با عنايت به مصوبه هيات محترم وزيران در راستاي تقسيمات کشوري، شهرستان شميران متشکل از ۴ شهر با نامهاي تجريش- لواسان- اوشان، فشم، ميگون و شمشک و بخش هاي تابعه با مرکزيت شهر تجريش ايجاد و تشکيل شد.

 

 

چگونگي تاسيس اتاق اصناف شهرستان شميرانات:

با عنايت به مصوبه هيات محترم وزيران در راستاي تقسيمات کشوري، شهرستان شميران متشکل از۴ شهر با نامهاي تجريش، لواسان، اوشان، فشم، ميگون و شمشک و بخش هاي تابعه با مرکزيت شهر تجريش ايجاد و تشکيل شد. در اجراي اين مهم کميسيون نظارت بر اصناف شهرستان شميران در سال ۱۳۸۱ تشکيل و اولين جلسه کميسيون در مورخ ۴/۲/۱۳۸۱ برگزار گرديد. پس از تشکيل کميسيون نظارت بر اصناف شهرستان، متعاقبا اتحاديه هاي صنفي حسب مقررات موضوعه بطور متوالي تاسيس و نهايتاً در اواخر سال۱۳۸۲ بر اساس قانون نظام صنفي و آيين نامه هاي اجرايي آن مجمع امور صنفي مشترک صنوف توليدي - خدمات فني و توزيعي - خدماتي شهرستان شميرانات تشکيل شد.
با اصلاح قانون نظام صنفي در سال ۱۳۹۲، نام مجامع امورصنفي به اتاق اصناف شهرستان تغيير يافت. اکنون اتحاديه هاي صنفي و در راس آنها اتاق اصناف شهرستان مجموعاً بعنوان سازمان هاي صنفي شهرستان شميران در حدود وظايف و اختيارات قانوني در حال فعاليت بوده و اتاق اصناف نيز در جايگاه سازماني خود، ضمن انجام وظايف قانوني و نظارتي آماده ارايه خدمات به اتحاديه هاي صنفي و اصناف محترم شهرستان در حدود مقررات موضوعه مي­باشد.