شهرستان شميرانات در سال ۱۳۳۶ تاسيس گرديده در سال ۱۳۵۵ بنا به تصميم دولت وقت استان مركزي به مركزيت تهران منحل و ري و شميرانات در تهران ادغام گرديده

 


شماره۱۵۴۰۵۳/ت۴۶۹۹۸ک ۱۳۹۱/۸/۶
تصويـب نامه در خصـوص تقسـيمات كـشوري در استانهاي سمنان و تهران
وزارت كشور
وزيـران عضو كمـيسيون سياسي و دفـاعي در جلسه مورخ۱۳۹۱/۶/۲۹ بنا به پيشنهادهاي شماره ۱۷۴۷۴۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۸، شماره ۵۱۶۴۰/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ و شماره ۱۳۶۶۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۳۹۰/۹/۷ وزارت كشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ و با رعايت جزء (د) بند (۱) تصويب نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴ هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ تصويب نمودند:
الف ـ شهرك صنـعتي علي آباد مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت» مي باشد از بخش ايوانكي شهرستان گرمسار استان سمنان منتزع و به بخش شريف آباد شهرستان پاكدشت استان تهران الحاق مي گردد.
ب ـ خط مرزي بين استان هاي تهران و سمنان مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت» مي باشد، تعيين مي گردد.
ج ـ روستاها، مزارع و مكانهاي سفيدستان، شمشك بالا، شمشك پايين، دربندسر، درود و جيرود از توابع دهستان رودبار قصران بخش رودبار قصران شهرستان شميرانات با يكديگر ادغام و به عنوان شهر شمشك شناخته مي شود.
د ـ نام شهر نصيرآباد از توابع بخش مركزي شهرستان رباط كريم در استان تهران به نام نصيرشهر تغيير مي يابد.
اين تصويب نامه در تاريـخ ۱۳۹۱/۸/۲به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس ‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي
نقل از روزنامه رسمي شماره۱۹۷۰۹ مورخ ۱۳۹۱/۸/۹

