قوانین :

تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی کشور قانون الحاق موادی به قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي و اجتماعي ، فرهنگيقانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزاصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزقانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزقانون اصلاح مواد (۱) ، (۶) و (۷) قانون اجراي اصل چهل و چهارمقانون بهبود مستمر محيط کسب و کار آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم قانون تنقيح قوانين مالياتي کشورقانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستيقانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشورقانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران در تاريخ ۱۳۹۲/۱/۲۸ قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران در تاريخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدي