جهت دريافت فايل از پرتال روزنامه رسمي کشور، بر روي لينک زير کليک نماييد.

تصويب نامه در خصوص اضافه شدن رئيس اتاق اصناف ايران به ترکيب اعضاي کميسيون ملي نشان (برند) تجاري


مرجع تصويب: هيات وزيران - پنج شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۴

شماره ويژه نامه: ۸۴۸ - سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۷۰

تصويب نامه در خصوص اضافه شدن رئيس اتاق اصناف ايران به ترکيب اعضاي کميسيون ملي نشان (برند) تجاري

شماره ۱۵۴۸۸۴/ ت۵۲۸۷۳ ه ۲۵/۱۱/۱۳۹۴

تصويب نامه در خصوص اضافه شدن رئيس اتاق اصناف ايران به ترکيب اعضاي کميسيون ملي نشان (برند) تجاري

وزارت جهاد کشاورزي- وزارت دادگستري – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات – وزارت کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

اسزمان ثبت اسناد و املاک کشور – سازمان ملي استاندارد ايران

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي

هيآت وزيران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

رييس اتاق اصناف به ترکيب اعضاي کميسيون ملي نشان (برند) تجاري، موضوع ماده (۳) آيين نامه ساماندهي تبليغات کالاها و خدمات موضوع ماده (۸) قانون رفع

موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، موضوع تصويب نامه شماره ۸۳۹۸۳/ ت۵۲۲۰۷ ه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴ اضافه مي شود.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري

نقل از رونامه رسمي شماره ۲۰۶۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