قوانین :

شیوه نامھ ھای انتشار و دسترسی آزاد بھ اطلاعات «تشکل ھای مردم نھاد»، «بنگاه ھای اقتصادی عمومی» و «مؤسسات خصوصی ارائھ دھنده خدمات عمومی»شیوه نامھ ھای «انتشار و دسترسی آزاد بھ اطلاعات مجوزھای دولتی و مجوزھای مؤسسات خصوصی ارائھ دھنده خدمات عمومی»، «تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط بھ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی» و «دسترسی آزاد بھ اسناد و مکاتبات اداری» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد بھ اطلاعاتقانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیانشیوه‌نامه‌های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم‌نهاد»، «بنگاه‌های اقتصادی عمومی» و «مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات براساس تبصره۲ ماده۱۸ قانون مذکور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات الحاق فصل دوازدهم به آیین دادرسی کارقانون اصلاح قانون صدور چکقانون اصلاح قانون مبارزه با پولشوییتعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی کشور قانون الحاق موادی به قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي و اجتماعي ، فرهنگيقانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزاصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزقانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزقانون اصلاح مواد (۱) ، (۶) و (۷) قانون اجراي اصل چهل و چهارمقانون بهبود مستمر محيط کسب و کار آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم قانون تنقيح قوانين مالياتي کشورقانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستيقانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشورقانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران در تاريخ ۱۳۹۲/۱/۲۸ قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران در تاريخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدي

آیین نامه ها:

اصلاح آیین نامھ اجرایی تبصره ( ٢) ماده ( ١۶٩ ) اصلاحی قانون مالیات ھای مستقیمآیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالیآیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالیارسال آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوبآیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتآیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)آیین نامھ فعالیت در حوزه تجھیزات پزشکیاصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارھای کشاورزی و منابع طبیعیآيين نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي ها آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتیآيين نامه شناسه هاي کالا و رهگيري موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزآيين نامه اداره جلسات هيات عمومي و هيات تخصصي ديوان عدالت اداريآیین نامه چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازيآيين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان آيين نامه قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتيآيين نامه اجرايي تبصره(۲) ماده (۱۶۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيمآيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهريآيين نامه اجرايي تبصره ۴ ماده (۱۸۷) قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی