از سوي سازمانهاي صنعت،معدن و تجارت و تشکلهاي صنفي در سطح کشور دبيرخانه هيأت عالي نظارت به منظور ايجاد وحدت رويه، جلوگيري از اعمال سليقه و مکاتبات غيرضروري...

 

   دانلود : 1iranianasnaf.pdf           حجم فایل 759 KB