آيين نامه­ ها:

دستوالعمل ها:

دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسيس فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي (موضوع تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار( موضوع ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نظام صنفي)دستورالعمل چگونگي بکارگيري و انتصاب کارکنان و مشاورين اتاق هاي اصناف شهرستان ها(موضوع آيين نامه ماده (۳۶) قانون نظام صنفي) دستورالعمل نحوه تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي (موضوع تبصره بند (م) ماده ۳۷ قانون نظام صنفي)دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد آنها(موضوع بندهاي (ش) ماده "۳۷" و ( ۶ ) ماده "۴۵" قانون نظام صنفي) دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري انتخاب نمايندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ايران(موضوع ماده۴۲ قانون نظام صنفي)دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور(موضوع بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفي)دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت، اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان هاي کشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها(موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفي کشور)