظام صنفی تشكيل می‌گردد.

ج. نماینده اتاق یا اتحادیه صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که مبتنی بر قرارداد فی مابین اتحادیه صنفی و تحت نظارت اتاق اصناف شهرستان با احراز شرایط موضوع این آیین‌نامه در ازای حق‌الزحمه بکار گرفته می‌شود.

د. هیات‌ها و کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به اختلاف: به آن دسته از مراجع رسیدگی‌کننده خارج از تشکیلات دادگستری گفته می‌شود که مطابق قوانین و مقررات موضوعه و با حضور نماینده اتاق اصناف یا اتحادیه‌های صنفی صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات مرتبط با افراد صنفی را دارند و شامل هیات‌ها و کمیسیون‌هایی نظیر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی(موضوع بند (3) ماده (244) قانون مالیاتهای مستقیم)، شعب بدوی و هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی (موضوع تبصره های (1) و (2) ماده (72) قانون نظام صنفی)، هیات بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی (موضوع مواد (43) و (44) قانون تامین اجتماعی) و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار (موضوع مواد 158 و 160 قانون کار) و ... می‌شود.

هـ . کمیته نظارت بر نمایندگان اتاق و اتحادیه های صنفی: به منظور تشریک مساعی و به اشتراک‌گذاری رویه‌ها و فرآیندهای جاری در هیات‌ها و کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به اختلاف، از ترکیب اعضای کمیسیون آموزش اتاق اصناف شهرستان و دبیر امور کمیسیون‌های اتاق اصناف شهرستان و یک نفر از هیات رییسه اتاق اصناف به انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان، کمیته نظارت بر نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی با  وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

1-    طراحی برنامه آموزشی برای نمایندگان اتاق و اتحادیه های صنفی.

2-    ارائه نظرات مشورتی به اتاق اصناف شهرستان و اتحادیه‌های صنفی.

3-    برگزاری جلسات مستمر به منظور هم‌افزایی نمایندگان اتاق و اتحادیه های صنفی.

4-    ارائه گزارش‌های نظارتی از عملکرد نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی به اتاق اصناف.

کمیته نظارت در راستای ایفای تکالیف بندهای (1) الی (3) فوق حسب مورد از کارشناسان صاحب نظر و نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی برای حضور در جلسات کمیته از طریق اتاق اصناف دعوت بعمل آورده یا کسب نظر خواهد کرد.

ملاک به حدنصاب رسیدن جلسات کمیته، حضور (4) نفر از اعضاء است و تصمیمات آن با رای موافق (3) نفر از اعضاء اعتبار دارد. رییس و دبیر کمیته به ترتیب رییس کمیسیون آموزش اتاق اصناف شهرستان و دبیر امور کمیسیون‌های اتاق اصناف شهرستان می‌باشد ولی نواب اول و دوم در اولین جلسه کمیته با اکثریت آرای نسبی تعیین می‌گردند. همچنین طرز تشکیل جلسات به شرح زیر است:

1-    جلسه باید در هر دو هفته حداقل یکبار در روز و ساعت معین تشکیل گردد.

2-    دعوتنامه حاوی دستورجلسه، مستندات مربوط، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل به اطلاع اعضاء برسد.

3-    شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب باید توسط دبیر در صورتجلسه درج و پس از امضاء حاضرین نسخه‌ای از آن در اختیار کلیه اعضاء قرار گیرد.

و. دوره آموزشی: به منظور احراز مراتب علمی و حرفه‌ای و ارتقای سطح معلومات و توانایی‌های حرفه‌ای نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی زیر نظر کمیته نظارت بر نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی، تمامی نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی پیش از انعقاد قرارداد مکلف به گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی خواهند بود. محتوای این دوره آموزشی بنا بر پیشنهاد کمیته نظارت بر نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی و تصویب هیات رییسه اتاق اصناف تعیین و توسط مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان برگزار می‌گردد.

فصل دوم: شرایط بکارگیری نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی

ماده 2- شرایط بکارگیری نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی به شرح زیر است:

1-    دارا بودن حداقل (30 ) سال سن.

2-    دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره‌های اتحادیه­های صنفی.

3-     کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن.

4-    گواهی گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی خاص نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی از مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان.

فصل سوم: تکالیف و تعهدات نمایندگان اتاق و اتحادیه های صنفی

ماده 3- نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:

1-    شرکت در جلسه دادرسی.

2-    مطالعه پرونده پیش از آغاز دادرسی و در صورت عدم منع قانونی خلاصه برداری تخصصی.

3-    اظهارنظر علمی، مستقل و حرفه‌ای با رعایت غبطه و مصلحت اتاق، اتحادیه و افراد صنفی مرتبط و حسب مورد نگارش نظریه اقلیت.

4-    رازداری و حفظ محرمانگی اسناد و مدارک افراد صنفی.

5-    اجتناب از هرگونه سوءاستفاده از اسناد و مدارک افراد صنفی.

6-    اجتناب از دریافت حق الزحمه از افراد صنفی.

7-    اجتناب و ممانعت از تبانی با نمایندگان دیگر نهادهای حاضر در هیات‌ها و کمیسیون‌ها.

8-     ارائه گزارش از جریان دادرسی.

تبصره. نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی مکلفند گزارش‌های خود را در فرم‌های ابلاغی اتاق اصناف تهیه و تنظیم نمایند.

9-    شرکت در دوره های آموزشی.

10-رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی اتاق اصناف شهرستان.

 

 

 

فصل چهارم: نحوه رسیدگی به تخلفات نمایندگان اتاق و اتحادیه های صنفی

ماده 4- در صورت احراز تخلف نمایندگان اتاق یا اتحادیه صنفی با توجه به شدت و مراتب تخلف بنابر تشخیص هیات رییسه اتاق، متخلف به یک یا چند مورد از ضمانت اجراهای زیر محکوم می‌شود:

1-    الزام به تجدید دوره آموزشی

2-    کسر حق الزحمه تا 25 درصد

3-    کسر حق الزحمه تا 50 درصد

4-    فسخ قرارداد

تبصره 1- ضمانت اجراهای فوق مانع اتاق یا اتحادیه صنفی و سایر ذینفعان از طرح دعوای جبران خسارت در مراجع قضایی نخواهد بود.

تبصره 2- در صورت اعتراض نماینده متخلف به تصمیم هیات رییسه اتاق اصناف، اجلاس اتاق اصناف شهرستان صالح به رسیدگی است.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده 5- تفسیر این آیین‌نامه، در صلاحیت اتاق اصناف شهرستان است.

ماده 6- در صورت بروز اختلاف فی مابین اتحادیه و نماینده آن، حل اختلاف در صلاحیت اتاق اصناف شهرستان است.

ماده 7- در صورت بروز اختلاف فی مابین هیات رییسه اتاق اصناف و نماینده آن، حل اختلاف در صلاحیت اجلاس اتاق اصناف شهرستان است.

ماده 8- نمونه فرم قرارداد نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی و سایر فرم‌های ضروری توسط اتاق اصناف شهرستان تهیه می‌گردد.

ماده 9- تمامی نمایندگان اتاق و اتحادیه‌های صنفی مکلفند حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، شرایط خود را با مفاد آیین‌نامه منطبق نمایند.

 

ماده 10-  این آیین نامه در راستای ماده (21) آیین نامه اجرایی ماده (36) قانون نظام صنفی در (10) ماده و (3) تبصره در یکصدوهفتادوهفتمین اجلاس عمومی اتاق اصناف در مورخ  17/05/1397 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. 

 

   دانلود : na.pdf           حجم فایل 138 KB