نام:حسين
نام خانوادگي:طاهرمحمدي

تلفن:۳-۲۲۶۸۷۷۰۱

 تلفن همراه:-
پست الكترونيك:
سمت:رييس هيات رئيسه اتاق اصناف شهرستان شميرانات و رئيس اتحاديه لوازم خانگي شهرستان شميرانات و نماينده استان تهران در اتاق اصناف ايران

 

 

 

 

 

 

نام:مجيد
 نام خانوادگي:چيذري
تلفن:۳-
۲۲۶۸۷۷۰۱
تلفن همراه:-
پست الكترونيك:
سمت:نايب رييس اول

 

 

 

 

نام:کيومرث

 نام خانوادگي: اميريان

تلفن:۳-

۲۲۶۸۷۷۰۱

تلفن همراه:-

پست الكترونيك:

سمت:نايب رييس دوم

:سوابق كاري و فعاليت ها

۱-چهار دوره معاونت اتاق اصناف

۲-رياست اتحاديه طلا و جواهر شميرانات از سال ۸۱ تاکنون

۳-مشاور رياست بازرگاني شميرانات در سال ۸۲

۴-معتمد صنوف شميرانات در سال ۸۲

۵-نماينده اتحاديه در سازمان کار و امور اجتماعي سال ۸۸

 

 

نام:حسن

 نام خانوادگي:محققی
تلفن:
۲۲۴۶۵۴۱۷
تلفن همراه:-
پست الكترونيك:
سمت: خزانه دار

 

 

 

 

نام:امير
 نام خانوادگي:امينيان

 

تلفن:۳-۲۲۶۸۷۷۰۱
تلفن همراه:-
پست الكترونيك:
سمت:دبیر