************

شماره : ۸۷۱۸/ت۵۶۵
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۵/۱۸ بنا به پيشنهاد شماره ۵۳/۵/۱/۲۲۱۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۱۴ وزارت كشور به استناد ماده ۱۳ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب تيرماه سال ۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي و در اجراي مواد ۳، ۴، ۶ و ۷ قانون و تبصره هاي ذيل آن و ماده ۳۱ آئين نامه اجرائي آن مصوب مهر ماه سال ۱۳۶۳ تصويب نمودند:
تصويب نامه راجع به تعاريف و ضوابط تقسيمات در شهرستان شميرانات
در شهرستان شميرانات تابع استان تهران به مركزيت شهر تجريش ۳ شهر و ۲ بخش و ۳ دهستان مشتمل بر روستاها و مزراع و مكانها در محدوده جغرافيائي معين مطابق با كروكي و نقشه هاي ۰۰۰/۲۵۰/۱ و ۵۰۰۰۰/۱ ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيئت وزيران است به شرح زير ايجاد و تشكيل گردد:
اول بخش لواسانات با مركزيت شهر لواسان
شامل يك شهر به نام لواسان و دو دهستان به اسامي لواسان بزرگ و لواسان كوچك، روستاها و مزارع و مكانهاي هر يك از دهستانهاي اين بخش به شرح زير است:
۱ ـ دهستان لواسان بزرگ به مركزيت روستاي لواسان بزرگ مشتمل بر ۱۹ روستا، مزرعه و مكان به شرح زير:
۱ـ پور زند سفلي ۲ ـ پور زند عليا ۳ ـ پور زند وسطي ۴ ـ جوزك ۵ ـ چهار باغ ۶ ـ چهل بره ۷ ـ رستان ۸ ـ سنگ كوچك ۹ ـ سيارك ۱۰ ـ سياه پله ۱۱ ـ علائين ۱۲ ـ كلان ۱۳ ـ كهوزاره ۱۴ ـ لواسان بزرگ ۱۵ ـ مزرعه دهن سنگ لار ۱۶ ـ مزرعه شاه نشين ۱۷ ـ مزرعه گل سرداب ۱۸ ـ نيك نام ده ۱۹ ـ سد لتيان و تأسيسات آن
۲ـ دهستان لواسان كوچك
به مركزيت روستاي افجه مشتمل بر ۱۷ روستا، مزرعه و مكان به شرح زير:۱ ـ افجه ۲ ـ الون ۳ ـ انباج ۴ ـ باغ دهقان ۵ ـ برگ جهان ۶ ـ بوجان ۷ ـ پشت لايجاني ۸ ـ راحت آباد ۹ ـ سينك ۱۰ ـ كرديان ۱۱ ـ كندسفلي ۱۲ ـ كند عليا ۱۳ ـ كند كيور ۱۴ ـ مزرعه سادات ۱۵ ـ مزرعه موشاني ۱۶ ـ ناصر آباد ۱۷ ـ هنزك
دوم بخش رودبار قصران
با مركزيت شهر اوشان، فشم، ميگون شامل يك دهستان به شرح زير:
۱ـ دهستان رودبار قصران
به مركزيت روستاي حاجي آباد شامل ۲۲ روستا، مزرعه و مكان به اسامي زير:۱ ـ آب نيك ۲ ـ آهار ۳ ـ امامه بالا ۱۴ ـ امامه محله پائين ۱۵ ـ امين آباد ۶ ـ ايگل ۷ ـ باغ گل ۸ ـ باير ۹ ـ جيرود ۱۰ ـ حاجي آباد ۱۱ ـ دربند سر ۱۲ ـ درود ۱۳ ـ روته ۱۴ ـ رودك ۱۵ ـ زايگان ۱۶ ـ زردبند ۱۷ ـ شمشك بالا ۱۸ ـ شمشك پائين ۱۹ ـ شنستان ۲۰ ـ كلوگان ۲۱ ـ گرمابدر ۲۲ ـ لالان
تبصره ۱ ـ هرگونه روستا، مزرعه و مكان كه قبلاً در تابعيت اين شهرستان بوده و در فهرست نقاط واقع در دهستانهاي تابعه و كروكي هاي مربوطه منظور نشده مادامي كه دهستان بندي در شهرستانهاي همجوار به اجراء در نيامده همچنان از لحاظ نظام اداري در تابعيت دهستان مربوطه در اين شهرستان باقي خواهد بود.
تبصره ۲ ـ وزارت كشور موظف است امكانات اجرائي اين مصوبه را در مورد دهستانهاي همجوار با شهرستانهاي ديگر در اولين فرصت فراهم نمايد.
تبصره ۳ ـ با تصويب محدوده دهستانهاي واقع در اين شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري بجز فهرست اسامي نقاط مندرج در نقشه كروكي ضميمه و در محدوده آن ملاحظه شود يا در آينده به وجود آيد در حوزه و تابعيت دهستان مربوطه خواهد بود.
تبصره ۴ ـ مرز جنوبي شهرستان شميرانات با شهرستان تهران:از غرب به شرق: اول ـ مسيل پوئينك تا تقاطع جاده سعادت آباددوم ـ جاده سعادت آباد تا تقاطع بزرگراه دكتر پمران (توحيد)سوم ـ محور بزرگراه دكتر چمران (توحيد) به طرف شرق تا منتهي شود به تقاطع وليعصرچهارم ـ محور بزرگراه مدرس تا پل تقاطع بزرگراه مدرس و بزرگراه شهيد صدرپنجم ـ محور بزرگراه شهيد صدر تا تقاطع خيابان پاسداران (قسمتي كه تاكنون اجراء شده) و سپس ادامه همين بزرگراه تا تقاطع جاده تهران پارس لشكرك ششم ـ جاده لشكرك به طرف شمال تا گردنه قوچك هفتم ـ خط الراس ارتفاع هزار دره و كوه بندك و كوه جاجرود.
[امضاء]نخست وزير ـ ميرحسين موسوي
نقل از روزنامه رسمي شماره۱۲۴۲۸ -۱۳۶۶/۸/۵

***********

معرفي شهرستان شميرانات
شهرستان شميرانات در سال ۱۳۳۶ تاسيس گرديده در سال ۱۳۵۵ بنا به تصميم دولت وقت استان مركزي به مركزيت تهران منحل و ري و شميرانات در تهران ادغام گرديده مجدداً همزمان با تشكيل استان تهران بار ديگر شهرستان شميرانات در سال ۱۳۶۶ با مصوبه هيأت وزيران به عنوان شهرستان مستقل رسميت يافت. بنابراين ملاحظه مي شود كه قدمت اين شهرستان (فرمانداري) بمدت ۴۵ سال مي باشد.
مساحت، درازا و پهناي شهرستان:
مساحت شهرستان به تقريب حدود ۱۱۱۱ كيلومتر مربع و ۹/۵ درصد مساحت استان است. و در بين ۱۴ شهرستان استان تهران، مقام پنجم را دارد (به ترتيب شهرستانهاي فيروزكوه، ري، دماوند و تهران قبل از آن وشهرستان ورامين ، بهارستان ، شهريار، رباط كريم، پاكدشت ، ملارد ، قدس ، پيشوا واسلامشهر بعد از آن قرار گرفته اند). از اين مساحت، حدود ۶۰ كيلومتر مربع مربوط به شهر شميران» ]منطقه يك و غرب منطقه چهار شهرداري تهران بزرگ و شرق منطقه دو شهرداري تهران بزرگ [،حدود ۶۰۰ كيلومترمربع مساحت بخش لواسان، و حدود ۵۰۰ كيلومتر مربع مساحت بخش رودبارقصران است. در آمارنامه استان تهران سال ۱۳۷۷]سال انتشار ۱۳۷۸ [مساحت شهرستان شميرانات ۱۱۱۱ كيلومتر مربع آمده است.
الف ـ بخش رودبارقصران. سرزميني با كوههاي بلند و درههاي ژرف كه واژه قصران (معرب كهسران يا كوهسران) براي آن اسمي با مسماست. اين بخش متشكل از يك دهستان و ۴۹ آبادي با نام دهستان رودبارقصران» و مركزيت روستاي حاجي آباد» است.
شهر اوشان، فشم، ميگون كه با مساحت تقريبي ۶۰ كيلومتر مربع، در سال ۱۳۳۷ به صورت شهر درآمد، در دل كوهستان رودبارقصران، در يك دوره طويل جاي گرفته كه خود از سه محل متمايز با نام هاي اوشان، فشم، ميگون با محله هاي متعدد و بافتهاي ويژه شكل گرفته است.
ب ـ بخش لواسان. سرزميني كوهستاني با درههاي فراخ و دشت هاي نيمه هموار و با نام با مسماي باستاني تيغه برآمدنگاه خورشيد». اين دو بخش از دو دهستان تشكيل شده است:
۱ـ دهستان لواسان بزرگ بامركزيت روستاي آباد و معروف قديمي لواسان» با ۲۰ آبادي ديگر
۲ـ دهستان لواسان كوچك با مركزيت روستاي آباد و مشهور قديمي افجه» كه در گذشته سالهاي سال مركز تمامي سرزمين لواسان و رودبارقصران با ۴۵ آبادي بود.
شهر لواسان. شهري جديد با مساحت حدود ۵۰ كيلومتر مربع كه در سال ۱۳۴۹ به صورت شهر درآمد و در دشت نيمه هموار گلندوك» (كه از رسوبهاي جاجرود و رودخانه هاي كند و افجه پديد آمده است). در حال رشد سريع است. و روستاها و باغها و مزارع وسيع سراسر جنوب دهستان لواسان كوچك را در برگرفته است. اين توسعه در آغاز از آبادي قديمي گلندوك]گل هم دو رودك[شروع شد و سپس به آبادي هاي شرق و غرب آن نيز سرايت كرد. (در شرق آبادي هاي نجاركلا، قاضي آباد، ناران، تيمورآباد، سبوبزرگ وسبو كوچك، در غرب جائيج، شوركاب، احمد آباد، دكتر كشفيان، استلك]اصطلك [،توك زرعه]ترك مزرعه[،نوشاني،لشگرك و همچنين در جنوب و جنوب شرقي با دست انداختن به آبادي قديمي كلاك و محو اثرهاي باستاني و تپه سيد پياز]صدق پياز [و عبور از پشته ها و مسيلها، خود رابه لبه درياچه سد لتيان كه نامش رااز آبادي غرق شده در كف خود گرفته، مي رساند).
پ ـ شهر شميران (تجريش)(مقر فرمانداري شهرستان). اين شهر در دامنه هاي رشته كوه توچال گسترش يافته است و ساختمانهاي جديد آن در قصبه معروف و قديمي تجريش احداث شده و به تقريب تمام آبادي ها، مزرعه ها، باغ ها، قنات ها، چشمه هاي آن (كه درباره آنها خصوصاً دركتاب ها بعد از دوره صفويه زياد نوشته شده) را از بين برده است.
علاوه بر فرمانداري بيشتر اداره هاي دولتي اين شهرستان در شهر شميران (تجريش) قرارگرفته اند. و تعداد قابل توجهي از اداره ها و نهادها، سازمانهاي كشوري، سفارتخانه ها، دانشگاهها، كاخ هاي قديمي، امامزاده ها و خانه هاي رجال قديم و جديد، تجار، كارخانه داران، ثروتمندان و برج هاي بسياري با تراكم زياد نيز در اين شهر جاي دارند. اما درآمد اين شهر هيچ نقشي در دو بخش اين شهرستان، (رودبارقصران و لواسان) ندارد. دو بخشي كه بهترين هاي فراواني را، چه پيدا و چه نهان، در خود دارند و مي توانند به دو قطب بزرگ جهانگردي و گردشگري تبديل شوند. و درچهار فصل سال براي منطقه ميليون ها دلار ارزآوري داشته باشد.
يكي از دلايل مهم و اساسي عدم آشنايي با حدود و مرزهاي سياسي شميرانات آن است كه اكنون منطقه شهري شميرانات بخشي از تهران بزرگ به شمار مي رود. محدوده عرفي و قديمي آن نيز كه هويتي جداگانه داشته، با محدوده سياسي فعلي منطقه نيست. در حال حاضر، آنچه خارج از دو بخش رودبارقصران و لواسانات به عنوان بخش شهري شميرانات كه به نام تجريش خوانده مي شود.(نقل از پايگاه اينترنتي فرمانداري شهرستان شميرانات)